Friday , December 1 2023

American dream explicat in declaratia de avere: Cel mai bogat deputat sucevean este american

Mircea Lubanovici, deputat al romanilor din diaspora

N cel mai `nst\rit dintre deputa]ii originari din Suceava nu a fost ales `n vreun colegiu uninominal din jude], ci `n colegiul care a fost f\cut pentru reprezentarea rom=nilor stabili]i `n SUA n suceveanul Mircea Lubanovici are `n SUA afaceri, conturi rotunjoare [i valoroase propriet\]i imobiliare n pe locul al doilea este situat un deputat PSD care este din jude]ul Suceava, dar locuie[te mai mult pe la Bucure[ti [i unde, de altfel, are mai multe afaceri n printre deputa]ii suceveni ai partidului de guvern\m=nt – PDL sunt [i oameni „cu stare”, a[a cum rezult\ din declara]iile de avere ale unora, dar [i oameni a c\ror situa]ie material\ nu se apropie nici pe departe de imaginea pe care oamenii de r=nd o au despre averile parlamentarilor n at=t liderul PSD Suceava, c=t [i un deputat al PDL nu au actualizate declara]iile de avere [i interese n OBIECTIV v\ prezint\ conturile, casele, ma[inile, veniturile, dar [i datoriile deputa]ilor din Suceava

Case mari, conturi `n b\nci, ma[ini scumpe, bijuterii [i opere de art\ de zeci de mii de euro. Toate acestea pot fi „contemplate” de suceveanul de r=nd citind cu aten]ie declara]iile de avere ale parlamentarilor: deputa]i [i senatori. Pe de alt\ parte, unii dintre ale[ii sucevenilor nu se situeaz\ foarte aproape de o situa]ie material\ foarte bun\, mult peste medie. ~n paginile care urmeaz\, v\ vom l\sa s\ decide]i cine dintre deputa]ii suceveni sunt nababi, cine sunt `nst\ri]i [i cine sunt nu neap\rat vrednici de mil\, dar mult sub a[tept\ri, aceasta desigur c\ `n ce prive[te averea.
Mai `nt=i de toate men]ion\m c\ jude]ul Suceava, fiind unul din cele mai `ntinse [i mai populate din ]ar\, are un num\r de zece deputa]i, care au fost ale[i `n cele zece colegii uninominale `n care a fost `mp\r]it jude]ul la scrutinul parlamentar din 2008. Acestora li se mai adaug\ parlamentari care sunt de loc din Suceava, dar pentru c\ reprezint\ minorit\]i na]ionale, au ob]inut voturi nu doar `ntr=un anumit colegiu, ci la nivel de ]ar\. Ca element de noutate fa]\ de alte mandate, `n 2008 au fost organizate alegeri [i pentru reprezentarea rom=nilor din Diaspora, unul din mandate fiind ob]inut de un sucevean plecat de mult timp cu afaceri peste grani]\ [i ajung=nd un om destul de prosper.
N Iubitoare de art\ [i cultur\, deputatul Sanda Ardeleanu nu are conturi `n banc\, dar are datorii la banc\ pentru o cas\
Sanda Maria Ardealeanu, deputat PDL, nu are conturi [i depozite bancare ori fonduri de investi]ii sau alte forme echivalente de economisire [i investi]ie a c\ror valoare s\ dep\[easc\ cinci mii de euro. De asemenea, Sanda Maria Ardeleanu nu are nici plasamente sau `mprumurturi acordate a c\ror valoare cumulat\ s\ dep\[easc\ cinci mii de euro. Conform declara]iei de avere, nu a primit gratuit ori subven]ionate cadouri, servicii sau alte avantaje a c\ror valoare individual\ s\ dep\[easc\ 500 de euro. Totodat\, `n afara creditului la CEC de 400.000 de lei [i a celui de la Volksbank `n valoare de 100.000 de euro, ambele contractate `n anul 2007, c=nd nu era parlamentar, [i scadente la 2019, respectiv 2022, nu mai are alte datorii. Men]ion\m doar c\, ini]ial, creditul la Volksbank avea scaden]a `n anul 2018.
~n ce prive[te veniturile realizate `n ultimul an fiscal, Sanda Maria Ardeleanu a men]ionat salariul de profesor universitar `n valoare de 61.245 de lei [i indemniza]ia de deputat de 57.062 lei. La acestea se adaug\ salariul so]ului – Mihai Ardeleanu, medic [ef sec]ie nefrologie la Spitalul Jude]ean de Urgen]\ „Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava – care a ob]inut `n anul fiscal precedent 76.777 de lei. Totodat\, dr. Mihai Ardeleanu a avut venituri de 1.200 de lei din servicii medicale de la cabinetul medical de pe strada Ana Ip\tescu, nr.6, dar [i venituri din consultan]\ [tiin]ific\ la Nephr Care Bucure[ti `n sum\ de 37.000 de lei.
~n ce prive[te situa]ia bunurilor imobile [i mobile, aceasta r\m=ne neschimbat\ conform declara]iei de avere depus\ `n data de 20 octombrie. Este vorba despre dou\ terenuri intravilane `n municipiul Suceava a c\ror suprafa]\ este de 117 [i, respectiv, 182 de metri p\tra]i dob=ndite `n anul 2002 [i, respectiv, 2007 la care se adaug\ o mo[tenire primit\ de dr. Mihai Ardeleanu `n anul 1999 [i o alt\ `n anul 2005 [i care constau `n 4,5 [i, respectiv, 10 hectare de teren agricol `n dou\ localit\]i din jude]ul vecin Boto[ani. De asemenea, dou\ case mai figureaz\ `n declara]ia de avere a Sandei Maria Ardeleanu, una `n suprafa]\ de 90 de metri p\tra]i [i fiind trecut\ ca [i cas\ de vacan]\, dob=ndit\ prin mo[tenire odat\ cu terenul de 117 metri p\tra]i. Cealalt\ este o cas\ de locuit construit\ pe suprafa]a de 117 metri p\tra]i cump\rat\ `n anul 2007, acela[i an `n care au fost accesate creditele bancare de la CEC [i Volksbank. ~n ceea ce prive[te obiectele de art\ dob=ndite de so]ii Ardeleanu, `ncep=nd din 1976, acestea au o valoare estimat\ de 15.000 de euro, conform celor men]ionate `n declara]ia de avere. C=t prive[te autoturismele, situa]ia este aceea[i [i anume un autoturism Renault Megane fabricat `n anul 2000 [i un alt automobil Hyundai Tucson fabricat `n anul 2006, ambele achizi]ionate `n leasing.
Conform declara]iei de interese depus\ `n aceea[i dat\ cu cea de avere, Sanda Maria Ardeleanu nu are ac]iuni la nicio societate comercial\, institu]ie de credit, asocia]ie, funda]ie sau ONG [i, de asemenea, nu are nici vreo func]ie de conducere `n vreuna din aceste categorii de persoane juridice. Totodat\, este mebru `n cadrul mai multor asocia]ii profesionale cum ar fi Uniunea vorbitorilor de limb\ englez\ – Suceava, Compania Teatral\ Bucovina, Asocia]ia de Art\ „Nicolae Toni]a” Suceava sau Asocia]ia Interna]ional\ de Ligvistic\ Func]ional\ – Paris. De asemenea, Sanda Maria Ardeleanu este vicepre[edinte `n cadrul Biroului Permenent al PDL Suceava.
N „Deputatul de Burdujeni” are bijuterii [i obiecte de art\ mai valoroase dec=t datoriile la banc\
Deputatul Ioan Balan de]ine, conform declara]iei de avere semnat\ `n data de 21 octombrie, un apartament de 60 de metri p\tra]i `n Suceava pe care l-a cump\rat `n anul 1995, dou\ terenuri de 50 [i, respectiv, 40 de metri p\tra]i cu garajele aferente pe care le-a cump\rat `n anul 2003 [i, respectiv, 2007. De asemenea, `n declara]ia de avere figureaz\ ca proprietar al unei rulote marca Boertsner al c\rui an de fabrica]ie este 1994 [i a unui automobil VW fabricat `n anul 2004. Bijuteriile, ceasurile [i obiectele de art\ pe care le-a dob=ndit din 1995 sunt `n valoare de 80.000 de euro. Nu are conturi, depozite bancare, fonduri de investi]ii sau alte forme echivalente de economisire [i investi]ie, inclusiv c\r]i de credit, a c\ror valoare s\ dep\[easc\ cinci mii de euro, conform declara]iei de avere [i, de asemenea, conform aceluia[i document, nu are plasamente sau `mprumurturi acordate a c\ror valoare cumulat\ s\ dep\[easc\ cinci mii de euro [i nici nu a primit gratuit ori subven]ionate fa]\ de valoare de pia]\ cadouri, servicii sau alte avantaje a c\ror valoare individual\ s\ dep\[easc\ 500 de euro. ~n schimb, are o datorie de 70.000 de lei la CEC `n urma unui credit contractat `n anul 2005 [i scadent la 2020, precum [i un Card Credit de 82.000 de lei, contractat `n anul 2009 la Banca Transilvania. Una din sursele de venit este, conform declara]iei de avere, indemniza]ia de deputat care, `n anul fiscal precedent, a fost de 57.062 de lei. De asemenea, deputatul Ioan Balan a `ncasat, conform declara]iei de avere, dividende de 88.934 de lei de la Taylan Exim SRL Suceava [i la care se adaug\ suma de 7.600 de lei reprezent=nd cesiunea de p\r]i sociale a lui C\t\lin Ilie B\d\lu]\, asociat `n cadrul Taylan Exim. Except=nd aspectele legate de venituri unde, conform declara]iei de avere depus\ `n anul 2009, situa]ia era ceva mai diferit\, `n privin]a bunurilor mobile [i imobile situa]ia a r\mas neschimbat\.
Conform declara]iei de interese, deputatul Ioan Balan de]ine 51,59% din p\r]ile sociale de la SC Taylan Exim SRL Suceava, `n valoare de 8.100 de lei. De asemenea, este membru `n Uniunea Consilierilor Juridici din Rom=nia [i secretar general al organiza]iei jude]ene Suceava a PDL.
N „Deputatul de Zamostea”, ac]ionar la Erste Bank, conturi bancare substan]iale, datorii pe m\sur\, mare colec]ionar de opere de art\, are o pensie mai mare dec=t indemniza]ia de parlamentar
Deputatul PSD Eugen Bejinariu este proprietar a dou\ terenuri `n Bucure[ti, unul `n suprafa]\ de 480 de metri p\tra]i iar altul `n suprafa]\ de 55 de metri p\tra]i, primul fiind cump\rat `n anul 2008 iar al doilea `n anul 2008. Pe terenul cump\rat `n 2002 este o cas\ `n suprafa]\ desf\[urat\ de 381 de metri p\tra]i. Tot `n Bucure[ti, deputatul a cump\rat `n anul 2008 un apartament a c\rui suprafa]\ desf\[urat\ este de 201 metri p\tra]i iar `n anul 2000 cump\rase dou\ locuri de parcare `n supraf]\ de 47 de metri p\tra]i, situate `ntr-un garaj comun. De]ine un autoturism Toyota cump\rat `n leasing `n anul 2006. Bijuteriile pe care le de]ine le-a dob=ndit p=n\ `n anul 2005 [i au o valoare de circa 9.000 de euro. De asemenea, de]ine icoane dob=ndite `ntre 1987 [i 2007, `n valoare de 3.000 de euro. De asemenea, este proprietarul unei colec]ii de tablouri de art\ [i gravuri `n valoare de 75.000 de euro, bunuri dob=ndite `ntre anii 1982 [i 2007. Tot `n acest interval de timp a dob=ndit diverse obiecte decorative cum ar fi statuete [i vase `n valoare cumulat\ de 25.000 de euro. La acestea se adaug\ [i obiectele de mobilier din lemn, de diferite stiluri, dob=ndite `ntre 1982 [i 2005, `n valoare de 28.000 de euro. Depozitele bancare ale deputatului [i impresionante, fiind vorba de dou\ depozite deschise, `n 2008, la Alpha Bank, primul `n sum\ de 100.717 euro iar al doilea de 146.216 de lei. De asemenea, la Daewoo Bank, deputatul a mai deschis un depozit, `n 2006, `n valoare de 116.000 de euro. Pe l=ng\ acestea se mai adaug\ [i conturile curente pe care Eugen Bejinariu le are la BCR, amebele deschise `n anul 2008, primul de 46.448 de lei iar al doilea de 21.203 euro. De asemenea, Eugen Bejinariu este [i ac]ionar la Erste Bank unde de]ine ac]iuni `n valoare de 13.207 euro. Pe de alt\ parte, deputatul are [i un credit imobiliar ob]inut de la Alpha Bank `n anul 2008, `n sum\ de 304.000 de euro, termenul scadent fiind `n anul 2028. ~n ce prive[te veniturile din salarii, Eugen Bejinariu a trecut `n declara]ia de avere suma de 67.926 de lei, referindu-se probabil la indemniza]ia de parlamentar, de[i nu a men]ionat explicit acest lucru. La acestea se adaug\ [i veniturile din activit\]i independente, f\r\ s\ spun\ la ce activit\]i se refer\ [i men]ion=nd c\ acestea sunt de 48.925 de lei, precum [i veniturile din alte surse, iar\[i nepreciz=nd ce fel de surse, men]ion=nd doar c\ sunt `n sum\ de 29.565 de lei. Veniturile ob]inute de deputatul PSD din cedarea folosin]ei bunurilor sunt, conform declara]iei de avere, `n valoare de 186.521 de lei, la care se adaug\ [i cele din pensii – Eugen Bejinariu fiind general `n rezerv\ – `n sum\ de 76.008 lei. Men]ion\m c\ toate a ceste venituri au fost realizate `n anul fiscal precedent [i, cel pu]in fa]\ de declara]ia de avere de la mijlocul acestui an, nu sunt alte modific\ri.
~n ce prive[te declara]ia de interese, Eugen Bejinariu figureaz\, pe l=ng\ calitatea de ac]ionar la Erste Bank, [i ca de]in\tor a 25% din p\r]ile sociale de la SC Bel Anticues SRL Bucure[ti [i a `nc\ 12% din p\r]ile sociale de la SC CMD Auto Expert SRL Bucure[ti. Totodat\, Eugen Bejinariu este membru `n Consiliul Na]ional al PSD. At=t declara]ia de avere, c=t [i cea de interese au fost completate [i depuse `n data de 26 octombrie 2010.
N „Deputatul de Vicov – Putna” figureaz\ `n declara]ia de avere f\r\ apartament, ma[in\ [i cas\, dar cu datorii la banc\
Deputatul Gheorghe Coroam\ se num\r\ printre deputa]ii `n a c\ror declara]ii de avere nu au ap\rut modific\ri semnificative. El este proprietarul unui teren de 3.300 de metri p\tra]i cump\rat `n anul 2002 `n comuna Putna, nu este proprietar pe alte bunuri imobile [i nici pe autoturisme. De asemenea, nu are bijuterii sau obiecte de art\ [i de cult a c\ror valoare s\ dep\[easc\ 5.000 de euro [i, `n ultimul an, nu a `nstr\inat bunuri mobile a c\ror valoare s\ dep\[easc\ 3.000 de euro. Nu are conturi, depozite bancare, fonduri de investi]ii sau alte forme echivalente de economisire [i investi]ie, inclusiv c\r]i de credit, a c\ror valoare s\ dep\[easc\ cinci mii de euro, conform declara]iei de avere [i, de asemenea, conform aceluia[i document, nu are plasamente sau `mprumurturi acordate a c\ror valoare cumulat\ s\ dep\[easc\ cinci mii de euro [i nici nu a primit gratuit ori subven]ionate fa]\ de valoare de pia]\ cadouri, servicii sau alte avantaje a c\ror valoare individual\ s\ dep\[easc\ 500 de euro. Are, `n schimb, un credit de 50.000 de euro contractat de la BCR `n anul 2007, c=nd nu era deputat, ci [ef de ocol silvic la Putna, termenul scadent al creditului fiind anul 2032. Venitul s\u pe anul fiscal precedent a fost de 56.007 lei ob]inut din indemniza]ia de deputat, so]ia sa av=nd un venit din indemniza]ia de cre[tere a copilului `n sum\ de 9.600 de lei. Conform declara]iei de interese, depus\ `n data de 27 octombrie odfat\ cu cea de avere, Gheorghe Coroam\ nu este ac]ionar sau asociat la nicio firm\, institu]ie de credit, funda]ie, asocia]ie sau ONG, nu face parte din nicio organiza]ie profesional\ [i este vicepre[edinte al PDL Suceava.

N „Deputatul de Humor” [i-a trecut gre[it veniturile `n declara]ia de avere
{i deputatul Dan Gabriel Gospodaru face parte din categoria parlamentarilor care nu au avut prea multe b\t\i de cap cu declara]iile de avere penru c\ nu au prea avut multe ce s\ modifice. El de]ine `n cot\ parte un teren agricol de cinci hectare `n comuna ie[ean\ Ruginoasa, teren pe care l-a mo[tenit din 2001. Are `n Suceava un apartament de 59 de metri p\tra]i, cump\rat `n anul 1990 [i cas\ de vacan]\ construit\ `n anul 1995 la M\n\stirea Humorului, `n suprafa]\ de 130 de metri p\tra]i. Ca [i colegul s\u Gheorghe Coroam\, nu are ma[in\, bijuterii sau alte obiecte de art\ sau de cult de peste 5.000 de euro [i nici nu a v=ndut `n ultimul an bunuri mobile a c\ror valoare s\ dep\[easc\ 3.000 de euro. Spre deosebire de Gheorghe Coroam\ care nu are depozite la b\nci, ci doar credite pe care trebuie s\ le pl\teasc\, Dan Gabriel Gospodaru are bani plasa]i `n banc\ [i niciun `mprumut luat de la banc\. Astfel, are dou\ depozite la Raiffeisen Bank, primul deschis `n anul 2008 `n sum\ de 40.000 de lei iar cel\lalt deschis `n anul 2009, `n sum\ de 25.000 de lei. Spre deosebire de anul trecut, `n acest an a mai ap\rut, ca element de noutate `n declara]ia de avere a deputatului Dan Gabriel Gospodaru, un cont curent de 11.500 de euro deschis anul acesta la CEC Bank. Nu are, `ns\, `mprumuturi acordate care s\ dep\[easc\ suma de 5.000 de euro [i nici alte plasamente peste aceast\ sum\.
~n ce prive[te veniturile, `n declara]ia de avere de deputatului s-a strecurat o gre[eal\ pe care, de altfel, ieri ne-a confiormat-o telefonic. Astfel, pe l=ng\ indemniza]ia de deputat de 57.062 lei, Dan Gabriel Gospodaru a men]ionat c\ veniturile realizate, `n cursul anului fiscal precedent, din serviciile medicale, au fost de 12.000.000 RON iar cele ale so]iei sale au fost de 44.000.000 RON. „Categoric este o gre[eal\. Ar fi bine s\ fiu a[a bogat, dar din p\cate nu sunt”, a declarat Dan Gabriel Gospodaru, ad\ug=nd c\ va face corecturile ce se impun [i men]ion=nd c\ sumele corecte sunt de 12.000 de lei [i, respectiv, 44.000 de lei. Conform declara]iei de interese depus\ `n 27 octombrie, odat\ cu cea de avere, Dan Gabriel Gospodaru nu este ac]ionar sau asociat la vreo firm\, institu]ie de credit, funda]ie, asocia]ie sau ONG, fiind `ns\ vicepre[edinte al Colegiului Denti[tilor – Suceava [i vicepre[edinte al organiza]iei jude]ene a PDL.
N „Deputatul italienilor” – tablou de 20.000 de euro [i credit de 170.000 de euro
Conform declara]iei de avere a deputatului minorit\]ii italiene `n Parlamentul Rom=niei, suceveanul Mircea Grosaru, modific\ri `n ce prive[te lista bunurilor imobile nu au ap\rut. Astfel, deputatul este `n continuare proprietarul unei case `n suprafa]\ de 240 de metri, p\tra]i situat\ pe un teren intravilan din municipiul Suceava `n suprafa]\ de 1.853 de metri p\tra]i, ambele bunuri fiind cump\rate din 2004. ~n ce prive[te bunurile mobile, situa]ia este asem\n\toare, Mircea Grosaru fiind `n continuare proprietar al unui autoturism Alfa Romeo 155, fabricat `n 1997 iar `n ce prive[te bijuteriile [i obiectele de art\, deputatul sus]ine c\ de]ine bijuterii `n valoare de 5.000 de euro pe care le-a dob=ndit `ntre anii 1975 – 2010, la care se adaug\ un tablou – portret dob=ndit `n anul 1991, valoarea fiind de 20.000 de euro. Sus]ine c\ nu are conturi curente, depozite bancare, forme echivalente de economisire sau investire, plasamente sau `mprumuturi acordate. ~n ce prive[te debitele, Mircea Grosaru are un `mprumut ob]inut `nc\ din anul 2007 de la BRD – Group Societe Generale, `n sum\ de 170.000 de euro [i pe care trebuie s\ `l ramburseze p=n\ `n anul 2022. Singurele venituri din anul fiscal precedent ar fi, conform declara]iei de avere din 20 octombrie, indemniza]ia de deputat `n sum\ de 57.184 de lei [i salariile so]iei sale, Ioana, care sunt `n sum\ de 80.661 de lei. Pe de alt\ parte, `n declara]ia de interese depus\ `n aceea[i zi, Mircea Grosaru figureaz\ ca fiind asociat la Euro Consulting SPRL Suceava unde de]ine 900 de p\r]i sociale `n valoare de 900.000 de lei [i la ROMA SRL unde de]ine doar 17,8% din p\r]ile sociale, `n sum\ de 22.060 de lei. Totodat\, este pre[edinte al Asocia]iei Italienilor din Rom=nia – RO.AS.IT, membru `n mai multe asocia]ii profesionale.
N Singurul parlamentar ]\r\nist din Rom=nia – un om de cultur\ care are [i cultura depozitelor bancare
Un alt parlamentar „cu stare” este r\d\u]eanul Mircea Irimescu. Totu[i, nici `n cazul deputatului ]\r\nist Mircea Irimescu nu au ap\rut multe modific\ri fa]\ de declara]ia de avere precedent\, cel pu]in `n cazul bunurilor imobile. El are `n proprietate un teren agricol de 0,58 hectare [i un teren intravilan de 0,26 hectare, situate `n comuna Bilca [i pe care le-a mo[tenit `n 1998 [i, respectiv, 2006. So]ia sa a mo[tenit terenuri intravilane `n R\d\u]i (este vorba despre dou\ treimi dintr-o suprafa]\ de 0,29 hectare, diferen]a fiind cump\rat\ de deputat) [i, respectiv, satul Cost=na din comuna Todire[ti (0,95 hectare), precum [i un teren agricol `n acela[i sat, `n suprafa]\ de 2,05 hectare. ~n Bilca, deputatul a mo[tenit odat\ cu terenul [i o cas\ `n suprafa]\ de 70 de metri p\tra]i iar `n R\d\u]i el [i-a construit, `mpreun\ cu so]ia sa, o cas\ `n suprafa]\ de 180 de metri p\tra]i. Sus]ine c\ nu de]ine autoturisme, dar colec]ia de pictur\ contemporan\ pe care a dob=ndit-o `ntre anii 1996 – 2008 este estimat\ la 20.000 de euro.
Este unul dintre parlamentarii cu cele mai multe conturi bancare, cinci dintre ele fiind depozite din care unul deschis `n 2008 la Banca Transilvania `n sum\ de 16.159 de lei, alte dou\ deschise `n 2009 la aceea[i banc\ `n sum\ de 10.880 de lei [i, respectiv, 3.115 de euro. De altfel, `n anul 2009 Mircea Irimescu pare s\ fi c\p\tat o mare `ncredere `n sistemul bancar [i a mai f\cut `nc\ dou\ depozite care, `nsumate, dep\[esc suma de 30.000 de lei. ~n acela[i an, deputatul a `ncheiat o poli]\ de asigur\ri la BCR Asigur\ri `n sum\ de 3.500 de euro iar cu un an `nainte, la BCR a deschis un cont curent de 9.054 de lei. O alt\ poli]\ de asigurare fusese `ncheiat\ de Mircea Irimescu `n anul 2003 la Unita Asigur\ri, `n sum\ de 1.000 de euro iar un alt cont curent fusese deschis la BCR `n anul 2005, `n sum\ de 2.709 lei. De asemenea, are p\r]i sociale `n sum\ de 250.000 de lei la SC Landor Prodimpex SRL R\d\u]i, societate pe care a `mprumutat-o, de altfel, cu 20.723 de lei [i la care se adaug\ ac]iuni de 200 de lei la o alt\ societate r\d\u]ean\ `nc\ din perioada „Marii Privatiz\ri din 1996”. Pe de alt\ parte, la fel ca [i Dan Gabriel Gospodaru, nu are datorii la banc\, cel pu]in nu din cele care s\ dep\[easc\ `n valoare suma de 5.000 de euro.
Indemniza]ia de deputat `ncasat\ `n anul fiscal precedent a fost `n sum\ de 67.926 de lei iar so]ia sa, de profesie avocat, a `ncasat `n cursul anului trecut suma de 15.780 de lei. Dividendele `ncasate de la firma la care este asociat se ridic\ la 47.037 de lei. Totodat\, so]ia sa a ob]inut venituri din pensie `n sum\ de 63.228 de lei. Conform declara]iei de interese, pe l=ng\ calitatea de asociat `n cadrul societ\]ii Landor Prodimpex SRL R\d\u]i [i ac]ionar la societatea unde primise ac]iuni `n perioada „Cuponiadei” [i despre care a recunoscut c\ nu mai [tie nimic de activitatea actual\, Mircea Irimescu este pre[edinte al Societ\]ii pentru Cultur\ [i Literatur\ Rom=n\ `n Bucovina [i vicepre[edinte al Partidului Na]ional }\r\nesc Cre[tin Democrat.
N „Deputatul polonilor” prefer\ s\ lase afacerile pe m=na so]iei
Un alt deputat membru al grupului minorit\]ilor na]ionale din Parlament este din jude]ul Suceava – Ghervazen Longher, reprezentantul comunit\]ii polone din Rom=nia `n Parlamentul de la Bucure[ti. Declara]ia de avere a acestuia nu are modific\ri fa]\ de cea precedent\, cel pu]in `n ce prive[te bunurile imobile. Astfel, deputatul Ghervazen Longher a primit de la p\rin]i un teren agricol de 1,53 de hectare `n comuna Cacica [i a cump\rat `n anii 2007 [i 2008 terenuri agricole `n comunele Cacica [i Ipote[ti, dar care `nsumate nu au nici jum\tate din suprafa]a primit\ de la p\rin]i. Conform declara]iei de avere depus\ la finele lunii trecute, el de]ine o cas\ de 217 metri p\tra]i, situat\ `n Cacica [i un apartament de 54 de metri p\tra]i `n Suceava, cump\rate `n anii 90. Sus]ine, conform celor specificate `n declara]ia de avere, c\ nu are ma[in\ [i nici bijuterii sau obiecte de art\ sau de cult a c\ror valoare s\ dep\[easc\ 5.000 de euro, la fel cum nu de]ine nici conturi bancare sau datorii la b\nci ce s\ dep\[easc\ aceast\ sum\. ~n schimb, so]ia sa este asociat unic la dou\ societ\]i comerciale [i cu `nc\ 5% [i, respectiv, 20% la alte dou\ firme, valoarea la zi a p\r]ilor sociale fiind de 600 de lei, 1.000 de euro [i 1.000 de dolari SUA.
Veniturile sale ca deputat au fost, `n anul fiscal precedent, de 81.264 de lei iar cele ale so]iei sale de la dou\ societ\]i comerciale s-au apropiat de 28.000 de lei. Conform celor men]ionate `n pagina de internet a Camerei Deputa]ilor, deputatul Gheorvazen Logher nu figura ca av=nd depus\ [i declara]ia de interese pe l=ng\ cea de avere.
N American Dream: deputatul Mircea Lubanovici [i-a cump\rat din 1994 un imobil `n Portland, a c\rui valoare impozabil\ este de un milion de euro, [i conduce numai ma[ini scumpe
Un alt deputat cu r\d\cini `n Suceava, dar care reprezint\ pe rom=nii din Diaspora, mai exact pe cei din SUA, este democrat liberalul Mircea Lubanovici. Conform aceleia[i pagini de internet, Mircea Lubanovici nu [i-ar fi depus declara]ia de avere [i nici pe cea de interese. Conform celei depuse `n luna iunie, deputatul care `i reprezint\ `n Parlamentul de la bucure[ti pe rom=nii din SUA are din 2006, `mpreun\ cu so]ia sa, o suprafa]\ de 0,59 acri de teren intravilan `n Atlanta, valoarea de impozitare fiind de 180.000 de dolari americani. Totodat\, Mircea Lubanovici de]ine un apartament de 80 de metri p\tra]i `n Suceava, a c\rui valoare impozabil\ ar fi de 60.000 de dolari SUA, la care se mai adaug\ spa]ii comerciale/produc]ie de 1.000 de metri p\tra]i `n Portland, a c\ror valoare impozabil\ dep\[e[te un milion de dolari SUA, precum [i o cas\ `n ora[ul american Vancouver din statul Washington, `n suprafa]\ de 344 de metri p\tra]i [i a c\rei valoare impozabil\ este calculat\ la 432.000 de dolari SUA. Men]ion\m c\ toate aceste bunuri imobile au fost cump\rate `n anii 90, ultimul din ele fiind apartamentul din Suceava, iar primul fiind spa]iul din Portland.
Din ce este men]ionat `n declara]ia de avere, rezult\ c\ Mircea Lubanovici este un amator de ma[ini scumpe, puternice [i de ultim\ or\. Astfel, `n 2003 [i-a cump\rat un SUV marca Lexus 470 fabricat `n anul 2002 iar `n anul 2007 [i-a cump\rat un alt SUV marca Lexus 400, fabricat `n acela[i an `n care l-a [i cump\rat. ~n 2008, anul `n care a candidat pentru un mandat de deputat, Mircea Lubanovici a cump\rat un Mercedes E 320, [i acesta fiind fabricat `n acela[i an `n care l-a cump\rat. ~n ce prive[te celelalte bunuri mobile de valoare, Mircea Lubanovici nu epateaz\ a[a cum este cazul altor deputa]i, potrivit declara]iei sale de avere din iunie 2010 el av=nd doar verighete [i inele de 7.000 de dolari SUA, pe care `ns\ le-a dob=ndit `n anul 2008, la aniversarea a 25 de ani de c\s\torie. Compania la care este asociat are un cont, deschis `n 2003, doar de 47.100 de dolari SUA la o sucursal\ din Portland a Bank of America `n timp ce el [i-a deschis `n anul 2009 un cont de 25.600 de lei la Bank Post Bucure[ti. Datoriile pe care le are la b\nci sunt, `ns\, de 134.917 dolari SUA la Wells Fargo Bank, deschis `n 2004 [i scadent la 2015.
Veniturile so]iei sale, `n calitate de pre[edinte al companiei Continental Textiles, au fost `n anul fiscal precedent `n sum\ de 175.000 de dolari SUA, `n vreme ce indemniza]ia de deputat ob]inut\ pe parcurusl unui an de c\tre Mircea Lubanovici a fost doar de 67.926 de lei. Conform declara]iei de avere depus\ `n iunie, deputatul este pre[edinte emerit al Romanian American Society din Portland [i membru al Portland Iasi Sister City Association.
N Liderul PSD Suceava, uit=nd s\ `[i actualizeze declara]ia de avere, pare un proletar `n compara]ie cu averile celorlal]i colegi de partid
Nici liderul PSD Suceava nu [i-a depus declara]ia de avere [i cea de interese, conform datelor publicate pe pagina de internet a Camerei Deputa]ilor. La sec]iunea „Declara]ii de avere”, `n dreptul lui C\t\lin Nechifor nu apare dec=t declara]ia de avere [i apoi cea de interese a acestuia depus\ `n iunie 2010, actualizarea care al]ii au f\cut-o `n octombrie nefigur=nd [i la parlamentarul sucevean. Conform acesteia din urm\, deputatul este proprietar a dou\ suprafe]e de teren agricol `n comuna Ili[e[ti [i care, `nsumate, au patru hectare cump\rate `n anul 2004 [i `n anul 2008. De asemenea, C\t\lin Nechifor figureaz\ ca fiind [i proprietar al unui teren intravilan de numai 100 de metri p\tra]i `n municipiul Suceava, cump\rat `n 2006. Tot `n 2006, printr-un credit ipotecar de 157.000 de euro, C\t\lin Nechifor `[i luase `mpreun\ cu so]ia, un apartament `n Suceava, a c\rui suprafa]\ este de 98 de metri p\tra]i. Ma[inile pe care le de]ine sunt un VW Golf fabricat `n 2002 [i o Toyota Rav4 fabricat\ `n 2007. Sus]ine c\ nu de]ine bijuterii sau alte obiecte de art\ sau de cult a c\ror valoare s\ dep\[easc\ 5.000 de euro.
C=t prive[te conturile bancare, C\t\lin Nechifor are un cont curent deschis `n 2003 la BCR, `n sum\ de 17.597 de lei [i un altul de 30.627 de euro, deschis la ING Bruxelles, `n 2008, c=nd `nc\ mai era europarlamentar. Depozitele bancare le are deschise, `ns\, la Banc Post, primul fiind `n 2008 de 3.584 de euro iar restul fiind deschise `n 2009, trei din acestea fiind `n moned\ european\ [i cumul=nd peste 12.000 de euro iar altul fiind de 16.500 de lei. Nu are alte plasamente sau sume `mprumutate a c\ror valoare s\ dep\[easc\ 5.000 de euro, dar are de pl\tit un credit de 48.100 de lei ob]inut de la Banc Post `n anul 2007 [i scadent `n anul 2027. Indemniza]ia sa de deputat este de 57.098 de lei iar so]ia sa a ob]inut, `n anul fiscal precedent, venituri salariale de 21.554 de lei, din func]ia pe care o are la Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului. Conform declara]iei de interese postat\ pe site-ul Camerei Deputa]ilor [i semnat\ `n 9 iunie 2010, singurele ac]iuni pe care deputatul C\t\lin Nechifor le de]ine sunt la SC BAD SA Suceava, av=nd 950 de ac]iuni `n valoare de 85 de lei. De asemenea, deputatul figureaz\ ca fiind membru `n mai multe asocia]ii [i, fiind vorba de o declara]ie de interese neactualizat\ din data de 9 iunie, este trecut ca fiind vicepre[edinte al TSD Rom=nia [i prim-vicepre[edinte al PSD Suceava, nu ca pre[edinte al organiza]iei jude]ene Suceava a PSD.
N {eful Biroului Permanent al Camerei Deputa]ilor [i-a `mprumutat tat\l cu bani grei, i-a cump\rat un apartament fiicei [i, deocamdat\, conduce un biet ARO din 1977, dup\ ce [i-a v=ndut ma[ina marca Volvo
Printre cei care [i-au actualizat declara]iile de avere [i cele de interese pe ultima sut\ de metri se num\r\ Secretarul Biroului Permanent al Camerei Deputa]ilor, deputatul sucevean Dumitru Pard\u. Conform ultimei declara]ii de avere depus\ la Camera Deputa]ilor `n data de 2 noiembrie, Dumitru Pard\u nu a devenit, `ntre timp, proprietarul vreunor bunuri imobile, r\m=n=nd `n continuare cu cele pe care le-a avut [i p=n\ acum. Astfel, `n 2001 [i 2004, deputatul a cump\rat `mpreun\ cu so]ia sa dou\ parcele de teren situate `n municipiul Vatra Dornei, iar `nsumate suprafe]ele fiind de aproape 29 de ari. Tot `n 2004, deputatul Dumitru Pard\u [i so]ia sa Georgeta ridic\ o cas\ `n Vatra Dornei, a c\rei arie desf\[urat\ este de 447 de metri p\tra]i. ~n 2006, so]ii Pard\u primesc cu titlu de dona]ie o suprafa]\ de 6.700 de metri p\tra]i de teren, tot `n intravilanul din Vatra Dornei. Relativ recent, ei au `nstr\inat sub forma unei dona]ii c\tre fiica lor, un apartament pe care `l cump\raser\ `n Cluj – Napoca iar spre finele lunii octombrie au primit autoriza]ia de desfiin]are a unui imobil din Vatra Dornei pentru care, dup\ cum sus]ine deputatul `n declara]ia de avere, este `n curs de demolare.
C=t prive[te autoturismele, Dumitru Pard\u este, `n prezent, proprietarul unui ARO 240, fabricat `n anul 1977, asta dup\ ce [i-a v=ndut, `n aceast\ toamn\, un Volvo cu suma de 12.500 de euro. Bijuteriile pe care le-a dob=ndit din 1985 [i p=n\ `n 2010 au o valoare estimat\ la 11.500 de euro. Are deschise dou\ conturi curente la BRD, ambele `n 2004, primul `n sum\ de 5.985 de euro iar al doilea `n sum\ de 5.965 de euro. Din acela[i are, are deschis la Banca Transilvania un depozit de 42.831 de lei iar din 2008, la aceea[i banc\, un cont curent de 24.777 de lei. Potrivit declara]iei de avere, deputatul Dumitru Pard\u i-a dat tat\lui s\u, Mafteiu Candrea, prima al comunei Dorna Candrenilor, un `mprumut `n sum\ de 200.000 de lei. Pe de alt\ parte, datoriile lui Dumitru Pard\u sunt fa]\ de Petru Costea care l-a `mprumutat `n 2008 pe deputat cu suma de 20.000 de lei [i 13.500 de euro, banii urm=nd a fi returna]i p=n\ `n 2020. Indemniza]ia lui Dumitru Pard\u pentru anul 2009 a fost de 62.514 lei iar salariul pe care so]ia sa l-a ridicat `n calitate de [ef al centrului APIA Vatra Dornei a fost, `n anul fiscal precedent, de 54.178 de lei. Conform celor trecute `n declara]ia de interese, Dumitru Pard\u nu are nicio func]ie politic\ de[i recent a fost ales prim – vicepre[edinte al organiza]iei jude]ene Suceava a PDL. Dou\ societ\]i ale sale au `ncheia, de c=nd el este deputat, contracte de finan]are a unor proiecte prin Sapard [i prin Ministerul Finan]elor iar demersurile unei a treia societ5\]i ce dorea s\ ob]in\ finan]are prin APRDP au fost respinse.
N Deputatul Ioan Stan nu are datorii `n b\nci, ci doar depozite [i conturi curente, iar `n declara]ia de avere apare trecut\ o cas\ cu suprafa]a desf\[urat\ de 13 ari, cel mai probabil fiind vorba de pensiunea din F\lticeni
Declara]ia de avere din octombrie a celui de-al treilea deputat al PSD din jude]ul Suceava, Ioan Stan, nu a avut modific\ri fa]\ de cea precedent\, cel pu]in ce prive[te bunurile imobile de]inute. Deputatul este proprietarul a dou\ terenuri agricole `n comuna M\lini dob=ndite `n 1997 [i `n 2006 [i care, `nsumate, sunt de aproape 1,2 hectare, la care se adaug\ `nc\ un hectar de teren agricol situat `n municipiul Suceava, dob=ndit `n 2003, a unei suprafe]e de aproape 1,5 hectare `n intravilanul localit\]ii Sp\t\re[ti, cump\rat `n 2004 [i a unei suprafe]e de 3.600 de metri p\tra]i de teren intravilan `n F\lticeni, cump\rat `n 1994. ~n Sp\t\re[ti, deputatul de]ine spa]ii `n suprafa]\ de 2.500 de metri p\tra]i, cump\rate `n 1991. ~ntre 1994 [i 1998, deputatul Ioan Stan [i so]ia sau au ridicat `n F\lticeni o cas\ a c\rei suprafa]\ desf\[urat\ dep\[e[te 13 ari [i despre care `n declara]ia de avere parlamentarul a men]ionat c\ este cas\ de locuit.
Anul trecut, Ioan Stan a cump\rat un apartament de 60 de metri p\tra]i `n Ia[i. Pe de alt\ parte, `n aceast\ var\, a donat un apartament fiicei sale. Este proprietarul unui autoturism Mercedes, fabricat `n anul 2008 [i de]ine bijuterii, dob=ndite din 1980, `n valoare de 6.000 de euro. Depozitele bancare pe care le are sunt deschise la BRD, primul `n 2008 av=nd o valoare de 1.416 euro iar cel de-al doilea deschis `n 2009 are o valoare de 65.398 de euro. La fel ca [i al]i colegi de-ai s\i parlamentari, nu are datorii la b\nci. Veniturile ob]inute, `n anul fiscal precendent, din indemniza]ia de deputat sunt `n sum\ de 74.200 de lei iar cele ale so]iei `n calitate de administrator al SC IRISTAR SRL au fost de 21.156 de lei. Conform declara]iei de interese, Ioan Stan este asociat la IRISTAR SRL F\lticeni unde de]ine 50% din p\r]ile sociale [i la SC VASTAR SRL Sp\t\re[ti unde este asociat unic. De asemenea, Ioan Stan este mebru `n Funda]ia „Armonia”, membru `n Consiliul Na]ional al PSD, pre[edinte al organiza]iei municipale F\lticeni a PSD [i vicepre[edinte al organiza]iei jude]ene Suceava a PSD.
N „Deputatul de Todire[ti”, f\r\ bani mul]i [i cu o firm\ a c\rei activitate a fost suspendat\ din 2008
Cel care `ncheie lista deputa]ilor suceveni este Eugen Constantin Uricec de la PDL. Declara]ia sa de avere nu are, ca de altfel a majorit\]ii parlamentarilor suceveni, modific\ri `n ce prive[te bunurile imobile. Astfel, el a cump\rat `n 2000 un teren de 40 de ari situat `n intravilanul `n comuna D\rm\ne[ti [i un alt teren de jum\tate de hectar situat `n extravilanul localit\]ii Poenari. So]ia sa figureaz\ ca [i proprietar pe cele dou\ apartamente din Suceava, cump\rate `n 1992 [i 1998, ea fiind [i asociat unic la SC Nordgroup SRL Suceava. Eugen Uricec conduce un autoturism marca Daewoo, fabricat `n anul 1998, sus]ine c\ nu are bijuterii sau alte obiecte de art\ a c\ror valoare s\ dep\[easc\ 5.000 de euro [i nici conturi bancare sau alte `mprumuturi acordate altor persoane [i care s\ treac\ peste aceast\ sum\. Conform declara]iei de avere de 21 octombrie, nu are datorii la b\nci sau la alte persoane care s\ treac\ de suma de 5.000 de euro iar veniturile sale au fost, `n anul fiscal precedent, indemniza]ia de deputat `n sum\ de 57.062 de lei iar cele ale so]iei `n calitate de administrator al SC Nordgroup au fost de 11.100 de lei. Conform declara]iei de interese, Eugen Uricec este asociat unic la SC American House Group SRL, `ns\ activitatea acestei firme a fost suspendat\ din 2008. Totodat\, este vicepre[edinte al organiza]iei jude]ene Suceava a PDL. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Astăzi, de Ziua Națională, paradă și expoziție de tehnică militară, cu participarea a sute de militari. Programul manifestărilor

Astăzi se împlinesc 105 ani de la proclamarea la Alba Iulia, de către cei 1228 …