Saturday , October 1 2022

Azi se pune `n functiune semaforul nou de la strada Mitropoliei


Ieri au fost f\cute ni[te probe, dar la un moment dat alternan]a `ntre culorile ro[ie [i verde nu era conform\ cu timpii programa]i

~n cursul zilei de ast\zi, cel mai probabil `ntre orele 10.00 – 12.00, va fi pus `n func]iune noul semafor de la intersec]ia str\zii Mitropoliei cu strada Ana Ip\tescu. Noua intersec]ie a ap\rut `n urma lucr\rilor derulate `n cadrul proiectului de modernizare, cu finan]are european\, a 14 str\zi din municipiul re[edin]\ de jude]. Astfel, strada Mitropoliei a fost l\rgit\ cu o band\ pe sensul de urcare iar semaforul, vechi de mai bine de dou\ decenii a trebuit `nlocuit dup\ ce [i configura]ia str\zii Ana Ip\tescu s-a modificat considerabil. Astfel, la distan]\ de circa 100 de metri de interseec]ie por]iunea carosabil\ a fost l\rgit\ pentru a se face loc unor benzi pentru cei care virau la dreapta din strada Mitropoliei [i din strada Ana Ip\tescu. ~n acest fel, pe o distan]\ de 100 de metri de la semafor, strada Ana Ip\tescu are patru benzi de circula]ie pe sensul de la tipografie spre centrul Sucevei [i dou\ de la Biblioteca Jude]ean\ spre sta]ia „Banc\”. De asemenea, pe por]iunea de circa o sut\ de metri a sensului de mers din centru spre Bibliotec\, strada Ana Ip\tescu are patru benzi de circula]ie, alte dou\ fiind de la Bibliotec\ spre centru. ~n aceste condi]ii, era necesar un nou semafor care s\ aib\, pe benzile de viraj la dreapt\ at=t de pe strada Ana Ip\tescu, c=t [i pe aceea ce urc\ de pe strada Mitropoliei o culoare intermitent\ iar pentru benzile pentru destinate celor ce vor s\ `nainteze sau s\ vireze la st=nga s\ fie regla]i timpii de func]ionare. Primele probe ale semaforului au avut lco `n cursul zilei de ieri, numai c\ a fost `nregistrat\ o decalare `ntre timpii planifica]i [i afi[area culorii ro[ii [i verde a semaforului. Cei de la Prim\rie, precum [i firma angajat\ a luat not\ de cele `nt=mplate [i a renun]at s\ mai `ncerce s\ pun\ semaforul `n func]iune `n cursul zilei de ieri, urm=nd ca ast\zi s\ vin\ cu un nou microprocesor pentru semafor [i s\ fie remediate lucrurile, scopul fiind eliminarea a[a numitelor puncte de conflict. De men]ionat c\ de[i urc\ `n pant\, cei ce vor dori s\ vireze la dreapta de pe strada Mitropoliei pe strada Ana Ip\tescu vor avea, pe l=ng\ semaforul `ntr-o culoare intermitent\, [i indicatorul cu semnifica]ia „cedeaz\ trecerea”, ceea ce `nseamn\ c\ autoturismele de pe Ana Ip\tescu au `n continuare prioritate. Dup\ finalizarea lucr\rilor, pietonii vor putea traversa de o parte [i de alta a str\zii principale `ntr-un interval `n jur la 20 de secunde iar pentru strada Mitropoliei va fi un termen de 15 secunde. (D.P.)

Vezi si

Zeci de șoferi amendați, în urma unei razii a Poliției la Rădăuți

Având în vedere evoluţia situaţiei operative şi a indicatorilor dinamici pe linie de poliţie rutieră …