Tuesday , July 23 2024

Averile senatorilor suceveni

N cei patru suceveni trimi[i `n Senatul Rom=niei au `n general o situa]ie financiar\ foarte bun\, chiar dac\ o parte dintre ei declar\ c\ au `mprumuturi la b\nci sau persoane fizice n to]i declar\ `ns\ c\ o bun\ parte din averile lor se bazeaz\ pe mo[teniri n unul din cei patru senatori [i-a trecut `n declara]ia de avere [i aloca]ia primit\ de copilul s\u n

Jude]ul Suceava, fiind unul din cele mai `ntinse [i mai populate jude]e din ]ar\, a fost `mp\r]it la alegerile electorale din anul 2008, `n patru colegii uninominale senatoriale. Pentru fiecare colegiu era atribuit un singur mandat de senator. Fiecare partid politic [i-a f\cut calculele a[a cum a putut, dar numai dou\ mandate au fost c=[tigate cu 50%^1 din voturile valabil exprimate `n colegiile uninominale respective, celelalte dou\ mandate de senator fiind atribuite, ulterior, `n baza unor calcule [i formule stabilite de lege. Foarte multe modific\ri fa]\ de declara]iile de avere precedente nu au ap\rut, `ns\ o recapitulare [i o compara]ie a celor precedente poate fi considerat\ oportun\ pentru informarea aleg\torilor cu privire la starea material\ a celor care `i reprezint\ `n camera superioar\ a Parlamentului.

N Senatorul Fodoreanu, domiciliu [i avere `n Bucure[ti
Senatorul Sorin Fodoreanu nu are modific\ri semnificative `n declara]ia de avere depus\ `n data de 28 septembrie. De]ine circa 17 ari de teren intravilan `n comuna Moroieni din jude]ul D=mbovi]a, suprafa]\ pe care a achizi]ionat-o `n anul 2001 `mpreun\ cu so]ia sa. ~n aceea[i comuna, so]ii Fodoreanu au construit o cas\ a c\rei suprafa]\ desf\[urat\ dep\[e[te 250 de metri p\tra]i iar `n Bucure[ti mai de]in un apartament de 98 de metri p\tra]i pe care l-au cump\rat `nc\ din anul 1998. Conform declara]iei de avere, senatorul Sorin Fodoreanu are doar un automobil Renault Megane, fabricat `n anul 2001, `ns\ nu de]ine obiecte de art\ sau de cult ori bijuterii a c\ror valoare s\ dep\[easc\ cinci mii de euro, la fel cum nu de]ine nici active financiare care s\ dep\[easc\ aceast\ sum\. ~n ce prive[te datoriile, senatorul a precizat c\ are de achitat un credit de 14.000 de euro contractat de la Unicredit }iriac `n anul 2004, termenul de scaden]\ fiind anul 2015. Veniturile sale `n anul financiar precedent, din indemniza]ia de senator, sunt de 68.148 de lei iar cele ale so]iei sale, `n calitate de administrator al firmei Contab Total 2000 SRL Bucure[ti sunt de 11.759 lei. Conform declara]iei de interese, senatorul Sorin Fodoreanu este ac]ionar la firmele Cosmoplan Proiect Consult SRL [i Event Plus SRL, ambele din Bucure[ti. Reamintim c\ Sorin Fodoreanu a fost ales senator de Suceava `n anul 2008, c=nd a candidat `n colegiul din zona de munte a jude]ului Suceava din partea PDL [i a ob]inut peste 50% din voturi.

N Senatorul M`rza are sume mari depuse `n banc\ [i niciun credit
Nici la senatorul Gavril M`rza nu au ap\rut modific\ri, cel pu]in `n ce prive[te situa]ia bunurilor imobile de]inute. O parte din terenurile trecute `n declara]ia de avere sunt pe numele so]iei, care le-ar fi primit cu titlul de mo[tenire. Este vorba de 2,51 de hectare de teren agricol, 0,83 hectare de p\dure [i 0,5 hectare de teren intravilan, toate situate `n Cacica, mo[tenite `n 1997, `mpreun\ cu o cas\ de 80 de metri p\tra]i. La acestea se adaug\ 1,7 hectare de teren intravilan, 1,02 hectare teren agricol [i 0,5 hectare de p\dure, `mpreun\ cu o cas\ de 77 de metri p\tra]i, toate situate `n Cajvana [i mo[tenite de Gavril M`rza `n anul 2005. O alt\ suprafa]\ de 0,05 hectare a fost cump\rat\ de so]ii M`rza, `n Suceava, `n anul 2001, `mpreun\ cu o cas\ a c\rei suprafa]\ are 168 de metri p\tra]i.
De asemenea, potrivit declara]iei de avere, senatorul este proprietarul unui autoturism Audi fabricat `n anul 2007, iar bijuteriile [i alte obiecte de valoare dob=ndite fie prin mo[tenire sau prin achizi]ie se ridic\ la suma de 6.700 de euro. Toate conturile bancare le-a deschis `n 2004, la BCR, dou\ fiind depozite, iar al treilea fiind un cont curent, sumele dep\[ind 200.000 de lei, `ns\ su]ine c\ nu are credite `n banc\. Indemniza]ia de senator, `n anul fiscal precedent, s-a situat la 58.664 de lei, la care se adaug\ pensia so]iei, de 15.308 lei. Conform declara]iei de interese depus\ spre finele lunii octombrie, senatorul Gavril M`rza este membru `n Camera de Comer], pre[edinte al Funda]iei „Armonia”, ac]ionar la SC Agrofitehnica SRL [i vicepre[edinte al organiza]iei jude]ene Suceava a PSD. Reamintim c\ Gavril M`rza a fost ales senator la alegerile din 2008, `n colegiul din zona F\lticeni, unde a candidat din partea PSD. P=n\ atunci, de]inuse func]ia de pre[edinte al Consiliului Jude]ean Suceava, func]ie pe care a pierdut-o la alegerile din vara lui 2008.
N Senatorul Orest Onofrei, ac]ionar la firma Orest Exim, a `mprumutat 50.000 de euro, anul acesta, [i banii trebuie s\ `i dea `napoi `n 2011
Un alt senator sucevean `n a c\rui declara]ie de avere depus\ la `nceputul lunii noiembrie nu au ap\rut modific\ri fa]\ de declara]ia precedent\ este Orest Onofrei. ~n 2001, el a cump\rat un teren intravilan `n Suceava, `n suprafa]\ de 270 de metri p\rta]i peste care a finalizat, p=n\ `n 2004, o cas\ de locuit `n suprafa]\ desf\[urat\ de 344 de metri p\tra]i. ~n 2006, prime[te cu titlu de dona]ie o suprafa]\ de 400 de metri p\tra]i de teren intravilan [i o alta de 480 de metri p\tra]i, situate `n comuna sa natal\, Marginea. Tot acolo [i tot `n acela[i an a primit un garaj de 72 de metri p\tra]i. So]ia sa a primit, `n 2007, cu titlu de mo[tenire, dou\ suprafe]e de teren situate `n cartierul clujean M\n\[tur, [i care `nsumate dep\[esc pu]in zece ari, al\turi de o cas\ `n suprafa]\ desf\[urat\ de 150 de metri p\tra]i, aflat\ `n prezent `n demolare [i peste care se construie[te o alt\ cas\ de 70 de metri p\tra]i. La acestea se mai adaug\ [i o mo[tenire pe care a primit-o so]ia sa la Bicaz Chei, `n anul 2007, reprezent=nd trei optimi dintr-o suprafa]\ de 10.361 de metri p\tra]i de teren extravilan, f=ne]e peste care au fost amenjate un garaj [i un drum de acces, precum [i o cas\ de vacan]\ `n suprafa]\ de 170 de metri p\tra]i [i alte trei optimi dintr-o suprafa]\ de 7.994 de metri p\tra]i `n acela[i loc. Pe de alt\ parte, senatorul sus]ine `n declara]ia sa de avere c\ nu are nicio ma[in\, bijuterii ori obiecte de art\ [i cult sau alte bunuri asemenea [i a c\ror valoare s\ dep\[easc\ 5.000 de euro. ~n ce prive[te activele financiare, Orest Onofrei are un card credit deschis `n 2008 la Banc Post, valoarea la zi fiind pu]in sub 18.000 de lei [i un credit card la BCR, deschis `n anul 2009, cu o valoare la zi de aproape 24.700 de euro.
Secretarul Biroului Permanent al Senatului este asociat unic la Orest Impex SRL, p\r]ile sociale fiind estimate la 85.000 de lei, societate la care a dat un sprijin financiar de aproape 73.400 de lei.
Datoriile la b\nci ale acestuia sunt de 10.000 de euro, la Banc Post `n contul unui credit accesat `n 2006 [i care ar avea `n acest an scaden]a. Totu[i, `n cursul acestui an, Orest Onofrei s-a `mprumutat cu 50.000 de euro de la o persoan\ fizic\ pe care a evitat s\ o nominalieze `n declara]ia sa de avere, preciz=nd c\ termenul scadent este `n anul 2011.
La capitolul venituri, Orest Onofrei se situeaz\ mai bine dec=t ceilal]i doi senatori suceveni, cel pu]in conform celor stipulate `n declara]ia de avere. Indemniza]ia din anul fiscal precedent este `n sum\ de 62.558 de lei, la care se adaug\ `nvc\ 12.000 de lei din `nchirierea unui demisol de la casa de locuit. So]ia sa, de asemenea, a avut venituri `n calitate de administrator al SC Orest Impex SRL [i al societ\]ii de ajutor cre[tin Dorca, care `nsumate sunt de 18.000 de lei. Tot so]ia sa a `nregistrat venituri de aproape 12.000 de lei din `nchirierea par]ial\ a unei case situat\ `n Cluj. Men]ion\m c\, `n ce prive[te veniturile, Orest Onofrei a trecut [i aloca]ia de 480 de lei, primit\ de una din fiicele sale. Conform declara]iei de interese, senatorul Orest Onofrei este membru al Colegiului Medicilor Veterinari, unic asociat la SC Orest Imprex SRL Suceava, pre[edinte al Funda]iei de Ajutor Cre[tin DORCA [i prim – vicepre[edinte al organiza]iei jude]ene Suceava a PDL. Reamintim c\ Orest Onofrei a candidat, `n anul 2008, la Senat din partea PDL, `n colegiul uninominal care a inclus municipiul Suceava [i mai multe din localit\]ile limitrofe, ob]in=nd peste 50% din sufragii.
N Senatorul Prodan are ac]iuni la BRD [i la Bermas
Cel de-al patrulea senator al Sucevei este Tiberiu Aurelian Prodan. So]ia sa a mo[tenit `n anul 2004, conform declara]iei de avere, 6.658 de metri p\tra]i dintr-un teren intravilan, 5.575 de metri p\tra]i dintr-un teren acoperit cu vegeta]ie forestier\ [i 3.321 de metri p\tra]i de f=na] `n satul Bistri]a din comuna nem]ean\ Alexandru cel Bun, dar [i o cot\ parte de trei p\trimi dintr-o cas\ de peste 140 de metri p\tra]i. Acestora li se adaug\ un alt teren `n intravilan, `n suprafa]\ de 2.500 de metri p\tra]i, mo[tenit de so]ia senatorului Prodan `n anul 2004, `n comuna nem]ean\ Dumbrava Ro[ie. So]ii Prodan sunt, totodat\, mo[tenitorii din 1998, a dou\ suprafe]e de teren intravilan `n suprafa]\ de 1.900 de metri p\tra]i din ora[ul Siret, o alt\ suprafa]\ de 89 de ari de teren agricol `n ora[ul Siret fiind mo[tenit\ `n acela[i an iar `n anul urm\tor o cot\ parte de dou\ treimi dintr-o cas\ de locuit `n suprafa]\ de 80 de metri p\tra]i. De asemenea, senatorul Prodan a mo[tenit, `n 2008, `n Siret o suprafa]\ de un hectar de teren agricol. ~n 1998, so]ii Prodan au cump\rat 27 de ari de teren intravilan `n comuna Sucevi]a iar `n anul urm\tor construiesc o cas\ a c\rei suprafa]\ trece de 300 de metri p\tra]i. Apartamentul pe care `l au `n Siret a fost cump\rat de so]ii Prodan `n 1990, suprafa]a acestei locuin]e fiind de pestre 60 de metri p\tra]i, `n 2002 senatorul, la aceea vreme consilier jude]ean, construindu-[i un garaj de 48 de metri p\tra]i [i apoi, `n 2008, so]ii Prodan amenaj=ndu-[i `n 2008 un cabinet de avocatur\.
Senatorul este proprietarul a dou\ autoturisme – un Volkswagen [i o Toyota – primul fiind fabricat `n anul 2006 iar al doilea `n anul 2005. Conform declara]iei de avere, nu de]ine bijuterii [i alte obiecte de art\ sau de cult a c\ror valoare s\ dep\[easc\ cinci mii de euro [i nici nu are depozite bancare sau alte active financiare, ci doar plasamente la BRD [i la SC BERMAS SA Suceava, fiind vorba de 2.500 [i, respectiv, 5.800 de ac]iuni, `ns\ valoarea acestora la zi nu este men]ionat\ `n declara]ia de avere. ~n ce prive[te datoriile, senatorul Prodan are dou\ credite la BRD, primul de 25.000 de lei a fost accesat `n anul 2008 [i are scaden]a `n anul 2016 iar al doilea de 180.000 de lei a fost accesat `n anul 2009 [i are scaden]\ `n anul 2024.
Veniturile declarate sunt, `n anul financiar precedent, de aproape 53.000 de lei din indemniza]ia de senator la care se adaug\ dividende de 2.000 de lei [i venituri din activit\]i agricole `n sum\ de 11.500 de lei. So]ia sa a avut venituri din exercitarea profesiei de avocat `n sum\ de 48.000 de lei. Reamintim c\ senatorul Tiberiu Prodan a candidat din partea Partidului Na]ional Liberal `n colegiul uninominal care includea, `n anul 2008, municipiul R\d\u]i, ora[ele Siret, Vicovu de Sus [i Mili[\u]i, precum [i mai multe comune arondate. De[i cele mai multe voturi (peste 40%) le-a ob]inut candidatul de atunci al Partidului democrat Liberal iar pe locul doi s-a clasat candidatul Partidului Social Democrat, `n urma unor matematici electorale consfin]ite prin lege, mandatul i-a fost atribuit lui Tiberiu Prodan. De[i s-a clasat pe locul al treilea `n colegiul unde a candidat, dar a fost liberalul care a ob]inut cele mai multe voturi `n jude]ul Suceava, `n cursa pentru un fotoliu `n Senatul Rom=niei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …

No comments

  1. Este bine, ar fi interesant ce venituri ar fi avut cei patru, daca nu se lipeau de partid.Se mentioneaza foarte senin ca s-a primit mostenire…..,oare Nastase(macar era destept) este singurul?