Wednesday , October 5 2022

Bancile nu mai au incredere in suceveni

N `n primele opt luni ale anului, volumul creditelor `n lei acordate de b\ncile comerciale `n jude]ul Suceava s-a diminuat cu peste 112 milioane de lei n suma reprezint\ 7,5% din valoarea total\ a diminu\rii volumului creditelor `n lei, la nivel na]ional n se constat\ `ns\ o cre[tere u[oar\ la acordarea de `mprumuturi `n valut\, considerate mai avantajoase at=t de b\nci, c=t [i de clien]i, pe fondul elimin\rii din portofoliul celor mai multe dintre institu]iile bancare a creditelor de consum `n moneda na]ional\
Potrivit datelor f\cute publice de Banca Na]ional\ a Rom=niei (BNR), Suceava se afl\ `n topul jude]elor `n care s-au `nregistrat cele mai mari sc\deri a volumului de credite `n lei acordate de c\tre b\ncile comerciale. Dup\ Gala]i, Constan]a, Olt [i Maramure[, Suceava se afl\ pe locul cinci `n acest clasament, cu o diminuare a finan]\rilor raportate de sucursalele bancare de peste112 milioane de lei `n primelel opt luni ale anului 2010.
~n Gala]i s-a constatat o diminuare cu 190,35 milioane, Constan]a – 160,45 milioane, Olt – 134,9 milioane de lei, Maramure[ – 133,3 milioane de lei [i Suceava cu o sc\dere a volumului de credite `n sum\ de 112,8 milioane de lei.
Concret, dac\ la 31 decembrie 2009 volumul total al creditelor `n lei acordate `n jude]ul Suceava era de 1843,56 milioane de lei, la data de 31 august a.c., volumul `mprumuturilor `n lei acordate de b\ncile comerciale sucevenilor s-a diminuat la 1730,70 milioane de lei.
Fa]\ de alte jude]e ale ]\rii, dar mai ales fa]\ de capital\, unde s-au `nregistrat cre[teri `n ceea ce prive[te volumul `mprumuturilor acordate, Suceava se plaseaz\ `nc\ o dat\ pe pozi]ii coda[e.
~n Bucure[ti de exemplu, potrivit publica]iei “Financiarul”, finan]\rile acordate de b\ncile comerciale au crescut cu 8,75% `n primele opt luni ale acestui an, dac\ ne referim la creditele `n lei.
De men]ionat c\ exist\ [i speran]e, dac\ nu `n jude]ul Suceava m\car la nivel na]ional deocamdat\ `n sensul c\ `ncrederea b\ncilor fa]\ de solicitan]ii de credite este pe cale de a se reinventa, dup\ marile necazuri reciproce pricinuite de politica creditelor cu buletinul care a dus la o inamici]ie `ntre b\nci [i clien]ii “de consum” care nu va fi stins\ prea cur=nd.
Totu[i, chiar dac\ ritmurile de cre[tere a credit\rii sunt puternic deteriorate comparativ cu perioada anterioar\ crizei economice, `n primele opt luni ale acestui an statisticile sunt usor `mbun\t\]ite fa]\ de perioada corespunz\toare a anului trecut.
Astfel, la nivel na]ional, creditarea a crescut `n primele opt luni ale acestui an cu 7,9 miliarde de lei mai ales pe fondul unui avans `nregistrat la acordarea `mprumuturilor `n valut\.
Astfel, `n intervalul ianuarie – august 2010, `mprumuturile contractate `n valut\ au crescut cu 9,47 miliarde de lei, p=n\ la 130,9 miliarde de lei la nivel na]ional. Aici se poate remarca faptul c\ `n jude]ul Suceava s-a constatat o cre[tere a volumului de credite acordate `n moned\ str\in\, de la 1454,42 la 1556,7 milioane de lei `n echivalent.
~n acela[i interval `ns\, `mprumuturile `n moneda na]ional\ au sc\zut la nivelul ]\rii cu 1,5 miliarde de lei, din care peste 112 milioane – cam 7,5% provin numai din jude]ul Suceava.
De precizat c\ `n perioada corespunz\toare a anului trecut, evolu]ia pe pia]a credit\rii era mult mai slab\,  `n condi]iile `n care soldul total al `mprumuturilor  crescuse de zece ori mai `ncet, cu numai 758 de milioane de lei, creditul `n lei se contractase cu 3,9 miliarde de lei, iar cel `n valuta avansase cu 4,7 miliarde de lei.
Potrivit datelor BNR,  `n perioada ianuarie-august 2010 creditarea `n valut\ a `nregistrat cresteri importante `n jude]ele Timi[ – 339,3 milioane de lei, Bihor – 307 milioane de lei, Ia[i – 269,5 milioane de lei, Constan]a – 254,4 milioane de lei [i Prahova – 223,5 milioane de lei.
Dupa cum arat\ statisticile BNR, finan]\rile `n moneda na]ional\, afectate de dob=nzi mai ridicate, avanseaz\ mult mai lent dec=t cele `n valut\.
~n  primele opt luni din 2010, cel mai mare ritm de cre[tere a credit\rii s-a `nregistrat `n Bucure[ti, cu 8,75%, de peste dou\ ori mai mare dec=t cel la nivel national, plasat la numai 3,94%. ~n intervalul similar din 2009, diferen]a dintre situa]ia general\ [i cea din capital\ era mult mai mare, `n condi]iile `n care finan]\rile totale crescuser\ cu numai 0,38%, iar `n Bucure[ti, cu 2,49%. Revenind la statistica acestui an, datele BNR indic\ avansuri ridicate ale credit\rii `n valut\ [i `n  Buz\u – 5,49%, Timi[ – 5,21%, Prahova – 4,39%, Mehedin]i – 3,73% . (N.R.)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Un bărbat și o femeie, beți cui, găsiți de polițiști în centrul Sucevei lângă un Mercedes cu o roată ruptă

 Nu e clar cine a condus mașina, dar bărbatul a  fost încătușat pentru că a …