Tuesday , November 28 2023

Arhitectura Bucovinei si restrictiile planurilor de urbanism, dezbatute ieri in sedinta la Consiliul Judetean

N “Ce arhitectur\ po]i face `n jurul Vorone]ului, far\ ca s\ pui `n umbr\ sau s\ `]i zg=rii privirea c=nd prive[ti c\tre un monument UNESCO?”, a declarat pre[edintele CJ, Gheorghe Flutur n pentru a nu exista derapaje, lucr\rile vor fi verificate minu]ios [i `n permanen]\ de institu]iile abilitate ale statului n

~n [edin]a de ieri, ce a avut loc la Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava, s-au discutat problemele legate de planurile de urbanism. Pre[edintele CJ, Gheorghe Flutur, a enumerat condi]iile pe care trebuie s\ le `ntruneasc\ un primar `n momentul `n care `ntocme[te acest plan. Astfel, orice primar trebuie s\ aib\ `n vedere: zonele de risc, zonele inundabile, care `n ultimul timp sunt tot mai mari, zonele cu alunec\ri de teren, zonele cu parcuri, ]in=ndu-se cont de faptul c\ exist\ o lege a parcurilor care nu permite defri[area lor [i, `n acela[i timp, de zonele cu greutate turistic\.
Gheorghe Flutur mai spune c\ toate aceste lucruri vor trebui verificate [i inventariate periodic [i se va face [i un studiu de caz cu institu]iile statului abilitate `n astfel de situa]ii [i anume: Garda de Mediu, Inspec]ia `n Construc]ii [i Direc]ia pentru Cultur\. Totodat\, pre[edintele CJ Suceava spune c\ exist\ o presiune acerb\ `n domeniul imobiliar [i `n]elege c\ oamenii `[i doresc s\ locuiasc\ `n zonele cele mai frumoase din punct de vedere peisagistic, dar totu[i s\ nu exagereze prin construirea de imobile `n apropierea punctelor turistice, care nu ar face altceva dec=t s\ pun\ `n umbr\ imaginea arhitectural\ a Bucovinei. “Ce arhitectur\ `]i po]i face `n jurul Vorone]ului, far\ ca s\ pui `n umbr\ sau s\ `]i zg=rii privirea c=nd prive[ti c\tre un monument UNESCO?”, a declarat pre[edintele CJ, Gheorghe Flutur.
Astfel, aceste lucruri trebuie delimitate [i descurajate prin verific\ri periodice, de aceea, a[a cum spune pre[edintele CJ, aceste institu]ii trebuie s\ se `nt=lneasc\ trimestrial pentru a face evalu\ri. Totodat\, Gheorghe Flutur se declar\ revoltat de felul `n care unii primari au tolerat introducerea falselor valori, care nu fac altceva dec=t s\ denigreze imaginea Bucovinei “`mi propun o `nt=lnire cu to]i primarii din localit\]i [i s\ facem un studiu de caz despre cum s-au putut autoriza ni[te valori false `n jude]ul Suceava care fac de r=s frumoasa arhitectur\ din Bucovina”, a spus Gheorghe Flutur. Tot Gheoghe Flutur a spus c\ este un caz extrem de delicat, care necesit\ cu adev\rat un semnal de alarm\ “S.O.S. pentru arhitectura din Bucovina [i pentru buruienile care apar pe l=ng\ monumentele UNESCO” [i, `n acel[i timp, se declar\ indignat [i de statutul la care a ajuns satul rom=nesc la ora actual\ [i spune c\ “am manelizat satul rom=nesc [i din punct de vedere arhitectural”.
Pre[edintele CJ a f\cut trimitere [i la necesitatea unei sanc]ion\ri pe linie intern\ `n domeniul breslei arhitec]ilor, `n sensul c\ “cei care nu au nimic comun cu zona sau sunt false valori, proiectan]i pira]i care umbl\ dup\ semn\turile unor arhitec]i, s\ fie f\cu]i s\ nu mai profeseze”, a declarat pre[edintele CJ Suceava. Pre[edintele CJ Suceva, Gheorghe Flutur, trage un semnal de alarm\ [i `n ceea ce prive[te semnalizarea rutier\. El a declarat c\ vor fi puse marcaje pentru siguran]a [oferilor iar semnalizarea indicatoarelor va fi o m\sur\ de prevenire “vom pune marcaje at=t pentru siguran]a [oferilor c=t [i estetic”, a spus Gheorghe Flutur. ~n acela[i timp, a precizat c\ nu exist\ deocamdat\ o ordine `n ceea ce prive[te circula]ia c\ru]elor, de[i aceast\ categorie este expus\ total. (Iuliana ILCU)

Vezi si

28 noiembrie – Ziua Bucovinei

Ziua Bucovinei este sărbătorită, începând din 2015, la 28 noiembrie, fiind instituită prin Legea 250/2015. …