Wednesday , December 7 2022

Amenzi de peste 170.000 lei aplicate de Protectia Consumatorului bancilor sucevene


Comisarii CJPC au controlat toate institu]iile bancare de pe raza jude]ului, precum [i institu]iile financiare nebancare (IFN-uri) la care au apelat consumatorii în cazul achizi]ion\rii unor produse în rate, cu prilejul verific\rilor aplic=ndu-se o serie de sanc]iuni

Comisariatul Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorului Suceava a `ntreprins o serie de verific\ri la institu]iile bancare [i nebancare din jude], activitatea de supraveghere a pie]ei de servicii financiare concentr=ndu-se cu predilec]ie pe condi]iile de acordare a creditelor pentru consumatori.
Comisarii CJPC au controlat toate institu]iile bancare de pe raza jude]ului, precum [i institu]iile financiare nebancare (IFN-uri) la care au apelat consumatorii în cazul achizi]ion\rii unor produse în rate. Cu prilejul controalelor s-au aplicat o serie de sanc]iuni [i s-au stabilit m\suri de încetare a unor practici comerciale incorecte care afectau interesele economice ale consumatorilor. Amenzile aplicate se ridic\ la suma de 174.000 lei.
Paralel cu aceste controale, în ultimele 12 luni, CJPC Suceava a înregistrat [i a solu]ionat un num\r de 91 reclama]ii viz=nd servicii financiare bancare [i nebancare, un num\r de 67 consumatori primind solu]ion\ri favorabile. În urma cercet\rii reclama]iilor au fost modificate clauze contractuale, au fost modificate contracte din punct de vedere al unei inform\ri clare, corecte [i precise a consumatorilor [i s-au restituit sume în valoare total\ de peste 46.000 lei.
“Pia]a serviciilor financiare este dominat\ de un num\r relativ mic de societ\]i puternice în domeniul serviciilor financiare, ceea ce determin\ posibilit\]i limitate de alegere a serviciilor cu acest profil de c\tre consumatori. {i din reclama]iile primite de-a lungul timpului pe adresa institu]iei s-a relevat faptul c\ este dificil pentru consumatori s\ în]eleag\ foarte bine diferitele oferte de produse financiare [i de a-[i putea alege [i, mai ales, schimba furnizorii de servicii, dup\ caz. Trebuie de subliniat c\ furnizorii de servicii financiare trebuie s\ asigure accesul la o serie întreag\ de informa]ii care s\ atrag\ aten]ia consumatorilor în mod echilibrat, transparent [i obiectiv asupra caracteristicilor ofertelor, dar [i a riscurilor financiare pe care acestea le presupun. O educa]ie financiar\ corect\ conduce la alegeri corecte”, informeaz\ Elena Oanea, comisar [ef `n cadrul CJPC Suceava, `ntr-un comunicat de pres\.
N ast\zi se s\rb\tore[te “Ziua Mondial\ a drepturilor Consumatorului”
~n fiecare an, la data de 15 martie, este s\rb\torit\ Ziua Mondial\ a Drepturilor Consumatorului. Tema propus\ pentru dezbaterea prilejuit\ de aniversarea din acest an este ‘’Banii no[tri, drepturile noastre- militeaz\ pentru o alegere real\ în domeniul serviciilor financiare”. Propunerea acestei teme are în vedere punerea în eviden]\ a aspectelor cu privire la serviciile financiare oferite consumatorilor, respectiv accesul acestora la servicii financiare stabile, sigure [i corecte. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

LUNGU: Lucrările la Grădinița de la Colegiul ”Mihai Eminescu” sunt finalizate și va fi inaugurată luna viitoare

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat că Grădinita nr.4 de la Colegiul National ”Mihai …