Thursday , July 25 2024

Bal in adevaratul sens al cuvantului, la Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu”

N elevii [i `ndrum\torii lor au reu[it s\ introduc\ spiritul bucovinean `ntr-o societate modern\ n chiar dac\ nu au avut invita]i consacra]i, talentul [i determinarea celor de la Art\ au p\strat renumele colegiului

Joi seara, la Casa Culturii, a avut loc Balul Bobocilor 2010 al Colegiului de Art\ Ciprian Porumbescu din Suceava. Organizatorii [i participan]ii au reu[it s\ pun\ `n scen\ un spectacol foarte bine realizat, demn de un colegiu cu preten]ii artistice, care a reu[it cu u[urin]\ s\ capteze aten]ia celor prezen]i, `mbin=nd cu succes elemente tradi]ionale bucovinene cu elemente moderne [i de actualitate. Sala a fost plin\ de elevi, profesori, p\rin]i [i prieteni care au ]inut s\ ia parte la acest spectacol care nu a dezam\git. De la an la an, balurile bobocilor devin tot mai complexe [i mai preten]ioase [i sunt percepute de elevi ca un prilej de a-[i pune etala calit\]ile sau talentul, lucruri de care cei de la Colegiul de Art\ au f\cut risip\ `n acest an cu spectacolul pe care l-au pus `n scen\, intitulat „Return to Bucovina” prin care au `ncercat s\ mute locul desf\[ur\rii balului, de pe scen\ `ntr-un sat bucovinean `n care „tradi]ia se `mbina cu modernul, datinile str\bune `[i dau m=na cu tehnologia iar vechiul se `mplete[te cu noul”.
Nici n-au terminat mae[trii de ceremonii s\ fac\ prezentarea spectacolului, c\ au [i `nceput s\ apar\ invita]ii speciali: primarul satului, Vasile ~ncuie]eanu; [eful de post, Doru Mintescurt\; preotul satului, parohul Eutanasie, domni[oara doctor Paraschieva Stetoscop, hangi]a Elodia }uicomiceanu [i badea Gheorghe, ciobanul satului. Ace[tia au f\cut deliciul publicului `n cele mai nea[teptate momente, prin implicarea `n spectacol, uneori mai subtil\, l\s=nd impresia c\ ei doar asist\ la spectacol iar alteori mai evident\, oferind c=te o m=n\ de ajutor `n desf\[urarea evenimentului.
Debutul balului a fost unul muzical, deschis de trupa ADN, care au fost urma]i de un moment de dans modern [i freestyle pe sunete umane de beatbox. A urmat apoi, prima scenet\ dintr-o serie de trei, care a prezentat `ntr-un mod comic [i ironic, cum ar decurge un interviu luat de o reporteri]\ unui locuitor dintr-un sat bucovinean.
Fetele [i b\ie]ii din sat
Prima prob\ a bobocilor a fost aceea de dans, pe diverse genuri de muzic\: vals, latino, muzic\ retro a anilor ’20 [i bine`n]eles muzic\ popular\ tradi]ional\, prob\ la care candida]ii s-au descurcat bine, ba chiar au reu[it s\ antreneze `n ritmul lor [i o parte din spectatorii prezen]i `n sal\.
Pe scen\ a urcat apoi trupa Fever’s, grup cu experien]\ intern\ [i interna]ional\, care s-a potrivit at=t de bine `n spectacolul creeat de elevii Colegiului de Art\, `nc=t au fost solicita]i s\ acompanieze muzical, prezent\rile vestimenta]iilor bobocilor, la probele de concurs pentru miss [i mister.
Din grupul de invita]i s-a desprins apoi, primarul Vasile ~ncuie]eanu, care impresionat de poten]ialul elevilor Colegiului de Art\, a dorit s\-[i `nscrie propriul fiul la cursurile acestei [coli, moment amuzant surprins `n sceneta „Primarul la [coal\”.
Bobocii au revenit pe scen\, cu prezentarea ]inutelor de zi, fiind apoi supu[i unor probe de aptitudini, unele desprinse din via]a `n mediul rural bucovinean, altele de `ndem=nare sau precizie. Ei au fost pu[i, printre altele s\ `mpleteasc\, s\ toarc\ l=n\ cu fusul [i fuiorul sau s\ cure]e cartofi cu foarfecele, probe care au st=rnit amuzamentul celor prezen]i `n sal\.
Pe scen\ s-au mai perindat: trupa de muzic\ heavy-metal „Aura Neagr\”, grupul „NBF”, trupa de muzica folk „Simbol”, trupa de dans „Sincron” [i un grup de eleve ale claselor a XI-a [i a XII-a care au prezentat un num\r de dans oriental, reu[ind s\ substituie prin presta]iile lor, prezen]a unei trupe sau a unui interpret consacrat din muzica rom=neasc\, asa cum se mai obi[nuie[te pe la alte licee [i colegii.
„Fetele [i b\ie]ii din sat”, cum au fost numi]i bobocii [i boboacele care au concurat pentru titlurile de mister si miss, au prezentat apoi ]inutele de sear\ [i au fost supu[i testului de cultur\ general\ prin `ntreb\ri de genul: „se poate c\ra ap\ cu sita ?”, „ce localitate este cunoscut\ sub numele de Perla Bucovinei ?”, „c=t `nseamn\ 50 la sut\ din 50”, iar de asemenea fiecare dintre ei, fiind pu[i s\ explice sensul unui regionalism, cum ar fi: blid, oghial, balmo[, cop=r[\u, ciucal\u, leic\ [.a.
Ansamblul folcoric „Flori din Bucovina”, coordonat de profesorul Ciprian Ionel Hre]canu, a oferit mai multe momente de dans [i c=ntec popular care au impresionat publicul prin frumuse]ea dansului [i a costumelor, complet=nd de minune spectacolul [i tema acestuia.
Anabela Feren [i Emilian Clipa – Miss [i Mister Boboc ai Colegiului de Art\ „Ciprian Porumbescu”
Finalul serii a fost marcat de premierea concuren]ilor, titlurile de Miss [i Mister Boboc ai Colegiului de Art\ Ciprian Porumbescu revenind concuren]ilor Anabela Feren], respectiv Emilian Clipa.
De men]ionat este tripla premiere a concurentei Laura I]c\u, care a ob]inut titlul de Miss Tu{iRom=nia, locul I din partea agen]iei The One Models `nso]it de suma de 250 de euro [i premiul II, oferit de Colegiul de Art\ Ciprian Porumbescu. Alte premii au mai ob]inut [i urm\torii boboci: Georgian Barb\ – Mister Tu{iRom=nia [i locul III din partea Colegiului de Art\, Diana Boca – locul II din partea The One Models, Larisa Lucanu – locul III din partea The One Models, Vlad Dumitru Gabriel – locul II din partea Colegiului, Adelina S=rghie – locul III din partea liceului [i Emilian Clipa – locul I din partea agen]iei The One Models.
Perechile de boboci care au concurat `n acest an pentru titluri, au fost dup\ cum urmeaz\: 1 – Sabina Lefter [i Vlad Gabriel Dumitru; 2 – Ana Burlui [i Lucian Iacoban; 3 – Edmund Diaconu [i Beldoschi Andreea; 4 – Adelina S=rghie [i Theodor Atodiresei; 5 – Laura I]c\u [i Georgian Barb\; 6 – Diana Boca [i Silviu Vorobe]; 7 – Alina Z\voi [i Daniel Ciobanu; 8 – Larisa Lucanu [i David Dugan; 9 – Anabela Feren] [i Iulian Covalciuc; 10 – Alina P\stru [i Emilian Clipa. (Cezar P|UN)

Vezi si

Dinos and Sea Monsters: expoziție de animale marine gigant și dinozauri animatronici, în parcarea Iulius Mall Suceava

O parte dintre misterele erei mezozoice pot fi descoperite în parcarea Iulius Mall, prin intermediul …

No comments

  1. Lucian Iacob ;)) .. nu iacoban

  2. itcou …nu itcau