Tuesday , July 23 2024

Avocatii suceveni au incasat “doar” 6,5 miliarde de lei vechi din contractele cu unitatile bugetare sucevene

N Curtea de Conturi  propune adoptarea unui act normativ pentru restric]ionarea ordonatorilor de credite de a angaja avoca]i, cu excep]ia situa]iilor speciale

Acum dou\ zile, Curtea de Conturi a Rom=niei, `ntr-un raport prezentat conducerii Senatului, semnat de pre[edintele Cur]ii de Conturi, Nicolae V\c\roiu, a ar\tat modul `n care au fost f\cute cheltuieli foarte mari de c\tre unit\]ile bugetare din `ntreaga ]ar\ pentru plata onorariilor unor avoca]i, de[i aceste institu]ii dispun de juri[ti care au chiar aceast\ menire – de a asigura `n instan]\ ap\rarea intereselor unit\]ilor unde sunt angaja]i [i de la care `ncaseaz\ salarii. Analiza Cur]ii de Conturi vizeaz\ perioada 2008 – 2010. Jude]ul Suceava se afl\ `n a doua parte a clasamentului realizat de Curtea de Conturi a Rom=niei din acest punct de vedere. Trebuie `ns\ re]inut faptul c\ cheltuielile reprezent=nd onorariile avoca]ilor, `n cadrul cheltuielilor totale efectuate de serviciile juridice reprezint\ o pondere important\. Suceava nu se poate compara cu Constan]a, Gala]i sau Ia[i, jude]e `n care s-au constatat cheltuieli de ordinul milioanelor de euro pl\tite firmelor de avocatur\ de c\tre unit\]ile de stat dar trebuie de subliniat faptul c\ fiecare institu]ie bugetar\ luat\ `n colimator de Curtea de Conturi are `n schema de posturi juri[ti care primesc salarii decente [i care ar trebui s\ `[i fac\ treaba `n interesul unit\]ii unde este angajat, la un nivel profesional c=t mai bun.  Curtea de Conturi  propune adoptarea unui act normativ pentru restric]ionarea ordonatorilor de credite s\ angajeze avoca]i, cu excep]ia situa]iilor speciale, cum ar fi litigiile internationale sau cu o complexitate ridicat\.
~n jude]ul Suceava, analiza f\cut\ de Curtea de Conturi nu relev\ apeten]a deosebit\ a institu]iilor  statului pentru angajarea de avoca]i `n defavoarea serviciilor oferite de juri[tii angaja]i.  Exist\ totu]i o statistic\ ce trebuie privit\ ca atare. Conform raportului Cur]ii de Conturi, `n intervalul 2008 – 2010, p=n\ la data finaliz\rii documentului, cheltuielile totale pentru serviciile judiciare asigurate de unit\]ile bugetare din jude]ul Suceava a fost de 2,348 milioane de lei noi. Ca pondere a jude]ului `n cheltuiala total\ la nivel na]ional, Suceava are 0.7%. Din suma total\ amintit\, cheltuielile efectuate cu func]ionarea structurilor cu profil juridic propriu  a fost de 1,689 milioane de lei nou `n vreme ce chetuielile efectuate reprezent=nd contravaloarea serviciilor externe de avocatur\ a fost de 658.000 de lei noi, pondere fiind de 28% din cheltuielile totale.
N Structurile publice din Rom=nia au cheltuit `n doi ani aproape 600 de milioane de lei pe servicii avoca]iale
La nivel na]ional, sumele `ncasate de avoca]i pe l=ng\ serviciile juridice asigurate de angaja]ii pl\ti]i ai institu]iilor publice sunt impresionante. ~n raportul Cur]ii de Conturi trimis parlamentului se  arat\ c\ structurile publice din Rom=nia  au cheltuit aproape 600 de milioane de lei pe servicii avoca]iale (juri[tilor din aparatul propriu [i firmelor externe), campionii cheltuielilor fiind Ministerul Finantelor [i Compania Na]ional\ de Autostr\zi [i Drumuri Na]ionale din Rom=nia. Desi au o armat\ de juri[ti, s-au angajat firme de avocatura externe institu]iilor, ale c\ror servicii au fost achitate cu promptitudine. Cele 400 de unit\]i de stat controlate de Curtea de Conturi la nivel na]ional au cheltuit `n ultimii doi ani  274,63 milioane de lei cu juri[tii proprii [i  317,85 milioane de lei cu firmele externe de avocatura. ~n total, 592,49 milioane de lei. (O.S.)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …