Aproape o treime din lucrarile de modernizare la cinematograful Modern vor trebui facute anul acesta

reportersite
27 septembrie 2010, 20:57

N primarul Ion Lungu a declarat c\ firma CIVICA va trebui s\ execute c=t mai multe din lucr\rile planificate pentru a nu pierde finan]area acordat\ de Guvern pentru anul acesta

Lucr\rile de mdoernizare la cinematograful “Modern” din centrul Sucevei, imobil aflat `n proprietatea Prim\riei [i unde se inten]ioneaz\ a se face un sediu pentru Centrul Cultural “Bucovina”, vor trebui s\ fie finalizate `n propor]ie de cel pu]in o treime, `n cursul anului acestuia. Asta deoarece Guvernul a alocat Prim\riei Suceava o sum\ de aproximativ trei milioane de lei cu care s\ sus]in\ eforturile municipalit\]ii pentru a se face aceast\ investi]ie, `ns\ dac\ banii nu vor fi cheltui]i p=n\ la finele anului, atunci Prim\ria va trebui s\ `i dea din nou la Guvern.

Banii au fost repartiza]i de la Guvern cu c=teva luni `n urm\. Pasul urm\tor a fost organziarea de c\tre Prim\ria Suceava a unei licita]ii pentru realizarea lucr\rilor respective. Dintre cele trei firme de construc]ii care au participat la licita]ia pentru amenajarea spa]iului de func]ionare a Centrului Cultural “Bucovina”, Civica Group SA, a fost desemnat\ câ[tig\toare întrucât a f\cut oferta cea mai avantajoas\, angaj=ndu-se sa se încadreze în suma de 8,4 milioane de lei, fa]a de cele peste nou\ milioane de lei estimate, ini]ial, prin studiul de fezabilitate.

Prin urmare, Civica Grup SA va fi firma ce va finaliza lucr\rile de modernizare a Cinematografului Modern, în incinta c\ruia va fi amenajat sediul Centrului Cultural “Bucovina”. Modernizarea cl\dirii presupune, printre altele, repararea acoperi[ului [i refacerea tencuielilor interioare, schimbarea instala]iilor sanitare, amenajarea unei scene [i refacerea instala]iilor acustice [i de sonorizare. Primarul Ion Lungu a spus c\ pentru a putea fi cheltui]i banii aloca]i de Guvern, vor trebui s\ fie `ncepute lucr\ri `n zona cinematografului, fiind vorba [i de cele privind consolidarea imobilului.

C=t prive[te noua institu]ie numit\ Centrul Cultural “Bucovina”, aceasta a luat na[tere în urma fuziunii a trei insitu]ii culturale sucevene [i anume Ansamblul Artistic “Ciprian Porumbescu”, {coala Popular\ de Arte [i Meserii “Ion Irimescu” [i Centrul Jude]ean pentru Conservarea [i Promovarea Culturii Tradi]ionale. Potrivit primarului Ion Lungu, lucr\rile trebuie sa fie terminate în 24 de luni de la semnarea contractului cu firma c=[tig\toare.

Reamintim ca imobilul în care se afl\ acum cinematograful „Modern” a fost cedat de c\tre Guvern, în urma demersurilor insistente f\cute cu mai mul]i ani în urm\ de primarul Ion Lungu la Ministerul Culturii [i la Regia de Film RADEF, scopul declarat fiind de a moderniza cl\direa din centrul ora[ului. (Dan PRICOPE)