Monday , September 26 2022

Angajatii hipermarketului Auchan Suceava au plantat 50 de arbori `n doua parcuri sucevene

Ac]iunea s-a desf\[urat simultan `n toate cele 12 ]\ri `n care Grupul Auchan este prezent
Cu prilejul anivers\rii a cincizeci de ani Auchan `n lume [i a Anului Interna]ional al P\durilor, Auchan Suceava a plantat 50 de arbori `n zona Parcului Aleea Zorilor [i Parcului Bazin Reten]ie din Burdujeni, mijlocul lunii noiembrie represent=nd perioada cea mai propice pentru plantarea de toamn\. Aceast\ ac]iune de dezvoltare durabil\ se desf\[oar\ simultan `n toate cele 12 ]\ri `n care Grupul Auchan este prezent.
Auchan, actor principal `n dezvoltarea durabil\ de 15 ani, lanseaz\ opera]iunea de mare anvergur\ “Green Day” al c\rei scop este acela de a r\spunde unei probleme reale: nevoie de spa]ii verzi `n zona urban\.
Astfel, angaja]ii Auchan Suceava, cu sprijinul serviciilor competente ale Prim\riei Suceava, au purces ieri la plantarea a 50 de arbori din esen]e [i specii adaptate mediului local cum sunt molizii argintii, stejarii ro[ii, teii [i mestecenii.
“Auchan Suceava dore[te s\ le mul]umeasc\ celor implica]i `n aceast\ ini]iativ\, colaboratorilor no[tri, autorit\]ilor locale dar [i asocia]iei Mai Mult Verde. Aceast\ ac]iune se al\tur\ obiectivelor “Programul Na]iunilor Unite pentru Mediul ~nconjur\tor [i campaniei “Peste un milion de arbori”, dar `n acela[i timp particip\ la sensibilizarea genera]iilor tinere pentru protejarea naturii. Auchan Rom=nia, la fel ca toate celelalte 12 ]\ri din grupul Auchan, se angajeaz\ s\ fie o companie responsabil\ prin adoptarea unui comportament etic fa]\ de clien]ii s\i, fa]\ de angaja]i, fa]\ de furnizori, fa]\ de societatea civil\ [i totodat\ s\ ac]ioneze pentru protejarea mediului `nconjur\tor”, a declarat Gheorghe Mandici, directorul Auchan Suceava.
Toate cele opt magazine Auchan din Rom=nia particip\ la aceast\ ac]iune de anvergur\ na]ional\. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Încă un pas pentru operaționalizarea transportului metropolitan din jurul Sucevei

18 autobuze electrice și 32 de microbuze electrice vor fi achiziționate pentru municipiul Suceava, orașul …