Aproximativ 250 de dascali suceveni contracteaza lunar `mprumuturi de la CAR

18 noiembrie 2011, 9:43

Profesorii suceveni solicit\ împrumuturi pentru diverse necesit\]i, de la nevoia de a-[i sus]ine copiii în [coli, activit\]i agricole, renov\ri de locuin]e, probleme medicale [i pân\ la plata facturilor curente sau chiar a medicamentelor pentru pensionari N Casa de Ajutor Reciproc a Salaria]ilor ~nv\]\m=nt F\lticeni I.F.N. num\ra la sf=r[itul lunii octombrie a acestui an, aproximativ 7.000 membri cu fonduri sociale totale de peste15.000.000 lei

Faptul c\ salariile pe care le `ncaseaz\ cei care educ\ zeci de genera]ii de elevi, sunt mai mult dec=t ne`ndestul\toare nu mai reprezint\ o tain\ de mult\ vreme. Constr=n[i de lipsurile pecuniare `n condi]iile `n care tulbur\rile sistemului educa]ional au ajuns la nivel de obi[nuin]\, oamenii [colii caut\ cu înfrigurare [i, uneori, g\sesc solu]ii pentru a rezista în confruntarea cu via]a [i salariul de bugetar.
Lunar, circa 250 de cadre didactice `[i suplimenteaz\ veniturile prin contractarea unor `mprumuturi, adres=ndu-se Casei de Ajutor Reciproc a Salaria]ilor din ~nv\]\m=nt- F\lticeni, dasc\lii prefer=nd acest tip de `mprumut `n detrimentul institu]iilor bancare datorit\ condi]iilor mai lejere de acordare a creditului, respectiv costuri reduse de creditare, accesul membrilor cu venituri mici la `mprumuturi, transparen]a reprezentat\ de absen]a unor comisioane ascunse sau datorit\ flexibilit\]ii institu]iei `n cazul unor cazuri sociale aflate `n dificultate, pentru fiecare membru identific=ndu-se practic o solu]ie în rezolvarea problemelor sale.
Agen]ia din Suceava care func]ioneaz\ din luna martie a anului 2010 are momentan un num\r de 600 membri iar num\rul de înscrieri cre[te de la o lun\ la alta. La nivelul jude]ului Suceava, `n prezent, fiunc]ioneaz\ 12 agen]ii de lucru, respectiv `n Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Dolhasca, Solca, Liteni, Baia, Boroaia, R\d\[eni, Slatina, Cornu Luncii, M\lini [i municipiul Suceava, sediul central al C.A.R. fiind `n F\lticeni.
Agen]ia cu cel mai mare num\r de membri este prima dintre agen]iile deschise în afara municipiului F\lticeni în anul 2007, respectiv Agen]ia Dolhasca, [i totalizeaz\ un num\r de 750 membri.
Perioada cea mai aglomerat\ din an, `n care dasc\lii suceveni solicit\ cele mai multe `mprumuturi, începe prim\vara [i se întinde pe toat\ perioada verii, încheindu-se toamna. Profesorii, membri C.A.R., nu sunt obliga]i s\ justifice destina]ia sumelor de bani pe care le împrumut\, `ns\ din practica personalului angajat se poate observa c\ dasc\lii suceveni apeleaz\ la un împrumut pentru diverse necesit\]i, de la nevoia de a-[i sus]ine copiii în [coli, activit\]i agricole, renov\ri de locuin]e, probleme medicale, evenimente familiale [i pân\ la plata facturilor curente sau chiar a medicamentelor pentru pensionari. Cu toate acestea, conform pre[edintelui C.A.R. a Salaria]ilor din ~nv\]\m=nt F\lticeni, prof. Constantin Bulboac\ „comparativ cu anii anteriori, se poate observa o atitudine mai prudent\ a membrilor C.A.R., ace[tia solicit=nd sume mai mici, `n func]ie de posibilit\]ile fiecaruia de rambursare”.

N din 2008 [i p=n\ `n prezent num\rul profesorilor suceveni, membrii ai CAR, aproape s-a dublat

Casa de Ajutor Reciproc a Salaria]ilor din ~nv\]\m=nt F\lticeni a fost `nfiin]at\ `n anul `n 1958 iar pân\ la data de 31 decembrie 2007 totaliza un num\r de 3.600 membri. Din 2008 [i pân\ în prezent a avut loc aproape o dublare a num\rului de membri, ajung=ndu-se la sf=r[itul lunii octombrie a acestui an la un num\r de aproximativ 7.000 membri cu fonduri sociale totale de peste 15.000.000 lei. Acest fapt a situat C.A.R. în ultimii doi ani, consecutiv, pe locul III la nivel na]ional, într-un top al Uniunii Na]ionale a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salaria]ilor din România, dintr-un total de aproximativ 2400 de C.A.R.-uri. „Un merit deosebit în aceast\ dezvoltare îl are Uniunea Na]ional\ a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salaria]ilor din România prin îndrumarea, coordonarea, sprijinul [i controlul activit\]ilor pe aceast\ linie desf\[urate în jude]ul Suceava”, a declarat Constantin Bulboac\.

N dasc\lii suceveni, nevoi]i s\ parcurg\ [i 40 de kilometri pentru a-[i pl\ti cotiza]ia

Având în vedere ca majoritatea membrilor C.A.R. provin din institu]ii de înv\]\mânt aflate în subordinea MECTS, în timp s-a creat posibilitatea de a se efectua re]ineri la C.A.R. direct pe statul de plat\ al salariatului, în institu]ia de înv\]\mânt în care î[i desf\[oar\ activitatea. Acest lucru a însemnat un mare câ[tig de timp [i bani pentru membrii din înv\]\mânt, în sensul c\ nu au mai fost nevoi]i s\ se deplaseze pân\ la sediul C.A.R. mai ales c\ mul]i dintre ei provin din zonele rurale limitrofe localit\]ilor unde func]ioneaz\ agen]iile.
„Din p\cate acest lucru nu mai este posibil chiar din luna noiembrie a acestui an, întrucât odat\ cu modificarea programului de salarii a fost eliminat\ op]iunea de a se efectua re]ineri direct pe statul de plat\. Este o lovitur\ grea pentru salaria]ii din înv\]\mânt, având în vedere c\ mul]i dintre ei sunt pu[i acum în situa]ia de a str\bate distan]e chiar [i de 30-40 km pentru a-[i pl\ti rata sau cotiza]ia la C.A.R. Acest lucru a generat un val de nemul]umiri în rândul cadrelor didactice având în vedere c\ pentru unii membri acest fapt a însemnat practic imposibilitatea de a mai r\mâne membru la C.A.R. [i de a se bucura în continuare de beneficiile ce decurg din aceasta”, a precizat Antoneta Lionte, director economic al C.A.R..
În urma unor discu]ii purtate între reprezentan]ii MECTS [i cei ai Uniunii Na]ionale a Caselor de Ajutor Reciproc exist\ premisele ca aceast\ situa]ie împov\r\toare pentru cadrele didactice s\ fie solu]ionat\ începând cu luna decembrie [i s\ se revin\ la posibilitatea re]inerii de sume direct pe statul de plat\.

N dasc\lii pot accesa un `mprumut indiferent dac\ sunt titulari sau suplinitori

„Sunt accepta]i membrii care au o vechime la ultimul loc de munc\ de minim trei luni. Ace[tia pot fi atât titulari cât [i suplinitori. În cazul suplinitorilor pot fi acceptate [i persoane care au o vechime mai mic\ de trei luni, îns\ au ca [i giran]i titulari cu minim trei luni vechime”, a declarat Antoneta Lionte, director economic C.A.R.
Totodat\, cum pensiile profesorilor nu sunt deloc îndestulatoare, multe dintre fostele cadre didactice sunt [i `n prezent dependente de CAR, profesorii suceveni care au fost membrii CAR beneficiaz\ de sprijinul institu]iei [i dup\ ce [i-au `ncetat activitatea `n cadrul sistemului de `nv\]\m=nt.
Dasc\lii suceveni contracteaz\ `mprumuturi `n medie de circa 6.000 lei iar de[i suma maxim\ acordat\ acestora, pentru a face fa]\ obliga]iilor lunare, nu dep\[este 15.000 lei, perioada de rambursare de maxim trei ani, este o adev\rat\ barc\ de salvare pentru mul]i dintre angaja]ii sistemului de `nv\]\m=nt. ~n anumite cazuri, suma contractat\ poate dep\[i 15.000 de lei, dar doar în urma unei analize atente, cu garan]ii suplimentare [i `n func]ie de capacitatea de rambursare a persoanei respective. Cotiza]ia lunar\ este de minim cinci lei [i maxim 500 lei, sume de bani ce r\mân în proprietatea membrului C.A.R. [i sunt bonificate anual cu dobânzi considerate ca fiind, de cele mai multe ori, mai avantajoase fa]\ de alte institu]ii financiare.
Pentru evenimentele nefericite, în caz de deces a unui membru C.A.R. sau a unei rude apropiate, exist\ posibilitatea de a acorda un ajutor constând într-o anumit\ sum\ de bani, nerambursabil\, a c\rei valoare difer\ func]ie de vechimea de cotizare a membrului respectiv. ~n vederea ajutor\rii membrilor care au luat împrumuturi de la C.A.R. [i care traverseaz\ perioade mai dificile, au fost luate [i unele masuri de ree[alonare a ratelor, uneori de acordare a unor `mprumuturi cu o dob=nd\ mai mica.
„To]i membrii no[tri sunt egali `n drepturi, dar [i `n obliga]ii [i este nevoie s\ `n]eleag\ c\ orice `mprumut contractat [i nerambursat `i poate afecta ulterior pe ceilal]i membri, `n sensul `n care timpul de a[teptare pentru a contracta un `mprumut ar putea cre[te din cauz\ de lichidit\]i insuficiente. Masurile `ntreprinse p=n\ acum [i politica de pruden]ialitate promovat\ de institu]ia noastr\ ne permit s\ le oferim membrilor no[tri asigur\ri c\ un asemenea risc este foarte pu]in probabil s\ se materializeze vreodat\”, a conchis Constantin Bulboac\. (Adelina TALPALARIU)