Wednesday , December 7 2022

Au `nceput reparatiile la drumul dintre manastirile R=sca si Slatioara


Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a inspectat modul `n care s-au realizat, p=n\ acum, lucr\rile [i a cerut autorit\]ilor [i cet\]enilor s\ `[i repare gardurile de la gospod\riile situate de-a lungul traseului turistic ce duce spre Sl\tioara
Zilele trecute a `nceput asfaltarea spre M\n\stirea Sl\tioara [i M\n\stirea R=[ca. Prima este o m\n\stire pe stil vechi iar cea de-a doua este pe stil nou. „Este o lucrare prev\zut\ `n cadrul proiectului Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava de reabilitare a drumurilor jude]ene. Are licita]ie f\cut\ la baz\ iar lucr\rilor continu\ pe m\sur\ ce vine finan]are prin Hot\r=re de Guvern. Nu [tiu c=nd ar putea s\ fie terminat\ lucrarea, deocamdat\ anul acesta nu am bani pentru tot drumul, doar pentru c=]iva kilometri, `n reprinze cum ob]in fonduri”, a declarat pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur. Drumul care se repar\ anul acesta face parte din tronsonul lung de 18 kilometri Praxia – Bogd\ne[ti – R=[ca – Sl\tioara, unde au fost deja executate lucr\ri de asfaltare [i repara]ii. Tronsonul de drum asigur\ accesul la peste 10 biserici [i m\n\stiri. Asfaltare drumului jude]ean respectiv este important\ `ntruc=t asigur\ leg\tura din DN 15C – `n satul Praxia p=n\ la M\n\stirea Sl\tioara. Finan]area lucr\rilor se face prin programul de pietruire [i asfaltare a drumurilor comunale [i judeţene constituit conform Hot\r=rii de Guvern 577/1997 finanţat de Ministerul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului.
Gheorghe Flutur a inspectat, la finele s\pt\m=nii trecute, mai multe [antiere unde au loc lucr\ri la infrastructura jude]ului Suceava iar unul dintre obiective a fost drumul R=[ca – M\n\stirea Sl\tioara, dup\ finalizare m\n\stirile Sl\tioara [i R=[ca vor fi, astfel, racordate prin drum modernizat la circuitul turistic al jude]ului Suceava. P=n\ acum, s-a turnat balast pe o lungime de 4,2 kilometri, iar pe o distan]\ de 2 kilometri un strat de binder [i s-au mai reabilitat trei pode]e, urm=nd a se trece la a[ternerea covorului asfaltic p=n\ la M\n\stirea Sl\tioara.
Amenajarea sistemului rutier se va face astfel: strat de balast în fundaţie de 20 cm; strat de fundaţie superior din balast de 15 cm; strat de leg\tur\ din binder de 6 cm; strat de uzur\ de 4 cm. De asemenea, se vor amenaja drumuri laterale iar pentru preluarea apelor de suprafaţ\ se vor amenaja 17.017 metri p\tra]i [anturi din beton [i rigole carosabile. Se vor reabilita dou\ poduri [i cinci podeţe [i se va monta parapet elastic pe 3.896 metri liniari. Totodat\, se vor executa marcaje rutiere longitudinal [i transversal drumului, se vor monta 38 indicatoare rutiere.
Gheorghe Flutur a accentuat importan]a asfalt\rii acestui drum, pentru turismul din zon\ [i pentru to]i locuitorii din bazinul R=[ca. El a cerut autorit\]ilor [i cet\]enilor s\ se ocupe de repararea gardurilor [i a [an]urilor de pe traseul turistic spre m\n\stirea Sl\tioara. Pre[edintele CJ Suceava a amintit faptul c\ `n acest an au fost reparate sau modernizate mai multe tronsoane de drum care deservesc zone de ineres turistic: Moldovi]a, Arbore, Mitocu Dragomirnei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

AirConnect iar spune că va zbura vara viitoare de la Suceava la Constanța

AirConnect va zbura vara viitoare de la Constanța la Suceava, Timișoara, Oradea și Cluj-Napoca, a …