Saturday , January 28 2023

Ample lucrari de reparatii la vechiul corp al Universitatii

Investi]iile pentru modernizarea corpului A se ridic\ la 12 milioane de lei N al\turi de acesta, `n noul anul universitar spa]iile de cercetare ale USV se vor extinde cu circa 800 mp
Lucr\rile de repara]ii [i reabilitare au fost `n toi `n campusul universitar pe tot parcursul verii. Pe l=ng\ repara]iile anuale [i igienizarea spa]iilor de cazare [i a cantinei campusului, s-au desf\[urat [i lucr\ri de izolare termic\, schimbarea unui tronson de acoperi[ al c\minului C1, totodat\ USV demar=nd [i ample lucr\ri de reabilitate a corpului  A. ~ntreaga investi]ie necesar\ reabilit\rii corpului istoric al universit\]ii este estimat\ la suma 12 milioane de lei.
“Lucr\rile se vor derula probabil pe parcursul a trei- patru ani. T=mpl\ria am schimbat-o `nc\ de anul trecut, `ns\ ulterior am constatat c\ aceasta nu corespunde standardelor pe care noi ni le-am fi dorit. Vom c\uta o cale de a recupera litigiul, cel mai corect ar fi ca t=pl\ria montat\ s\ fie `nlocuit\ integral cu o alta”, a explicat rectorul USV, Adrian Graur. Momentan, lucr\ri se efectueaz\ `n zona intr\rii principale. Corpul A a fost construit [i ianugurat `ntre 1967 [i 1970, fiind primul corp de cl\dire destinat\ exclusiv institutului care a costituit vreme de mul]i ani nucleul dezvolt\rii campusului universitar sucevean.  Corpul B avea s\ fie finalizat  abia `n anul 1982.
De asemenea, `n noul an universitar, spa]iile de cercetare pentru doctoranzi [i post-doctoranzi din cadrul Universit\]ii „{tefan cel Mare” se vor extinde cu 800 mp probabil prin mansardarea corpului C unde func]ioneaz\ laboratoarele Facult\]ii de Inginerie Electric\ [i {tiin]a Calculatoarelor.
N USV are nevoie de cinci milioane de lei pentru modernizarea C\minului1
La momentul actual este `n derulare [i schimbarea acoperi[ului pe un tronson al C\minului 1. C1 este singurul c\min care nu a fost reabilitat `n aceea[i m\sur\ cu celelalte. Camerele din C1 nu au frigider sau televizor, cum se `nt=mpl\ `n celelalte c\mine, grupul sanitar este comun, dar nu lipsesc termopanele. Pentru reabilitarea [i modernizarea C\minului 1, USV are nevoie de cinci milioane de lei iar din lips\ de fonduri, `n aceast\ var\ s-au realizat doar lucr\ri de igienizare. “Consider c\ din cele patru c\mine ale campusului universit\]ii, trei sunt la standardele cele mai ridicate. Din p\cate `n C1 `nc\ nu putem interveni cu repara]ii majore. Acolo grupurile sanitare sunt la comun, ar necesita o serie mai ampl\ de lucr\ri”, a precizat Graur. C\minul 2 a fost modificat pentru a g\zdui studen]ii `n module de dou\ [i trei paturi, [i izolat termic, iar igienizarea [i repara]iile au costat `n aceast\ var\ 41.000 lei. Acelea[i lucr\ri pentru C4 au ajuns la 60.000 lei, iar pentru C3 la 5.000 lei, investi]ie mic\, dat fiind faptul c\ acest c\min a fost reamenajat recent. Pe parcursul verii, `n C\minul 1 s-au investit 15.000 lei, `n afara lucr\rilor de schimbare a acoperi[ului, care ating suma de 100.000 lei.
~n acest an au mai fost demarate lucr\ri de amenajare [i în cl\direa nou achizi]ionat\, în care trebuia s\ func]ionize `ncep=nd cu 3 octombrie Departamentul de S\n\tate [i Dezvoltare Uman\ al universit\]ii. Acolo ar fi trebuit s\ func]ionize laboratoarele pentru nutri]ie-dietetic\ [i balneoterapie, specializ\ri de medicin\ pentru care Universitatea  `nc\ nu a ob]inut documenta]ia necesar\ pentru a putea activa. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Peste 4.000 de cereri de azil, înregistrate anul trecut la Centrul Regional de la Rădăuți. 3.086 de permise de ședere, acordate ucrainenilor refugiați

Peste 4.000 de cereri de azil au fost gestionate în anul 2022 de polițiștii de …

No comments

  1. Sura de rangul III, centrata pe educatie