Saturday , December 3 2022

Batalia fantomelor Mefitex si Romups continua `n instante la noua ani de la moartea firmelor

La Curtea de Apel Suceava nu s-a finalizat `nc\ judecarea datoriilor pe care SC Mefitex SA, intrat\ `n faliment din 2003 le are de `ncasat de la SC Romups SA, firm\ falimentar\ din acela[i an n lupta se poart\ acum `ntre lichidatorii care mai `ncearc\ s\ recupereze debite, opera]iune imposibil\, `n condi]iile `n care `nc\ din anul 2007, activele fostului Romups au fost cump\rate [i d\r=mate, l\s=nd locul gol pentru un proiect depus `n aplicare privind ridicarea unui cartier reziden]ial
Pe rolul Cur]ii de Apel Suceava se afl\ `n stare de judecat\ un dosar viz=nd procedura insolven]ei ce vizeaz\ recuperarea datoriilor pe care SC Mefitex SA Suceava le are de recuperat de la SC Romups SA Suceava. Potrivit acestui dosar, care are urm\torul termen de judecat\ `n 23 martie a.c., Mefitex SA a depus recurs prin intermediul lichidatorului – Recovery Insolvency Specialists SPRL Suceava `n spe]a ini]iat\ `n anul 2003 privind falimentul Mefitex `mpotriva SC Romups SA.
SC Romups SA este `ns\ intrat\ `n faliment din acela[i an, iar `n anul 2007 activele acesteia au fost cump\rate de un consor]iu israelian, cl\dirile cump\rate au fost d\r=mate, l\s=nd loc unui viitor cartier reziden]ial, care `ns\ nu a mai fost construit, pentru c\ `n 2008 a `nceput criza economic\ ce a avut efectul cel mai pregnat pe pia]a imobiliar\.
Revenind la Mefitex, firm\ condus\ p=n\ la `nceputul anilor 2000 de Victor Sfarti [i care a intrat `n insolven]\ dup\ ce s-a constatat de c\tre organele financiar – fiscale prejudicii de zeci de miliarde aduse la acea vreme bugetului de stat, este de precizat faptul c\ pe parcursul celor nou\ ani de procese care au avut ca obiect procedura falimentului la aceast\ firm\, lichidatorul judiciar a fost schimbat de trei ori. ~n acest context, planurile de reorganizare ale activit\]ii propuse de lichidatori au fost respinse succesiv.
A venit r=ndul firmei de insolven]\ sus-amintite s\ `[i `ncerce norocul iar una dintre primele ac]iuni `ntreprinse anul acesta pentru a recupera crean]ele SC Mefitex a fost cea de a da `n judecat\ SC Romups SA Suceava, firm\ demult sucombat\.
N afacerea Mefitex, dat\ acum un deceniu exemplu na]ional de evaziune fiscal\
~n anul 2006, DNA a solicitat, `n baza unor sesiz\ri, Ministerului Finan]elor Publice s\ reverifice modul de aplicare a prevederilor legale `n cazul restituirilor de TVA solicitate de societatea SC Mefitex SA Suceava `n anii 2001, 2002 [i 2003. Mefitex era deja `n procedur\ de lichidare dup\ ce firma acumulase peste 40 de miliarde de lei vechi debite la bugetul consolidat al statului. Era vizat\ atunci de c\tre echipa de control modalitatea de efectuare a unor compens\ri de TVA acordate societ\]ii `n condi]iile `n care Garda Financiar\ [i Direc]ia de Control Fiscal din cadrul DGFP semnalaser\ `nc\ din 2002 mai multe nereguli `n ceea ce prive[te disciplina financiar contabil\ a societ\]ii, care au dus `n cele din urm\, la debitul amintit.
Cotidianul Obiectiv a scris la timpul respectiv despre controalele pe care Agen]ia Na]ional\ de Administrare fiscal\ le-a efectuat la SC Mefitex SA, `n urma c\rora s-au calculat prejudiciile de peste 40 de miliarde de lei vechi. Acestea au rezultat din solicit\ri repetate de restituire de TVA f\r\ drept, achizi]ii fictive de m\rfuri de la firme fantom\, diminuarea veniturilor impozabile prin `nregistrarea `n contabilitate a unor facturi de anulare a opera]iunii de v=nzare, emise at=t de v=nz\tor, c=t [i de cump\r\tor. Cele `nt=mplate la Mefitex la `nceputul anilor 2000 au fost date chiar exemplu, la nivel na]ional de evaziune fiscal\ de c\tre ANAF-ul condus la acea vreme de Neculae Pl\i[au. Verific\rile f\cute de inspectorii fiscali [i de procurorii DNA nu au avut ca rezultat o consecin]\ penal\ pentru administratorii societ\]ii. Este cert acum c\ activitatea firmei este `nchis\ iar conform eviden]elor ITM, SC Mefitex SA are angaja]i doar doi paznici. Desigur, aceast\ informa]ie nu poate fi luat\ cu beneficiu de adev\r absolut, num\rul salaria]ilor nefiind actualizat de mai mul]i ani iar la Inspectoratul Teritorial de Munc\ firma apare la rubrica agen]ilor economici pasivi.
N Din Romups a r\mas un teren viran
Lucrurile nu au stat bine nici la Romups. Cam `n acela[i interval, `nceputul anilor 2000, s-au `nceput controale la societatea din zona industrial\ Burdujeni viz=ndu-se infrac]iuni de natur\ economic\. Directorul de la acea vreme, Ion Vasiliu, a fost chiar [i arestat pentru o perioad\, fiind acuzat c\ a prejudiciat patrimoniul SC Romups SA cu peste 5 miliarde de lei vechi. Ulterior a fost pus `n libertate `ns\ societatea a c\rei activitate economic\ o luase deja la vale, s-a dus de r=p\. ~n luna mai a anului 2003, Casa Jude]ean\ de Pensii a cerut falimentul SC Romups, iar `n iulie a aceluia[i an, Tribunalul Suceava a decis c\ firma va intra `n reorganizare judiciar\. ~n octombrie octombrie 2004, dup\ un an [i patru luni de la declan[area reorganiz\rii judiciare, care s-a dovedit a fi un e[ec, la SC ROMUPS s-a declan[at procedura de faliment `n condi]iile `n care societatea intrase iar\[i `n incapacitate de plat\.
~n luna august a anului 2005, judec\torul sindic a validat licita]ia organizat\ de firma lichidatoare de v=nzare a activelor Romups c\tre firma IMOTUR SRL Suceava. Valoarea tranzac]iei – 2,5 milioane de euro – 91 de miliarde de lei vechi, o tranzac]ie considerat\, at=t de lichidator, c=t [i de principalul creditor – DGFP Suceava, ca una mul]umitoare, `n condi]iile `n care cea mai mare parte din suma ob]inut\ va fi virat\ `n contul debitelor la bugetul de stat, care ajunseser\, `ntre timp, la 137 de miliarde de lei vechi. Ulterior, `n anul 2007, IMOTUR a v=ndut activele cump\rate de la Romups cu un pre] de trei ori mai mare c\tre Office Development din Bucure[ti, firm\ care prin intermediul Avrig 35 a pl\tit 9,3 milioane de euro pentru cele 9,5 hectare de teren, cu cl\dirile aferente, ale defunctei societ\]i comerciale sucevene. ~n anul urm\tor cl\dirile au fost d\r=mate iar pe locul r\mas ar fi trebuit s\ se contruiasc\ un cartier de locuin]e. Proiectul a fost abandonat, odat\ cu venirea crizei mondiale.
Una peste alta, este cert c\ umbra Mefitexului se lupt\ degeaba `n instan]\ cu umbra Romups-ului fiindc\ din aceast\ disput\ nu va ie[i nimic. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …