Friday , December 8 2023

Baisanu, contestat ca lider de membri cu state vechi in PNL

N potrivit consilierului local Vasile Mocanu, pre[edintele organiza]iei jude]ene Suceava a PNL – {tefan Alexandru B\i[anu – r=vne[te degeaba la func]ia de primar pentru c\ at=ta vreme c=t nu se comport\ ca un lider, ci doar ca un [ef ce for]eaz\ prevederile statutare, nu va reu[i s\ impun\ cet\]enilor unde s\ pun\ [tampila de vot n de[i sup\rat pe ac]iunea penibil\ de vot de s=mb\t\, consilierul jude]ean Br=ndu[el Nichitean a reu[it s\ se arate ponderat `n declara]iile sale la adresa „[efului” de partid de la jude], `ns\ a atras aten]ia c\ nu este adeptul stilului s\u de organizare pentru c\ PNL duce lips\ de activi[ti [i de popularitate

Pre[edintele organiza]iei jude]ene Suceava a PNL, {tefan Alexandru B\i[anu, cel care l-a „`nsc\unat” pe cum\trul s\u Marius Zm\u ca pre[edinte peste liberalii din municipiul re[edin]\ de jude], este contestat de oameni cu state vechi `n politic\ [i `n partid. ~n esen]\, lui B\i[anu i se repro[eaz\ c\ nu s-a comportat ca lider [i nu este un om care s\ aib\ adev\rate calit\]i organizatorice. Nu i s-a contestat, `n schimb, abilitatea de a for]a unele prevederi statutare `n folosul s\u personal sau al unui grup de interese din care face parte.
„Fiecare pre[edinte de partid poate fi lider sau poate fi [ef. {ef este cel care `[i impune punctul de vedere for]=nd prevederile statutare. La PNL Suceava to]i membrii care au avut vechime dar care au `nt=rziat plata cotiza]iei nu au avut drept de vot. ~n schimb, to]i cei noi, prin dispens\, aveau dreptul chiar s\ [i candideze. Asta `nseamn\ c\ un membru vechi care nu [i-a pl\tit cotiza]ia r\m=nea doar cu statutul de simpatizant iar unul nou care se afl\ `n gra]iile pre[edintelui are [i drept de vot [i de a fi ales. Un lider nu ar fi procedat `n acest fel, or domnul B\i[anu nu a procedat ca un lider, ci a inversat valorile for]=nd prevederile statutate dup\ cum a vrut. Un [ef nu va putea impune cet\]enilor cum s\ voteze `n cabinele de vot”, a declarat consilierul local Vasile Mocanu.
Acesta din urm\ are state vechi `n PNL, a candidat la func]ia de pre[edinte al organiza]iei municipale, dar nu a reu[it s\ `ntruneasc\ nici m\car a zecea parte din voturile ob]inute la alegerile de duminic\ de c\tre Marius Zm\u, cum\trul [efului de la jude] al PNL. Pentru Vasile Mocanu, lucrurile sunt clare iar `nving\tor a ie[it favoritul [efului f\r\ s\ aib\ mari emo]ii pentru c\ i-a fost netezit\ calea de ceva timp. Motivul pentru care a candidat Vasile Mocanu a fost acela de a avea „acces la tribun\ [i s\ spun\ clar membrilor PNL `n ce situa]ie se afl\ partidul”.
n B\i[anu ar vrea la Prim\rie, dar Mocanu se `ndoie[te c\ [eful s\u de la jude] mai st\ mult `n func]ie
El a precizat c\ nu va pleca din PNL [i a l\sat s\ se `n]eleag\ c\ nu `i d\ mari [anse nici [efului s\u de la jude] `n func]ie. „L-am prins la PNL pre[edinte [i pe M=ndroviceanu (fostul deputat `n perioada 1992 – 2004 Vasile M=ndroviceanu – n.red.) [i `l voi prinde [i pe cel de-al zecea pre[edinte dup\ B\i[anu, dac\ desigur voi mai fi `n via]\. Nu voi pleca din PNL”, a dat asigur\ri Vasile Mocanu, preciz=nd c\ a fost [icanat de mai multe ori poate `n speran]a [efului s\u de la jude] de a fi determinat s\ plece din partid.
Despre stilul [i aspira]iile lui B\i[anu, Vasile Mocanu spune c\ s-a ocupat abuziv de f\c\tura privind dizolvarea `nchipuit\ a organiza]iei municipale [i p=n\ la `ncercarea de a trage pe dreapta diver[i oameni icomozi. Cu toate acestea, Vasile Mocanu spune despre [eful s\u c\ dorin]a sa este de a se vedea primar al Sucevei iar motivul pentru care se ]ine de politic\ este acela ca „s\ mearg\ spre victoria final\ cu un birou [i chiar cu o organiza]ie croit\ dup\ chipul [i asem\narea sa”. Interesant este faptul c\ Vasile Mocanu a evitat s\ `l atace [i nici nu a dorit s\ comenteze `n vreun fel sau altul de pre[edintele organiza]iei municipale Suceava a PNL, Marius Zm\u, ci s-a legat doar de „[eful” de la jude] al PNL.
Tot interesant este un fapt ce ar putea fi o posibil\ explica]ie a dispari]iei subite a lui Ilie Ni]\ de pe scena politic\ liberal\, `n condi]iile `n care acesta era la un moment dat favorit la func]ia de pre[edinte ales al organiza]iei municipale iar o perioad\ a de]inut func]ia de pre[edinte interimar. Potrivit lui Vasile Mocanu, Ilie Ni]\ ar fi prezentat un raport din care reie[ea c\ organiza]ia municipal\ Suceava a PNL ar fi avut la finele anului 2009 un num\r de 340 de membri. Or aceste date `l contraziceau pe B\i[anu care spunea c\ nu exista la Suceava organiza]ie municipal\ a partidului [i `n felul acesta Vasile Mocanu a fost `nlocuit din func]ia de pre[edinte interimar cu Ilie Ni]\. „Nu a dizolvat biroul, ci organiza]ia. B\i[anu a vrut s\ constituie o nou\ organiza]ie, dar este imposibil s\ se spun\, la 20 de ani de la Revolu]ie, c\ nu exist\ organiza]ie a PNL ca partid istoric chiar `n municipiul Suceava”, a spus Vasile Mocanu. El a ]inut s\ precizeze c\ va r\m=ne `n partid [i la dispozi]ia partidului, `n calitate de vicepre[edinte ales al organiza]iei jude]ene Suceava a PNL.
N Nichitean: „Ducem lips\ de activi[ti de partid. Nu trebuie s\ ne baz\m pe p=rlaci adu[i la zi pentru a vota [i at=t”
Un alt senior destul de influent al PNL [i cu state vechi `n politica sucevean\ – consilierul jude]ean Br=ndu[el Nichitean – a dezavuat anumite practici recente `n PNL, desf\[urate cu sus]inerea sau m\car `ncuviin]area lui B\i[anu. Probabil din mai mult\ abilitate, Br=ndu[el Nichitean a evitat un atac dur, frontal la adresa [efului de la jude], prefer=nd doar s\ `n]epe exact `n c=teva puncte slabe pentru a-i ar\ta acestuia unele puncte slabe. Ar\t=nd c\ `i acord\ o perioad\ de gra]ie noului [ef de la organiza]ia municipal\, Marius Zm\u, Br=ndu[el Nichitean a spus `ns\ c\ sper\ s\ se ajung\ la „o echip\” `n PNL de[i la alegerile de duminic\ nu au fost lucrurile `n regul\. „A[a se `nt=mpl\ la toate partidele `nainte de alegerile interne. ~[i aduc fiecare dintre candida]i adep]ii [i se voteaz\ `ntr-o veselie. La alegerile de duminic\ jum\tate dintre tinerii din sal\ nu `i cuno[team. Sper ca m\car o parte s\ fie buni activi[ti”, a spus Br=ndu[el Nichitean, ad\ug=nd c\ `[i men]ine inten]ia de a organiza o campanie bun\ la alegerile locale din 2012 `n a[a fel `nc=t s\ fie `nl\turat primarul Ion Lungu.
Probabil c\ motivul pentru care Br=ndu[el Nichitean a evitat s\ `l atace direct pe B\i[anu este [i faptul c\ acesta din urm\ ar fi, dup\ spusele consilierului jude]ean, poten]ial candidat al PNL la alegerile pentru func]ia de primar `n anul 2012. ~n condi]iile `n care B\i[anu va candida ca primar, atunci o miz\ va fi cea a organiz\rii campaniei, precampaniei [i preg\tirii partidului pentru aceste alegeri p=n\ `n fazele de precampanie [i de campanie. De aceea, Br=ndu[el Nichitean a preferat s\ arate cu degetul la caren]ele lui B\i[anu `n ce prive[te organizarea. „Discu]iile sau conflictele pe care le-am avut cu domnul B\i[anu sunt cele legate de organizare. Eu cred `n echip\ [i `mi doresc s\ folosim oamenii pe care `i avem, s\ atragem oameni de valoare [i s\ fructific\m toat\ popularitatea de care dispunem ca partid. Mi-a[ dori ca `n fiecare scar\ de bloc s\ avem c=te un membru PNL care s\ fie responsabil de scar\. Cu o astfel de organiza]ie [i de organizare putem s\ `nvingem ca partid”, a declarat Br=ndu[el Nichitean.
F\r\ a spune direct, consilierul jude]ean a ar\tat `ns\ c\ PNL Suceava este departe de acest deziderat politic, dat\ fiid situa]ia intern\ [i de aceea a aspus c\ a[teapt\ cu interes viitoarele ac]iuni ale lui Marius Zm\u. Br=ndu[el Nichitean spune c\ sunt doar c=teva nume cunoscute `n cadrul noului birou constituit `n jurul lui Marius Zm\u. „Ducem lips\ de activi[ti de partid. Nu trebuie s\ ne baz\m pe p=rlaci adu[i la zi pentru a vota [i at=t. Mi-a[ dori ca toat\ lumea s\ treac\ peste ni[te orgolii [i s\ mergem mai departe. Problema este `ns\ de echip\. Sper ca domnul B\i[anu s\ [tie s\ `i atrag\ pe oameni, nu pe interese”, a mai spus Br=ndu[el Nichitean. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur: Am semnat Autorizația de construire a reţelei  de gaze naturale pentru asocierea Boroaia – Fântâna Mare – Bogdănești

Președintele Consiliului Județean Suceava a explicat că este vorba despre un proiect în valoare de …

No comments

  1. In sfirsit au inteles , domnii Mocanu si Nichitean ce greseala imensa au facut atunci cind l-au sprijinit pe baisanu ca conducerea judetului, dar ce pacat ca nu-l mai pot clinti pe acesta din functie. Cu asa un lider , domnilor o sa aveti parte numai de” succesuri “. in toata activitatea d-voastra politica. Norocul celor de la PDL si PSD. Sa auzim de bine.