Monday , December 5 2022

Balul Bobocilor “fara tema” la Colegiul Tehnic “Petru Musat”

Sute de elevi, prezen]i la Balul Bobocilor de la “Petru Mu[at” de miercuri sear\, `n clubul Babylon u Opt perechi de boboci au concurat pentru titlurile de Miss [i Mister u dup\ deliber\ri juriul a ales-o Miss pe Ema Sabrina Rotariu 

 
Elevii de la Colegiul Tehnic “Petru Mu[at” au dorit s\ ias\ din tiparul clasic al balurilor organizate de celelalte licee. Loca]ia aleas\ pentru desf\[urarea evenimentului a fost un club sucevean, Club Babylon. De asemenea, Balul Bobocilor de la “Petru Mu[at” nu a avut o tem\ concret\ sau, cel pu]in, asta [i-au dorit elevii s\ fac\ publicul s\ cread\.
~n realitate, organizatorii au mizat ca toate momentele balului s\ fie str=ns legate chiar de c\utarea unei teme [i au intitulat acest eveniment “…O tem\ pierdut\”. Elevi ai claselor a XII-a, prezentatorii au purtat un dialog constant despre c\utare [i nevoia de a avea un scop `n orice ac]iune `ntreprins\.
Tinerii nu au putut renun]a `ns\ la ideea de a avea concursul de “Miss [i Mister”, `n jurul c\ruia se organizeaz\, de regul\, aceste evenimente. ~n acest an, la Colegiul Tehnic “Petru Mu[at” au participat opt perechi de b\ie]i [i fete, boboci ai claselor a IX-a care au `ncercat s\ conving\ publicul, dar [i juriul c\ merit\ s\ fie c=[tig\torii acestor titluri mult r=vnite de c\tre majoritatea elevilor de liceu.
Misiunea cea mai grea a apar]inut juriului. Acesta a fost format din directorul liceului, Gabriela Alionte, inspectorul [colar Alexandra Teodora Chiril\, reprezentantul Consiliului Elevilor, Daniela Mara, profesorul Drago[ Hu]uleac [i doi reprezentan]i ai sponsorilor evenimentului, Lucian Socoliuc [i Mihaela {ovea.
Dup\ lungi dezbateri `ntre cei doi prezentatori despre necesitatea unei teme, ace[tia au trecut la fapte, aduc=nd `n scen\ diverse momente artistice [i pe bobocii liceului, pentru a se putea convinge, unul pe celal\lat de c=t de important\ sau nu este o tem\ clasic\ de bal.
Bobocii au defilat plini de emo]ie `n fa]a publicului [i a juriului
Astfel, au intrat `n scen\ b\ie]ii, nesiguri [i pu]in ru[ina]i de aplauzele sau huiduielile auzite din public. Nu au `ncercat s\ impresioneze sau s\ cucereasc\, au l\sat acest\ distrac]ie pe umerii fetelor, care au p\[it foarte sigure pe sine, de[i tocurile erau foarte `nalte. {i c\ s\-[i pun\ `n eviden]\ frumuse]ea, toate au defilat `n rochii scurte, `n timp ce prezentatorii le f\ceau cuno[tiin]\ spectatorilor cu cei 16 concuren]i.
Dansurile nu aveau cum lipsi din programul unui bal al bobocilor, astfel, seara a `nceput `n for]\ pe ritmuri de chacha, dar [i un dans inedit, al unei trupe care a decis c\ nu are nevoie de muzic\ pentru a face atmosfer\ [i a recurs la b\t\i din palme [i din picior pentru a ]ine un ritm. Ideea a prins la public, deoarece to]i cei prezen]i i-au aplaudat frenetic.
~nc\ un moment foarte aplaudat de c\tre public a fost duetul muzical a dou\ eleve a colegiului pentru a interpreta melodia “Toate [ogori]ele”. Candidatele la titlurile de miss au dansat, iar spectacolul a continuat cu o hor\ bucovinean\.
Publicul a dansat [i el printre mese c=nd bobocii au `ncins `mpreun\ o s=rb\. Ad\ug=nd ]inutelor c=te un br=u cu motive populare, b\ie]ii au luat fetele la dans `ns\ demonstr=nd c=t sunt de aprige, acestea i-au condus pe tot parcursul melodiei.
Dorind s\ lase timp concuren]ilor s\ se odihneasc\, momentul urm\tor a fost unul umoristic. Un colaj de piese bine f\cut a marcat momentele cele mai importante din via]a unui elev la “Petru Mu[at”. F\r\ fals\ cumin]enie, ace[tia au admis `n fa]a profesorilor c\ mai fac [i prostii uneori.
O scenet\ amuzant\ a fost [i cea a doi elevi de clasa a X-a care au pus `n scen\ un moment clasic de lips\ de comunicare adecvat\ `ntre un medic [i un pacient.
Eleva Adina Marghitan a fost designer pentru o sear\, prezent=nd al\turi de mai mul]i colegi ai s\i, posibile teme de bal, reflectate `n ]inute vestimentare. Prezentarea de mod\ s-a desf\[urat cu c=te dou\ cupluri care `ntruchipau personaje celebre din cultura urban\ cum ar fi: Pira]ii din Caraibe, Familia Adams sau Angelina Jolie [i Brad Pitt.
Dup\ o alt\ scenet\, publicul a aplaudat [i a dansat hip-hip `mpreun\ cu dou\ eleve din clasa a X-a, care [i-au demonstrat talentul pe ringul de dans, `nainte de unul dintre cele mai a[teptate momente ale evenimentului, defilarea `n ]inute de sear\ a bobocilor.
Proba de `ntreb\ri a fost una de logic\, la care mul]i s-au `ncurcat din cauza emo]iilor
~mbr\ca]i a[a cum au considerat c\ le st\ mai bine, bobocii au trecut `nc\ o dat\ prin fa]a juriului [i au `ncercat s\ r\spund\ unor `ntreb\ri de logic\ pentru a-[i dovedi spontaneitatea. R\spunsurile au fost spuse timid sau gre[it `ns\ aplauzele i-au `ncurajat `n permanen]\.
Rezultatele s-au f\cut a[teptate pu]in, fapt ce arat\ `n ce dificil a fost pentru juriul s\ aleag\ dintre opt fe]e frumoase [i al]i opt b\ie]i simpatici.
Titlul de Mister a Colegiului Tehnic “Petru Mu[at” a fost ob]inut de c\tre Florin Alexandru Bujor, iar titlul de Miss a mers c\tre Ema Sabrina Rotariu. Pe l=ng\ cei doi mari c=[tig\tori ai serii, au mai fost premia]i al]i [ase elevi cu locurile I, II [i III. Locul I la fete l-a luat Alexandra Alecsa, iar dintre b\ie]i, cel mai aproape de titlul suprem a fost Robert Ioan Safriuc.
Pentru ca petrecerea s\ continue [i dup\ decizia juriului, pe scen\ au urcat sucevenii de la S.I.A.R Project. Concluzia la care au ajuns elevii de la Colegiul Tehnic “Petru Mu[at” a fost c\ este nevoie de o tem\ pentru orice bal [i c\ `nsu[i c\utarea poate fi o tem\ `n sine. (Crina VOLO{ENIUC)

Vezi si

Patru autoutilitare dintr-o parcare din Șcheia au fost distruse de un incendiu (FOTO, VIDEO)

Duminică seara a fost semnalată izbucnirea unui incendiu la o autoutilitară dintr-o parcare de pe …