Wednesday , November 30 2022

Bancile mici, cele mai active la recuperarea datoriilor mari de la suceveni

N unele din b\ncile care, din punctul de vedere al activelor, nu sunt foarte mari `n Rom=nia au `nceput s\ scoat\ la licita]ie tot mai multe imobile din jude]ul Suceava, `n vederea recuper\rii debitelor n `n urma unei analize a cotidianului Obiectiv de Suceava cu privire la bunurile scoase la licita]ie s-a observat c\ printre cele mai multe demersuri de acest gen le au cei de la OTP Bank n la polul opus, exist\ banci cum ar fi Raiffeisen, care au foarte multe imobile scoase la v=nzare `n ]ar\, dar nu [i `n jude]ul Suceava n o mare parte a celor c\rora banca le-a scos la v=nzare imobilul aveau credite `n franci elve]ieni sau garantaser\ pentru alte persoane ce ob]inuser\ credite `n aceast\ moned\

Cu c=teva s\pt\m=ni `n urm\, cotidianul Obiectiv de Suceava a prezentat, `ntr-un articol, demersurile f\cute de marile b\nci de pe pia]a rom=neasc\ – BCR [i BRD – `n vederea recuper\rii debitelor de la creditori din jude]ul Suceava. De la apartamente la vile [i pensiuni, de la terenuri la depozite sau chiar gatere, toate categoriile de imobile girate au fost scoase la v=nzare de c\tre cele dou\ b\nci mari `n scopul recuper\rii debitelor. Situa]ia nu difer\, `ns\, nici la b\ncile mici sau mijlocii din Rom=nia, `ncep=nd cu Raiffeisen sau CEC Bank – care, conform ultimelor estim\ri ocup\ locurile 3 [i 4 din punct de vedere al activelor, dar la mare distan]\ de BCR [i BRD- continu=nd cu Banca Transilvania [i p=n\ la b\nci de o amvergur\ mai mic\ precum Libra Bank sau OTP Bank.
Spre exemplu, nu mai pu]in de [apte imobile vor fi scoase la v=nzare, `n aceast\ lun\, de c\tre Alpha Bank. Deocamdat\, pe site-ul b\ncii nu au fost publicate [i anun]uri privind organziarea de licita]ii `n vedere v=nz\rii de bunuri ale datornicilor din Suceava [i `n cursul lunii martie, `ns\ din c=te se pare nu este `nc\ exclus acest lucru. Astfel, un apartament cu trei camere situat `ntr-un bloc de pe strada Putnei din municipiul R\d\u]i, a fost evaluat la 207.000 lei, pre] pentru care va fi scos la licita]ia ce va fi organizat\ la sucursala din Suceava a b\ncii `n data de 23 februarie. O alt\ licita]ie va fi organizat\ `n aceea[i zi pentru scoaterea la v=nzare a unei suprafe]e de 90 de ari de teren arabil situat pe raza comunei Dorne[ti. Licita]ia va `ncepe de la pre]ul de 137.800 de lei. De asemenea, banca respectiv\ a scos la v=nzare o vil\ din Pojor=ta cu demisol, parter, etaj [i mansard\ `mpreun\ cu aproape patru ari de teren aferent, licita]ia va fi organizat\ `n data de 22 februarie [i va porni de la pre]ul de 97.500 de lei, reprezent=nd 75% din valoarea estimat\ a bunurilor datornicilor. Un alt apartament cu dou\ camere situat la etajul doi al unui bloc de locuin]e de pe strada Ion Neculce, evaluat la 153.000 de lei va fi scos la licita]ie de c\tre Alpha Bank `n data de 22 februarie, pornind de la pre]ul de 114.750 de lei, reprezent=nd 75% din valoarea estimat\ ini]ial pentru aceast\ locuin]\. ~n aceea[i zi este planificat\ a avea loc o alt\ licita]ie pentru v=nzarea a 48 de ari de teren arabil `n extravilanul comunei Stroie[ti, pre]ul de pornire fiind de 66.150 de lei reprezent=nd 75% din valoarea estimat\ a imobilului. Tot `n diminea]a zilei de 22 februarie este programat\ licita]ia pentru v=nzarea a 22 de ari de teren din intravilanul comunei Horodnicul de Sus la un pre] de pornire de 58.950 lei. Men]ion\m c\ toate aceste imobile apar]in unor persoane fizice care nu au putut s\ mai achite debitele la banc\. ~n lista imobilelor scoase la v=nzare de Alpha Bank apar [i firme care au ob]inut `mprumuturi pe care nu mai pot s\ le achite sau care au garantat `mprumuturi. ~n jude]ul Suceava este un caz al unei firme care este garant ipotecar [i c\reia i s-a scos la v=nzare un apartament din Gura Humorului. Locuin]a ce este trecut\ pe firma Agromec Valea Moldovei a fost impotecat\ iar acum banca a decis scoaterea la v=nzare a apartamentului cu dou\ camere la un pre] de pornire de 119.520 de lei reprezent=nd 75% din valoarea estimat\. Licita]ia pentru acest bun va avea loc tot `n data de 22 februarie. Men]ion\m c\ to]i ofertan]ii vor trebui s\ depun\ `n contul executorului bancar o cau]iune de 10% din valoarea pre]ului de pornire a licita]iei pentru a le putea fi luate `n considerare ofertele de cump\rare.

N Banca Rom=neasc\ are probleme nu doar cu recuperarea unor debite, ci [i cu unele no]iuni din geografia Rom=niei
Ceva mai `mbucur\toare pare a fi situa]ia, cel pu]in la prima vedere, `n ceea ce prive[te Banca Rom=neasc\. Totu[i, un aspect amuzant apare pe site-ul acestei b\nci [i care ar putea induce `n eroare publicul deoarece se men]ionaz\ pe http://www.banca-romaneasca.ro, la rubrica privind v=nzarile prin executare silit\ ce vor avea loc `n luna martie c\ municipiul Vatra Dornei ar fi situat `n jude]ul Vrancea, `n loc de Suceava. ~n speran]a c\ se va `ndrepta aceast\ eroare a B\ncii Rom=ne[ti `n ce prive[te „Geografia Rom=niei”, men]ion\m c\, totu[i, `n con]inutul anun]ului publicat de executor `n format PDF nu mai apare aceea[i gre[eal\, ci este trecut corect municipiul Vatra Dornei ca fiind din jude]ul Suceava. Bunul scos la v=nzare este un apartament cu dou\ camere situat la etajul trei al unui bloc de pe strada Azurului. Peste 400.000 de lei are de recuperat Banca Rom=neasc\ iar pentru aceasta au scos la v=nzare imobilul unor garan]i ipotecari, pre]ul de pornire al licita]iei fiind de 90.450 de lei, de[i imobilul a fost evaluat la suma de 126.000 de lei. Licita]ia va avea loc `n data de 10 martie la sediul din Bucure[ti al b\ncii iar ofertele vor trebui depuse p=n\ `n data de 9 martie, `nso]ite de o cau]iune de 10% din pre]ul la care a fost evaluat bunul. Tot `n luna martie, Banca Rom=neasc\ va scoate la licita]ie un apartament situat `ntr-un bloc de pe strada Zorilor. Apartamentul apar]ine unui sucevean care are de restituit b\ncii pu]in peste 60.000 de franci elve]ieni (CHF). Apartamentul are dou\ camere [i a fost evaluat la un pre] de 146.590 de lei, `ns\ pre]ul de pornire al licita]iei din data de 23 martie este de aproape 110.000 lei. Licita]ia va avea loc la sediul din Bucure[ti al b\ncii iar p=n\ `n data de 18 martie va trebui depus\ de c\tre ofertan]i o cau]iune reprezent=nd 10% din pre]ul de evaluare al imobilului, cu precizarea c\ ofertan]ii trebuie s\ se `nscrie la sediul din Suceava al b\ncii sau la sediul din Piatra Neam] al executorului. ~n aceast\ lun\, Banca Rom=neasc\ a scos la licita]ie doar un singur bun din jude]ul Suceava, fiind vorba despre o gospod\rie din comuna Voitinel la care casa are o suprafa]\ construit\ de 230 de metri p\tra]i iar tot terenul aferent gospod\riei trece de nou\ ari. Proprietarii sunt garan]i ipotecari iar debitul urm\rit de banc\ este de peste 630.000 de lei. Imobilul a fost evaluat la 635.000 de lei, dar pre]ul de pornire este de 476.250 de lei. Licita]ia are loc `n data de 25 februarie iar ofertan]ii trebuie s\ se `nscrie p=n\ `n data de 24 februarie la sediul Sucursalei Union a b\ncii iar cau]iunea trebuie s\ fie de 63.500 de lei.
N B\nci care nu au scos la v=nzare bunuri ale sucevenilor sau care au o „ofert\” s\rac\ din acest punct de vedere
O alt\ banc\, de data asta rom=neasc\ dup\ ac]ionariat – CEC Bank – are publicate pe site c=teva zeci de anun]uri de v=nzare a imobilelor, dar niciuna din acestea nu sunt situate `n jude]ul Suceava. La fel se poate spune [i `n privin]a unei b\nci a c\rui ac]ionariat nu este, `ns\, rom=nesc. Este vorba de Libra Bank, pe pagina c\reia sunt mai multe anun]uri de v=nzare a unor imobile, dar niciunul din acestea nu este din Suceava. Anun]urile de v=nzare a bunurilor imobile sunt [i pe pagina de internet a VolksBank, `ns\ `n lunile ianuarie, februarie [i martie nu au fost scoase la v=nzare niciun fel de bunuri imobile situate pe raza jude]ului Suceava. Nici pe pagina de internet a Raiffeisen Bank nu figureaz\ bunuri imobile din jude]ul Suceava printre cele scoase la licita]ie, cel pu]in `ncep=nd din a doua jum\tate a lunii februarie [i p=n\ `n aprilie. Men]ion\m c\ aceast\ banc\ avea, ieri, postate circa o sut\ de anun]uri privind v=nzarea unor imobile din ]ar\ `n vederea recuper\rii debitelor.
~n ceea ce prive[te Banca Transilvania, aceasta este [i mai s\rac\ `n oferte dec=t Banca Rom=neasc\. Doar o singur\ ofert\ de v=nzare a unui teren `n suprafa]\ de aproape 29 de ari situat `ntr-o zon\ pitoreasc\ din Vatra Dornei. Pre]ul este de 8.400 de euro. De asemenea, Banca Transilvania scoate la v=nzare o cas\ cu subsol, parter [i mansard\ situat\ `n satul Sf=ntul Ilie din comuna {cheia, `n imediata apropiere a municipiului Suceava. Casa este construit\ `n 2008, are [apte camere iar terenul aferent este de circa [apte ari. Pre]ul pentru care a fost scoas\ la v=nzare casa respectiv\ este de 67.000 de euro.
Nici la Credit Europe Bank nu este o explozie de anun]uri privind imobile din jude]ul Suceava. Un singur apartament cu dou\ camere figureaz\ pe lista bunurilor imobile scoase la v=nzare de aceast\ banc\ `n vederea recuper\rii unor debite. Este vorba despre un apartament cu dou\ camere situat `ntr-un bloc din cartierul Obcine. Apartamentul este decomandat, are o surpafa]\ de 52 de metri p\tra]i iar pre]ul de pornire este de 121.425 de lei.
{i Unicredit }iriac Bank are o situa]ie similar\: multe anun]uri de v=nzare, dar numai unul cu privire la un imobile din Suceava. Este vorba de un teren de aproape 40 de ari din satul Prisaca Dornei, comuna Vama. Proprietarul – un cet\]ean cu domiciliul `n Ia[i – are o datorie la banc\ de peste 71.000 de euro iar `n vederea recuper\rii debitului, Unicredit }iriac Bank i-a scos la v=nzare terenul evaluat la 6.500 de euro, dar a c\rui pre] de pornire este de 4.875 de euro. Licita]ia va avea loc `n data de 8 martie, la sediul din Bucure[ti al Corpului Executorilor Bancari, iar cau]iunea ce va trebui depus\ de ofertan]i este de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei.
Romanian International Bank (RIB) a scos la v=nzare o serie de bunuri din municipiul C=mpulung Moldovenesc [i `n comuna Sadova. Este vorba despre terenuri, construc]ii [i o linie de debitat lemn, toate apar]in=nd unei firmei bistri]ene Eliada Consulting. Bunurile au fost scoase la v=nzare `n bloc, pre]ul de pornire fiind de 1,31 milioane de lei.
N OTP Bank nu iart\ nimic, iar Leumi Bank e dispus\ s\ primeasc\ orice sum\ c=t de c=t rezonabil\
~n schimb, banca cu capital majoritar maghiar OTP Bank conduce `n topul b\ncilor mici din Rom=nia care au scos la v=nzare bunuri imobile ale datornicilor suceveni. Nu mai pu]in de 11 anun]uri de v=nzare la licita]ie a unor bunuri imobile au fost publicate pe pagina de net a b\ncii respective. Un prim caz este al unui apartament situat pe strada Universit\]ii, proprietarul av=nd un crediot de aproape 70.000 de CHF pe care nu a mai putut s\ `l pl\teasc\. Banca a scos apartamentul la v=nzare apartamentul pentru un pre] de pornire de 293.000 de lei, licita]ia urm=nd a avea loc `n data de 1 martie la sediul de pe strada Tipografiei al sucursalei sucevene a OTP Bank, ofertele put=ndu-se depune p=n\ `n data de 28 februarie cu o cau]iune de 10%. Toate celelalte licita]ii la sediul sucursalei din Suceava a OTP Bank vor avea loc `n data de 14 martie. O prim\ licita]ie vizeaz\ scoaterea la v=nzare a circa 45 de ari de teren intravilan `n Ili[e[ti pentru suma de 132.600 de lei, cu men]iunea c\ se va adjudeca la cel mai mare pre] oferit, cu condi]ia s\ fie acceptat de creditor. Aproape nou\ ari de teren din P\tr\u]i [i un depozit de materiale pentru mobilier situat `n aceea[i localitate au fost scoase la v=nzare de banca respectiv\ pentru un pre] de pornire de 190.000 de euro, `n condi]iile `n care debitul pe care banca vrea s\ `l recupereze este de aproape 385.000 CHF. O gospod\rie din {cheia situat\ pe o parcel\ de cinci ari de teren, apar]in=nd unui garant ipotecar, este scoas\ la v=nzare pentru c\ persoanele care au contractat un credit au r\mas cu o datorie de aproape 24.000 CHF. Pre]ul de pornire este de 94.800 de lei. O alt\ vil\ din satul Mihoveni, comuna {cheia cu tot cu teren aferent de 240 de metri p\tra]i a fost scoas\ la v=nzare de banc\ pentru suma de 693.100 de lei din cauz\ c\ banca voia s\ recupereze un debit ce dep\[ea pu]in suma de 141.000 de lei. Mai multe bunuri imobile – terenuri, case, etc – ale societ\]ii Progresul Victoria, cele mai multe fiind situate `n Burdujeni, au fost scoase la v=nzare de banca respectiv\ `n vederea recuper\rii par]iale dintr-un debit de 2,31 milioane de lei, pre]ul de pornire la licita]ie fiind de 1,64 milioane de lei. O alt\ suprafa]\ de 16 ari de teren intravilan situat `n zona „Lani[te” din municipiul Suceava a fost scoas\ la v=nzare de OTP Bank `n vederea recuper\rii par]iale a unei crean]e de 366.000 CHF, pre]ul de pornire a licita]iei fiind de 24.000 de euro iar o alt\ parcel\ de 17 ari de teren `n aceea[i zon\ a fost scoas\ `n vederea recuper\rii din debitul anterior men]ionat, pre]ul de pornire pentru aceast\ licita]ie fiind cu 1.500 de euro mai mare. Un alt apartament cu dou\ camere de pe strada Alexandru cel Bun a fost scos la v=nzare de OTP Bank `n vedere recuper\rii de la garantul ipotecar a unei sume de peste 90.000 CHF datorate de o alt\ persoan\ iar pre]ul de pornire al licita]iei este de 120.600 de lei reprezent=nd 75% din pre]ul la care apartamentul a fost evaluat. Un alt apartament cu dou\ camere, situat pe strada Dornelor, a fost scos la v=nzare `n vederea recuper\rii par]iale din acela[i debit, pre]ul de pornire fiind de 130.425 de lei, reprezent=nd 75% din valoarea estimat\ a imobilului. Un apartament cu trei camere din cartierul George Enescu, Aleea Jupiter a fost scos la v=nzare, `mpreun\ cu `nc\ dou\ apartamente din acela[i bloc, din cauz\ c\ proprietarul dator b\ncii suma de aproape 166.000 CHF. Pre]ul de pornire al licita]iei este de 263.100 lei, reprezent=nd 75% din suma pe care a evaluat-o banca.
O alt\ banc\ ce a scos la v=nzare bunuri ale sucevenilor este Leumi. Majoritatea ofertelor de v=nzare sunt „la cel mai bunpre] oferit”. Cu alte cuvinte, doritorii nu trebuie dec=t s\ informeze banca sau executorul c\ vor s\ cumpere, propun un pre] al locuin]elor sau terenurilor iar banca, `n fucn]ie de necesit\]ile pe care le are, aprob\ sau nu oferta respectiv\. Este vorba de o vil\ cu o suprafa]\ desf\[urat\ de 140 de metri p\tra]i [i cu teren aferent de aproape patru ari situat\ `n Burdujeni – sat, 30 de ari de teren situat la drumul na]ional din satul M\re]ia Mic\ din comuna D\rm\ne[ti, un magazin din Ipote[ti `mpreun\ cu un depozit [i un atelier al\turi de terenul aferent `n suprafa]\ de 16 ari, un apartament cu dou\ camere [i suprafa]\ de 57 de metri p\tra]i din zona Cuza Vod\ a cartierului Burdujeni, o garsonier\ [i un apartament cu dou\ camere de pe strada Mircea Damaschin a aceluia[i cartier. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …

No comments

  1. Si sunt foarte multi care abia reusesc sa achite ratele in franci elvetieni.Am fost pacaliti de aceste imprumuturi in franci elvetieni si cu garantii imobiliare,dar angajatii bancilor inclusiv de la Raiffeisen ne spuneau ca francul elvetian e cea mai sigura moneda si…..acum ne spetim dandu-le lor toti banii.
    Dupa 4 ani de platit imprumutul si cu sume consistente date in avans ,platesc rata mai mare ca la inceput cat am achitat nu s-a cunoscut deloc.
    Hoti si banditi la drumul mare.