Friday , October 7 2022

Banii pentru tratamentul pacientilor cu HIV/SIDA ajung p=na la jumatatea lui ianuarie

P=n\ la contractarea pe programele na]ionale care se va desf\[ura, cel mai probabil, `n februarie 2012, pacien]ii suceveni vor avea, `ns\, de suferit, fiind pu[i `n situa]ia `ntreruperii tratamentului

Bugetul Casei de Asigur\ri de S\n\tate Suceava direc]ionat c\tre pacien]ii suceveni diagnostica]i cu HIV/SIDA a fost majorat cu suma de 849.000 lei, bani care au fost deja aloca]i Sec]iei de Boli Infec]ioase din cadrul Spitalului Jude]ean Suceava [i din care urmeaz\ s\ fie asigurat tratamentul pentru lunile noiembrie [i decembrie. Cu aceast\ rectificare, bugetul a ajuns la suma de 4.648.000 lei pentru `ntreg anul 2011, cu un nivel al costului mediu de tratament pentru pacient crescut de la 19.074 lei la 29.171 lei. Corina St\nescu, medicul [ef care are `n grij\ pacien]ii seropozitivi ai jude]ului, a declarat c\ probleme vor ap\rea, ca de fiecare dat\, la `nceputul anului viitor, `n lunile ianuarie-februarie, p=n\ la aprobarea noului buget, `n condi]iile `n care rectificarea actual\ ar putea fi suficient\ cel mult p=n\ la data de 15 a primei luni. “Este vorba despre un an mai bun din punct de vedere al finan]\rii pentru pacien]ii cu HIV/SIDA ai jude]ului, dar se men]in problemele de integrare social\ [i profesional\, pentru care Asocia]ia Red Ribbon, singura din jude] care are `n vizor aceast aspect, se lupt\ `n continuare”.
Reprezentan]ii Red Ribbon, prezen]i ieri `n cadrul unei mese rotunde organizate la sediul Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava, au declarat c\ cea mai stringent\ problem\ cu care se confrunt\ este cea a locurilor de munc\ [i a mobiliz\rii pacien]ilor seropozitivi c\tre adoptarea unui stil de via]\ c=t mai integrat. Inten]ia Asocia]iei este de a atrage fonduri europene pentru viitor, pentru `nfiin]area unei `ntreprinderi sociale `n care cei 186 de suceveni cu HIV/SIDA s\ poat\ s\-[i aduc\ contribu]ia la nivel profesional. (A.D.)

Vezi si

Dezbatere publică privind traseul centurii Gura Humorului

Centura orașului Gura Humorului va face parte din Autostrada Nordului, dar traseul stabilit de firmele …