Au început înscrierile la Seminarul Teologic „Mitropolit Dosoftei”

reportersite
29/05/20 ora:5:55am

Începând de miercuri, 27 mai, se pot înscrie pentru cursurile Seminarului teologic „Mitropolit Dosoftei” din Suceava absolvenți de gimnaziu care au minimum media 9:00 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial. Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ. Actele necesare pentru dosarul de înscriere: cerere de înscriere (model tipizat); anexa la fișa de înscriere, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial; foaie matricolă pentru clasele V – VIII, sau adeverință din care să rezulte mediile anuale la disciplina Religie, precum și mediile la Purtare pentru clasele V – VIII; cartea de identitate (dacă este cazul) și certificat de naștere (în copie); fișa medicală a candidatului, în original; declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte; adeverință / certificat de botez (ortodox), în copie; recomandarea consiliului parohial sau a preotului paroh; binecuvântarea chiriarhului locului care se obține de la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Numărul de locuri disponibile pentru admiterea în clasa a IX-a: profil „TEOLOGIE PASTORALă” este de 28 iar probele de admitere constau într-un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins și care, la rândul lor, constau în verificarea dicției prin rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului, motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic, precum și verificarea aptitudinilor muzicale prin intonarea unei cântări religioase, aceasta din urmă la alegerea candidatului.

Va urma apoi o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă. Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Media finală de admitere (MFA) se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020 – 2021, cu modificările și completările ulterioare.

MFA = 0,2 MA + 0,8 APT, unde: MA = media de admitere calculată conform punctului I al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021; APT # nota finală la probele de aptitudini; MFA = media finală de admitere.

În situația în care unul dintre candidați nu a studiat disciplina religie pe parcursul claselor V-VIII, și în consecință nu are media încheiată la disciplina religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susține o probă orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (la cultul pentru care candidează). În această situație, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa școlară de religie, clasele V-VIII. Durata probei orale va fi de 20 minute și se va desfășura on-line. (D.P.)