Wednesday , October 5 2022

Astazi debuteaza noul an academic pentru circa 11.000 de studenti ai Universitat]ii “Stefan cel Mare”

 Universitatea “{tefan cel Mare” `[i deschide ast\zi por]ile pentru circa 11.000 de studen]i, debutul celui de-al 50-lea an universitar fiind marcat de o serie de concerte ce vor avea loc `n campusul USV u `nt=lnirea studen]ilor de anul I cu rectorul universit\]ii va avea loc `ncep=nd cu orele 9:00, `n auditorium Joseph Schmidt u aproximativ 3.300 de boboci vor trece pragul universit\]ii sucevene, cu circa 8-10% mai pu]ini comparativ cu num\rul celor din anul universitar 2011- 2012 u semestrul I `ncepe ast\zi [i va continua p=n\ la data de 27 ianuarie 2012, cu o pauz\ de trei s\pt\m=ni datorat\ s\rb\torilor de iarn\, `n perioada 23 decembrie 2012- 14 ianuarie 2013 

La Universitatea „{tefan cel Mare” debuteaz\, ast\zi, cel de-al 50- lea an academic, studen]ii revenind la cursuri la dou\ s\pt\m=ni dup\ colegii lor din sistemul preuniversitar. Aproximativ 11.000 de studen]i vor `ncepe cursurile, cifr\ mai mic\ comparativ cu cea de la debutul anului universitar 2011- 2012 c=nd aproximativ 12.000 de studen]i erau `nscri[i la programele de studiu ale USV.
Dup\ trei sesiuni de admitere (chiar patru `n cazul c=torva programe de studii), 3.300 de candida]i vor deveni de ast\zi studen]i ai universit\]ii sucevene. ~nt=lnirea bobocilor din anul I cu rectorul universit\]ii va avea loc `n aula corpului A, `ncep=nd cu orele 9:00. Studen]ii cu state vechi `n cadrul institu]iei sucevene au programat\ deschiderea anului universitar 2012- 2013 `n diverse loca]ii ale USV, `n func]ie de facultatea la care studiaz\.
Astfel, deschiderea anului universitar pentru studen]ii Facult\]ii de Educa]ie Fizic\ [i Sport este programat\ pentru orele 12:00, `n Aula Corpului E, iar studen]ii Facult\]ii de Silvicultur\ sunt a[tepta]i la festivitatea de deschidere la orele 11:00, `n aceea[i loca]ie. Studen]ii Facult\]ii de Inginerie Alimentar\ se vor `nt=lni cu reprezentan]ii facult\]ii la orele 13:00 `n Aula Magna din Corpul A, iar cei de la Facultatea de Inginerie Mecanic\, Mecatronic\ [i Management au programat\ festivitatea de deschidere la orele 13:00, `n auditorium Joseph Schmidt.
Deschiderea anului universitar pentru studen]ii de la Facultatea de Litere [i {tiin]e ale Comunic\rii va avea loc `n Aula Magna la orele 11:00, iar pentru cei de la {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\ deschiderea va avea loc `n auditorium, de la orele 11:00.
Anul academic este organizat pe dou\ semestre, fiecare finalizându-se cu o sesiune de examene. Semestrul I `ncepe ast\zi [i va continua p=n\ la data de 27 ianuarie 2013, cu o pauz\ de trei s\pt\m=ni datorat\ s\rb\torilor de iarn\, `n perioada 23 decembrie 2012- 14 ianuarie 2013.
Prima sesiune a anului universitar, cea din iarn\, se `ntinde pe durata a trei s\pt\m=ni, `n intervalul 28 ianuarie- 17 februarie. Urmeaz\ o bine meritat\ vacan]\ de prim\var\ de o s\pt\m=n\, dup\ care, la data de 4 martie 2013 debuteaz\ semestrul doi care se `ncheie `n data de 16 a lunii iunie (din care o s\pt\m=n\ vacan]\ de Pa[te). Sesiunea de var\ se desf\[oar\ `n perioada 17 iunie- 7 iulie.
Cei mai mul]i dintre boboci s-au `ndreptat c\tre Facultatea de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\
Dup\ trei sesiuni de admitere (patru sesiuni `n cazul unor programe de studiu) num\rul candida]ilor admi[i la Universitatea “{tefan cel Mare” este de circa 3.000, cei mai mul]i dintre ace[tia (un sfert din totalul admi[ilor) `ndrept=ndu-se spre Facultatea de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\. La mare c\utare au fost [i programele de studiu de licen]\ ale Facult\]ilor de Inginerie Alimentar\, Silvicultur\, Inginerie Electric\ [i {tiin]a Calculatoarelor sau {tiin]e ale Educa]iei. Potrivit reprezentan]ilor USV, fa]\ de num\rul admi[ilor de
anul trecut, pentru anul universitar 2012- 2013, au fost admi[i cu circa 8- 10 % mai pu]ini studen]i.
Pentru programele de master ale USV, au fost admi[i circa 1.000 de licen]ia]i, dintre care 350 au optat pentru {tiin]e Economice, 166 pentru Inginerie Electric\, 96 pentru Litere. Pentru `nv\]\m=ntul la distan]\ (ID)
s-au `ndreptat 470 de tineri,
318 aleg=nd {tiin]ele Economice.
C=t prive[te cele dou\ noi specializ\ri din cadrul Departamentului de S\n\tate [i Dezvoltare Uman\, s-au ocupat at=t cele 12 locuri subven]ionate de la bugetul de stat, c=t [i cele 18 locuri `n regim de plat\. La nivel na]ional, aproximativ 400.000 de studen]i de la universit\]ile de stat de pe locurile bugetate [i de pe cele cu tax\ [i aproximativ 108.000 de studen]i masteranzi vor `ncepe luni noul an universitar 2012- 2013. Dintre cei 400.000 de studen]i, aproximativ 62.400 sunt pe locurile bugetate [i aproximativ 113.000 sunt pe locuri cu tax\. Cursurile universit\]ilor particulare la care `nva]\ aproximativ 140.000 de studen]i vor `ncepe `n func]ie de calendarul aprobat de senatul fiec\rei universit\]i `n parte.
Smiley, Odyssey [i trupe studen]e[ti vor concerta la deschiderea celui de-al 50-lea an universitar
Deschiderea celui de-al 50-lea an universitar la Universitatea „{tefan cel Mare” va fi înso]it\ de o serie de concerte ce vor avea loc în Campusul USV pe data de 1 octombrie, începând cu ora 18:00. Invitatul principal este artistul Smiley.
Un concert de senza]ie este a[teptat [i din partea cunoscutei trupe rock Odyssey, care le va reaminti rinerilor de atmosfera studen]iei sucevene a anilor ’90. Studen]i care formeaz\ Icarus
[i Tesla System vor adaug\ acestei s\rb\tori ritmuri folk, progressive-house [i tech-trance. Spectacolul va fi întregit de tân\ra forma]ie Okra ce are
în componen]\ elevi de la Colegiile „Petru Rare[”, „{tefan cel Mare” [i „Ciprian Porumbescu” din Suceava. „A[adar elevi, studen]i, absolven]i [i, în general, to]i prietenii USV sunt a[tepta]i cu drag la aceast\ aniversare pe esplanada dintre corpurile B [i C ale Universit\]ii. Intrarea este liber\ datorit\ generozit\]ii societ\]ilor Betty Ice [i Primagra care au sponsorizat acest eveniment”, au transmis reprezentan]ii USV. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Caravana mobilă pentru testarea gratuită HPV a femeilor va fi luna aceasta în Stulpicani, Frătăuții Vechi și Noi, Broșteni și Straja

Femeile cu vârsta între 25 și 64 de ani se pot prezenta doar cu buletinul …