Thursday , February 9 2023

Asocierea de tip zona metropolitana Suceava – fara comuna Scheia

„Vreau ca aceast\ asociere de tip zon\ metropolitan\ s\ devin\ func]ional\ c=t mai rapid”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu, dup\ ce o recent\ hot\r=re de Consiliu Local a fost adoptat\ `n acest sens [i `n comuna Moara
Comuna Moara a emis o hot\r=re de Consiliu Local pentru asocierea de tip zon\ metropolitan\ Suceava. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de primarul municipiului re[edin]\ de jude], Ion Lungu, conform c\ruia este ultimul pas pe care `l mai a[tepta `nainte de a face demersurile la Tribunal pentru `nregistrarea acestei asocia]ii. „Mergem s\ c\p\t\m personalitate juridic\. Vreau ca aceast\ asociere de tip zon\ metropolitan\ s\ devin\ func]ional\ c=t mai rapid”, a declarat primarul Ion Lungu. Edilul [ef al municipiului Suceava a anun]at c\ zonei metropolitane Suceava i se va ad\uga [i comuna Moara, care a fost de acord cu condi]iile impuse, spre deosebire de comuna {cheia care nici acum nu a achiesat la acest proiect. Primarul Sucevei a declarat c\ aceast\ asociere este `n beneficiul comun al localit\]ilor, avantaj=nd at=t municipiul Suceva c=t [i comunele care iau parte la asociere – Ad=ncata, Bosanci, Ipote[ti, Mitocu Dragomirnei, Moara, P\tr\u]i la care se adaug\ [i ora[ul Salcea. ~n total, conform celor mai recente estim\ri f\cute `nainte de recens\m=ntul popula]iei [i locuin]elor ce se va desf\[ura `n perioada 20 – 31 octombrie, num\rul locuitorilor din cadrul viitoarei asocieri de tip zon\ metropolitan\ se ridic\ la 156.399. Ion Lungu a ]inut s\ precizeze, totodat\, c\ `n aceast\ asociere nu este vorba, cum gre[it s-a `n]eles de unii consilieri din {cheia, de m\rirea unor taxe ori pierderea autonomiei locale. Conform celor spuse de primarul Sucevei, fiecare localitate membr\ va veni cu proiecte proprii [i care, `n acela[i timp, vor putea s\ fie `n beneficiul comun al cet\]enilor din mai multe localit\]i. Unul din exemplele date de primar `n acest sens este transportul `n comun, pe acest aspect insist=ndu-se de mai mult\ vreme. Un alt aspect este cel legat de aduc]iunea de gaz metan `n cazul comunei Ad=ncata [i care s\ fie implementat\ `n colaborare cu municipiul Suceava, interesul fiind aici de a duce gaz metan [i `n cartierul Burdujeni – sat. (Dan PRICOPE)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …