Monday , December 4 2023

Au `nceput lucrarile la proiectul european de modernizare a 14 strazi din Suceava

Deocamdat\ s-au adus c=teva utilaje `n mai multe zone din Suceava [i s-a dat startul pentru organizarea de [antier [i repara]ii de trotuare [i borduri n o parte din str\zi se vor finaliza `n acest an, restul urm=nd a se face la anul viitor

Ieri au `nceput o parte din lucr\rile de modernizare a mai multor str\zi importante din municipiul Suceava, `n baza unui proiect pentru care Prim\ria a ob]inut finan]are european\ nerambursabil\. Astfel, `ncep=nd de luni, dup\ mai bine de patru luni de `nt=rziere, `n municipiul Suceava au fost demarate investi]iile de modernizare a 14 str\zi, dou\ parcuri, a unui pod [i a unui pasaj rutier [i `nlocuirea mai multor sta]ii auto, valoarea total\ cu care au fost adjudecate lucr\rile fiind de peste 35 de milioane de lei.
Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, ieri, c\, `n urma discu]iilor purtate cu constructorii din asocierea de firme sucevene care au c=[tigat licita]ia, s-a pus la punct un grafic de lucr\ri pentru fiecare din societ\]ile Conbucovina, Florconstruct SRL, Cominco SA [i Symmetrica SA. Ace[tia s-au apucat de treab\ `n mai multe zone ale municipiului re[edin]\ de jude], urm=nd ca `n aceast\ toamn\, `n func]ie de posibilit\]ile reale ale fiec\ruia, s\ se fac\ mai multe din lucr\rile care ar trebui s\ fie finalizate p=n\ `n toamna viitoare.
Ion Lungu a declarat c\ lucr\rile vor `ncepe cu artera principal\ de circula]ie, de la intrarea dinspre F\lticeni, dar [i `n Burdujeni, de la intrarea dinspre Boto[ani. Astfel, pe principala arter\ de circula]ie a Sucevei, care va fi modernizat\ de la intrarea dinspre F\lticeni p=n\ la ie[irea spre Boto[ani, lucr\rile de repara]ii [i modernizare au `nceput din zona Galleria Mall. Pentru `nceput, ieri au debutat interven]iile pe la borduri [i trotuare.
Totodat\ vor fi reparate trei str\zi din Burdujeni-Sat, se vor efectua lucr\ri la podul de la Burdujeni, iar strada Mitropoliei va fi extins\ de la dou\ la trei benzi. Pe aceasta din urm\, carosabilul va fi l\rgit de la dou\ la trei benzi de circula]ie, Ion Lungu spun=nd c\ dou\ vor fi pe sensul de urcare spre Suceava dinspre Ipote[ti [i una pe sensul de cobor=re din Suceava spre Ipote[ti. Ion Lungu a spus s\ pentru l\rgirea str\zii se vor desfiin]a scuarurile care exist\ `ntre trotuarele propriu – zise [i por]iunea carosabil\. ~ntruc=t strada Mitropoliei este una din cele mai importante, dat fiind fluxul auto [i faptul c\ se afl\ `n prelungirea rutelor aflate la intrarea `n ora[ – str\zile Parcului, Br\detului [i Izvoarele Cet\]ii – lucrarea de l\rgire mai ales pe sensul de urcare a fost considerat\ una foarte important\ [i util\ `n vederea descongestion\rii traficului.
Primarul sper\ ca vremea c\lduroas\, prielnic\ pentru lucr\rile de asfaltare din aceast\ toamn\, s\ fie c=t mai `ndelungat\ [i s\ se mai poat\ interveni la str\zi m\car `nc\ dou\ luni de-acum `ncolo.
Tot de luni urmau s\ `nceap\ [i lucr\rile pentru modernizare a str\zilor C\pitan Grigore Andrei, Victor Babe[ [i Plevnei. Acestea sunt situate `n Burdujeni-Sat, fiind cele trei care au fost incluse `n proiectul de modernizare pe bani europeni. Except=nd strada 22 Decembrie, cea care este un ax rutier `n cartierul respectiv [i care duce spre ie[irea din Suceava c\tre Dorohoi, str\zile celelate erau printre cele mai intens circulate din Burdujeni-Sat, chiar dac\ nu erau asflatate, ci doar acoperite cu balast. Spre exemplu, strada C\pitan Grigore Andrei era un „colector” pentru traficul din str\zile Alunului, Eternit\]ii (cea pe care este situat [i cimitirul din Burdujeni), Iasomiei, Spicului [i {tefan R\zvan. Strada Plevnei este paralel\ cu strada 22 Decembrie [i este, de asemenea, un „colector” pentru mai multe str\zi printre care [i Victor Babe[.
Pe l=ng\ aceste str\zi, incluse `n proiectul european de modernizare au fost [i bulevardele 1 Decembrie 1918 [i 1 Mai, Calea Unirii [i Calea Burdujeni, str\zile Ana Ip\tescu, {tefan cel Mare [i Cuza Vod\, precum [i trei str\zi situate `n cartierul I]cani.
Parcurile incluse `n proiectul pentru reabilitare sunt cel din fa]a G\rii I]cani [i cel din fa]a sediului din Burdujeni al Prim\riei Suceava, unde a func]ionat, p=n\ `n anii 90, un cinematograf.
Dup\ ce a fost contestat\ de trei ori `n acest an, licita]ia pentru refacerea a 14 str\zi din municipiul Suceava a fost c=[tigat\ de un consor]iu format din firmele Conbucovina, Florconstruct, Cominco [i Symetrica. Asta, `n condi]iile `n care, la primele etape b\t\lia se ducea `ntre ofertele unei asocieri dintre firma ie[ean\ SCCF [i Calcarul Pojor=ta [i a unei asocieri `ntre firma sucevean\ SUCT [i mai multe firme din jude]ul Boto[ani printre care [i TASA – acestea fiind cele care au c=[tigat cu c=]iva ani `n urm\ licita]ia organziat\ de Consiliul Jude]ean Suceava pentru reabilitarea drumurilor jude]ene. Dup\ ce faza electronic\ s-a reluat a treia oar\, exist=nd posibilitatea modific\rii ofertelor ini]iale de pre], c=[tig\toare a fost desemnat\ oferta celor patru firme sucevene. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Cresc tarifele de vizitare la Muzeul de Istorie și la Cetatea de Scaun  

Consiliul Județean Suceava a aprobat, la ultima ședință, un proiect de hotărâre referitor la taxele …

No comments

  1. Strada Zorilor impreuna cu Strada Scurta arata ca dupa bombardament dupa ce au spart asfaltul cu tevile lor. Au carpit cu putin ciment si gata.

  2. Ziaristilor mai bine urmariti calitatea si cantitatile ce le v-or pune in opera . Va fi furt din buzunarul public . Nu-i va controla nimeni. O sa avem drumuri in alta viata ,nu acum!

  3. Ati publicat un articol in care spuneati ca valoarea lucrarilor adjudecate de cele 4 firme era de circa 28 milioane roni. Acum veniti si spuneti 35. Ba santeti ziaristi nu gluma. Pupincuristi de-a lu Lungu. Pa