Saturday , December 10 2022

Astazi se da startul `nscrierilor `n clasa pregatitoare si clasa I

~ncep=nd de ast\zi [i p=n\ la data de 16 martie, p\rin]ii trebuie s\ depun\ cererile de `nscriere la [coala de circumscrip]ie N pe pagina electronic\ a Inspectoratului {colar Suceava, `n cadrul sec]iunii „~nscrieri clasa I [i clasa preg\titoare” sunt afi[ate informa]ii cu privire la circumscrip]iile [colare [i str\zile arondate pentru ora[ele C=mpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, F\lticeni, R\d\u]i, Suceava [i Gura Humorului N aproape 12.000 de suceveni sunt a[tepta]i s\-[i `nscrie odraslele fie `n clasa I, fie `n clasa preg\titoare

Înscrierea în clasa preg\titoare [i în clasa I, pentru anul [colar 2012-2013, va începe ast\zi [i va avea patru etape, potrivit calendarului aprobat printr-un ordin al ministrului Educa]iei. Prima etap\ de `nscriere `n clasa preg\titoare [i `n clasa I care debuteaz\ ast\zi [i `n cadrul c\reia p\rin]ii trebuie s\ depun\ cererile de `nscriere la [coala de circumscrip]ie se va derula p=n\ la data de 16 martie 2012. Pân\ acum, p\rin]ii ar fi trebuit deja s\ opteze pentru [coala pe care o prefer\ dar [i nivelul pentru care vor solicita înscrierea. Stabilirea clasei în care va fi înscris copilul se face în func]ie de vârsta copilului, de participarea sau neparticiparea anterioar\ a acestuia la gr\dini]\, de op]iunea p\rin]ilor acestuia, dar [i de dezvoltarea psihosomatic\ a lui.
Pentru anul [colar 2012- 2013, la nivelul jude]ului Suceava, au fost propuse cu 47 de clase I mai pu]ine dec=t num\rul celor care func]ioneaz\ `n prezent. Conform estim\rilor, `n clasa I, 354 de clase vor acoperi necesarul frecvent\rii de c\tre 6.607 elevi, fa]\ de anul curent, în care func]ioneaz\ 401 clase cu 7.799 elevi. De asemenea, din toamna acestui an, conform estim\rilor Inspectoratului {colar Suceava, vor fi `nfiin]ate 277 de clase preg\titoare pentru 5.237 elevi, având în vedere func]ionarea cu o medie de 18 elevi pe clas\.
Pe pagina electronic\ a Inspectoratului {colar Suceava, `n cadrul sec]iunii „~nscrieri clasa I [i clasa preg\titoare” sunt afi[ate informa]ii cu privire la circumscrip]iile [colare [i str\zile arondate pentru ora[ele C=mpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, F\lticeni, R\d\u]i, Suceava [i Gura Humorului.
Pentru municipiul Suceava sunt consemnate str\zile arondate urm\toarelor unit\]i [colare: Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu”, [coala cu clasele I-VIII Nr.1, [coala cu clasele I-VIII Nr.3, [coala cu clasele I-VIII Nr.5, [coala cu clasele I-VIII Nr.5, [coala cu clasele I-VIII Nr.6, [coala cu clasele I-VIII Nr.7, [coala cu clasele I-VIII Nr.8, [coala cu clasele I-VIII Nr.9 „Ion Creang\”, [coala cu clasele I-VIII Nr.10 [i [coala cu clasele I-VIII Nr.11 „Miron Costin”.
La înscriere, prioritate au cei care locuiesc în circumscrip]ia în care este [coala. To]i copiii ai c\ror p\rin]i solicit\ înscrierea în clasa preg\titoare, respectiv în clasa I la [coala de circumscrip]ie vor fi înmatricula]i la unitatea de înv\]\mânt solicitat\. Pe locurile libere, se înscriu [i, ulterior, se înmatriculeaz\, copiii care provin din alte circumscrip]ii [colare, în conformitate cu solicit\rile p\rin]ilor [i cu prevederile metodologiei `n vigoare. În cazul în care num\rul cererilor de înscriere la o [coal\ este mai mare decât num\rul de locuri, se aplic\ succesiv mai multe criterii de departajare. Procesul de `nscriere în clasa I [i clasa preg\titoare, proaspat introdus\ în înv\]\mântul primar de noua Lege a educa]iei, este urmat de etapa a II-a care prevede `nscrierea copiilor care solicit\ `nscrierea la o alt\ unitate [colar\ dec=t [coala de circumscrip]ie, pe locurile r\mase libere dup\ repartizarea copiilor din circumscrip]ia [colar\ a unit\]ii de `nv\]\m=nt solicitate. ~nainte de startul celei de-a doua etape, pe 19 martie, se vor afi[a în unit\]ile de înv\]\mânt listelor copiilor înmatricula]i în prima etap\.
De asemenea, tot `ncep=nd de ast\zi, se vor depune cererile de înscriere de c\tre p\rin]ii care solicit\ înscrierea copiilor la [coala special\. Înscrierea copiilor cu cerin]e educa]ionale speciale în înv\]\mântul special se face direct la [coala special\, cu documentele prev\zute de metodologie, la care se adaug\ documentul care atest\ orientarea c\tre [coala special\.
P\rin]ii care nu `[i `nscriu copiii la [coala vor fi amenda]i
Conform ‚Metodologiei privind cuprinderea copiilor `n clasa preg\titoare [i `n clasa I pentru anul [colar 2012- 2013’, p\rin]ii ai c\ror copii împlinesc vârsta de 6 ani pân\ la data de 31 august 2012 inclusiv, au obliga]ia de a înscrie copiii în înv\]\mântul primar. P\rin]ii care nu-[i înscriu odraslele în înv\]\mântul primar sau împiedic\ înscrierea sau frecventarea [colii de c\tre copilul care a împlinit vârsta pentru a merge la [coal\, vor fi sanc]iona]i în conformitate cu prevederile legale. Ace[tia risc\ amenzi `ntre 100 [i 1.000 de lei sau pedeapsa cu munca în folosul comunit\]ii.
P\rin]ii nu vor fi obliga]i s\ scoat\ bani din buzunar pentru c\ profesorilor sau directorilor de [coli li se interzice s\ impun\ taxe ori s\ primeasc\ mici aten]ii pentru `nscriere. Locuri vor fi pentru to]i, asigur\ reprezentan]ii Inspectoratului {colar Jude]ean, care precizeaz\ c\ micu]ii nu vor fi nevoi]i s\ dea teste sau examene ca s\ intre în înv\]\mântul primar. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Tânăr din Bosanci, prins la Marginea cu 444 de petarde și artificii

 Joi, 8 decembrie, polițiștii au desfășurat activități specifice pe linia identificării persoanelor care comercializează produse …

No comments

  1. Aceasta e varianta oficiala sau cel putin asa ar trebui sa stea lucrurile. Toata lumea stie insa ca la scolile “bune” din oras inscrierile s-au cam terminat, clasele s-au format si, desi nu s-a dat concurs pentru posturi se stie deja si cine vor fi invatatorii.
    Sa intelegem ca aceste inscrieri ” neoficiale” nu mai sunt valabile ?