Monday , May 20 2024

Aproape o mie de oameni au participat, ieri, la sfintirea Bisericii Sf=nta Cruce, din cartierul sucevean Obcine

Credincio[ii au r\bdat ore `n [ir frigul [i v=ntul care b\tea cu putere `n timpul slujbei care a fost oficiat\ de ~PS Pimen, al\turi de un sobor de preo]i n ~PS Pimen i-a `nm=nat preotului paroh, Vasile Baltag, distinc]ia de Iconom Stravofor, pentru `ntreaga activitate desf\[urat\ ca preot. Acesta din urm\ a ]inut s\ mul]umeasc\ credincio[ilor pentru sprijinul adus, unor muncitori din Republica Moldova, dar [i primarului Sucevei, Ion Lungu
Aproape o mie de suceveni au participat, duminic\, la slujba de sfin]ire a Bisericii Sf=nta Cruce din cartierul Obcine, gerul [i mai ales v=ntul care a b\tut cu putere `n zon\ fiind `nfruntat de credincio[i care au venit, parte din ei, `nc\ din jurul orei 09.00 a dimine]ii de ieri [i au r\bdat p=n\ aproape de ora 13.00, c=nd s-a sf=r[it toat\ ceremonia religioas\. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost [i de aceast\ dat\ printre credincio[ii care au venit de la `nceput la slujba oficiat\ de ~PS Pimen Suceveanul, Arhiepiscop al Sucevei [i R\d\u]ilor. Circula]ia pe strada Bistri]ei a fost blocat\, pe por]iunea de la intersec]ia cu bulevardele Prefect Gavril Tudora[ [i Corneliu Coposu p=n\ la intersec]ia cu strada Sl\tioarei, pe toat\ durata desf\[ur\rii evenimentului religios. M\surile de ordine public\ au fost asigurate de jandarmi, c=]iva pompieri fiind prezen]i, de asemenea, la eveniment `n vreme ce ma[ini de la Poli]ia Rutier\ aveau grij\ la respectarea m\surilor de siguran]\ `n trafic.
La sosirea la Biserica Sf. Cruce din cartierul Obcini, ~PS Pimen a fost `nt=mpinat cu p=ine [i sare de primarul Sucevei, Ion Lungu. Conform regulilor biserice[ti, ~PS Pimen a uns biserica cu Sf=ntul [i Marele Mir [i a stropit `n toate cele patru col]uri cu Ap\ Sfin]it\. A urmat apoi slujba Sf=ntei Liturghii care a fost oficiat\ `n aer liber, pe o scen\ preg\tit\ din timp [i amplasat\ `n fa]a intr\rii principale din Biserica Sf=nta Cruce. Pe scena unde a fost oficiat\ slujba religioas\ a urcat, pe l=ng\ ~PS Pimen, circa dou\zeci de fe]e biserice[ti, preo]i [i diaconi. Nu au lipsit dintre fe]ele biserice[ti care au oficiat slujba, al\turi de ~PS Pimen, preotul paroh Vasile Baltag, preotul protopop Minu Mititelu, preo]ii Nicolae Horga – inspector eparhial, C\t\lin Axinte – consilier economic [i Gheorghe Hostiuc – inspector `nv\]\m=nt religios. Primarul Sucevei a urcat, de asemenea, pe scen\ [i a asistat la slujb\, `ngenunchind la momentele cu o semnifica]ie mai deosebit\ a acestei ceremonii religioase. Nu au lipsit `ns\ de la acest eveniment nici alte oficialit\]i cum ar fi [eful Inspectoratului Teritorial de Munc\ Suceava, Ionu] Cre]uleac, secretarul Consiliului Local Suceava, Ioan Ciutac, dar [i primarul comunei Moara, Constantin Prodaniuc.
La sf=r[itul Sfintei Liturghii, ~PS Pimen i-a `nm=nat preotului paroh, Vasile Baltag, distinc]ia de Iconom Stravofor, pentru `ntreaga activitate desf\[urat\ ca preot. Acesta din urm\ a ]inut s\ mul]umeasc\ credincio[ilor pentru sprijinul adus, unor muncitori din Republica Moldova, dar [i primarului Sucevei, Ion Lungu. De altfel, mul]umiri `n acest sens i-au fost adresate primarului [i din partea Arhiepiscopului Sucevei [i R\d\u]ilor, ~PS Pimen Suceveanul. Predica a fost rostit\ de ~PS Pimen spre finalul slujbei, c=nd `nc\ sute de oameni au mai r\mas `n strad\, probabil din credin]\ `ndur=nd v=ntul care b\tea f\r\ s\ se mai opreasc\, ca s\ nu plece `nainte de a vorbi Arhiepiscopul [i de a intra `n biseric\ pentru a s\ruta icoanele din altar. Nu erau doar femei care, de obicei, vin la sfin]iri de biserici, fiind unul din pu]inele cazuri c=nd li se permite s\ intre `n altar, ci [i mul]i b\rba]i, dar [i copii `nso]i]i de p\rin]i sau bunici. Mul]i dintre cei prezen]i spuneau c\ poate dac\ erau condi]ii meteo mai bune, num\rul celor are ar fi participat, de la `nceput [i p=n\ la sf=r[it la slujb\ era mai mare, `ns\ chiar [i `n aceste condi]ii nu au fost pu]ini cei care au stat ca s\ asculte predica Arhiepiscopului [i apoi cuv=ntarea preotului paroh.
~PS Pimen [i-a `nceput predica spun=nd, printre altele, c\ „`n Sf=nta Biseric\ se ascult\ [i se prime[te cel mai bine, cu mult\ rodnicie, Cuv=ntul lui Dumnezeu”. „~n Sf=nta Biseric\ st=nd, `n cer ni se pare c\ ne afl\m. De aceea, poporul nostru [i-a p\strat credin]a `n Duhul Adev\rului datorit\ faptului c\ a citit [i mai ales c\ a ascultat cuv=ntul Sfintei Evanghelii `n Sf=nta Biseric\”, a spus ~PS Pimen, dup\ care a precizat c\ se poate citi Biblia [i acas\ sau `n alte locuri, dar nu totdeauna este `n]eleas\ corect. „Pentru c\ oamenii au ascultat cuvintele Sfintei Evanghelii `n afara Bisericii, [i nu sub pov\]uirea preotului, s-au r\t\cit”, a atras aten]ia ~PS Pimen Suceveanul d=nd ca exemplu cultul icoanelor [i apoi referindu-se la faptul c\, ieri, erau cinsti]i Sfin]ii P\rin]i care au fost la al [aptelea sinod ecumenic unde s-au statut anumite `nv\]\turi de credin]\ cu privire la cinstirea sfintelor icoane. El a atras aten]ia asupra deosebirii esen]iale `ntre icoane [i idoli [i f\c=nd o paralel\ `ntre icoane [i fotografiile unor cunoscu]i. „Icoana trebuie s\ `nf\]i[eze frumuse]ea duhovniceascv\, nu pe cea trupeasc\”, a mai spus ~PS Pimen.
~n partea a doua a predicii, ~PS Pimen a spus c\ de[i exist\ un curent `n care se cere ca bisericile s\ fie realizate dup\ cerin]ele actuale, nu trebuie uitat faptul c\ este important\ respectarea unor norme ce ]in de `nv\]\tura cre[tin\ atunci c=nd se dore[te realizarea unor biserici. De aceea, el i-a felicitat pe credincio[i pentru contribu]ia la ridicarea bisericii Sf=nta Cruce spun=ndu-le celor prezen]i c\ „banul v\duvei conteaz\”, dar l-a felicitat [i pe preotul Vasile Baltag pentru osteneala pe care a avut-o vreme de aproape dou\ decenii [i a celorlal]i preo]i. Totodat\, ~PS Pimen a spus c\ mul]i din enoria[i nu au posibilit\]i materiale [i de aceea se cuvine ca s\ fie spus un cuv=nt de cinste fa]\ de primarul Sucevei, Ion Lungu, care a sus]inut Biserica. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Protest spontan al angajaților suceveni din cadrul Arhivelor Naționale

Luni, 20 mai 2024, între orele 10.00-11.00, angajații din cadrul Arhivelor Naționale, Serviciul Județean Suceava …

No comments

  1. SCULPTOR IN LEMN SCHIOPU IOAN

    multumesc bunului Dumnezeu ca m-a invrednicit a executa eu la atelierul meu catapeteasma si restul pieselor de mobilier bisericesc………e cea mai frumoasa catapeteasma din cate am facut pana acum……iar parintelui….sanatate,,,,putere de munca….si DOAMNE AJUTA…