Wednesday , November 30 2022

Angajatorii suceveni recruteaza `n urmatoarea saptam=na lucratori comerciali, muncitori la salubrizare si soferi

Muncitorii necalifica]i se num\r\, `n continuare, printre candida]ii cei mai c\uta]i de c\tre angajatorii suceveni  N Oferta locurilor de munc\ afi[at\ la sediul agen]iei vizeaz\ doar cinci absolven]i de studii superioare N salariile oferite de angajatorii din UE sunt mari, `ns\ cerin]ele sunt foarte exigente
Pentru perioada 21- 28 iulie, Agen]ia Jude]ean\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ vine cu noi oportunit\]i de angajare pentru [omerii suceveni, `n oferta agen]iei reg\sindu-se posturi libere ce vizeaz\ activit\]i `n mai multe domenii de activitate. Oferta cea mai generoas\ de locuri de munc\ vine din partea societ\]ii Diasil care pune la b\taie 15 posturi de lucr\tor de salubrizare, cerin]ele pentru ocuparea locurilor libere fiind minime.
~n oferta AJOFM se mai `nt=lne[te un post disponibil de programator `n cadrul unei societ\]i sucevene, angajatorii recrut=nd candida]i cu studii superioare, care au deja o experien]\ de doi ani `n domeniu [i abilit\]i `n cazul aplica]iilor back office [i front office. Printre altele, angajatorii suceveni mai au nevoie de doi confec]ionieri, doi cititori de contoare, opt lucr\tori comerciali, trei operatori de mase plastice, trei mecanici auto [i un curier. Un cunoscut hipermarket sucevean angajeaz\ pentru o perioad\ determinat\ de trei luni, pentru o leaf\ lunar\ de 1.800 de lei plus tichete de mas\, un [ef de raion. Pentru absolven]ii studiilor superioare oferta disponibil\ este destul de sub]ire, la dispozi]ia tinerilor fiind doar cinci locuri de munc\ vacante la nivelul municipiului, pentru posturile de agent achizi]ii, director de magazin sau programator [i agent comercial, pentru acesta din urm\ oferindu-se, pe l=ng\ salariul de baz\, tichete de mas\ plus diverse sporuri.
~n municipiul F\lticeni sunt disponibile 15 posturi pentru muncitori necalifica]i la ambalarea de produse solide [i semisolide, doi osp\tari [i doi buc\tari. Doar [apte locuri de munc\ sunt disponibile pentru [omerii din C=mpulung Moldovenesc, angajatorii fiind interesa]i de candida]i cu experien]\ `n t=mpl\rie, tapi]erie sau osp\t\rie. Situa]ie similar\ [i `n R\d\u]i, unde angajatorii recruteaz\ doar muncitori necalifica]i sau lucr\tori cu experien]\ `n domeniul serviciilor. Niciun post pentru cei care au absolvit studii superioare nu este disponibil. Angajatorii din Vatra Dornei recruteaz\ un tehnician silvic, un contabil [i un instalator.
N angajatorii din Danemarca recruteaz\ 40 de fermieri suceveni
P=n\ la sf\r[itul lunii august, angajatori din Danemarca caut\ prin intermediul AJOFM, 40 de stagiari- lucr\tori califica]i `n ferme. Candida]ii trebuie s\ aib\ v=rsta `ntre 18 [i 30 de ani, s\ fi absolvit `n 2009 sau 2010 liceul agricol sau facult\]ile de Zootehnie [i Medicin\ Veterinar\, alte specialit\]i nefiind admise. Pentru 1250 de euro lunar, candida]ii trebuie s\ hr\neasc\ [i s\ cure]e animalele, s\ `ntre]in\ [i s\ repare echipamentele din ferme [i s\ efectueze tratamente de baz\.
{i angajatorii germani caut\ 30 de drujbi[ti califica]i cu experien]\ `n t\ierea copacilor, candida]ii beneficiind dup\ angajare, de cazare, echipament de lucru, autoturism, consumabile, toate aceste pe l=ng\ cei 1200 de euro leaf\ lunar\. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …