Saturday , December 3 2022

Amanarea semnarii contractului–cadru de catre medicii de familie nu avantajeaza nici pacientii, nici cadrele medicale

Este de p\rere secretarul de stat `n Ministerul S\n\t\]ii, Cristian Irimie, potrivit c\ruia institu]ia pe care o reprezint\ ar fi rezolvat dolean]ele medicilor de familie, cel pu]in `n privin]a elimin\rii bugetelor orientative [i reducerii num\rului [i tipurilor de sanc]iuni la care erau expu[i medicii de familie, dar [i cu privire la o serie de aspecte de ordin financiar
Secretarul de stat `n Ministerul S\n\t\]ii (MS), doctorul Cristian Irimie (foto), este de p\rere c\ medicii de familie care nu vor semna contractele cadru risc\ s\ aib\ de suferit pentru c\ o parte din pacien]i s-ar putea transfera la al]i medici de familie care au semnat respectivele acorduri. Totodat\, secretarul de stat a spus c\ dac\ se tergiverseaz\ semnarea acestor contracte, atunci [i o parte din pacien]i ar putea avea de suferit. „Ar fi benefic pentru sistem ca acest contract s\ fie semnat c=t mai repede pentru ca s\ nu sufere pacien]ii”, a subliniat Cristian Irimie.
~ntrebat cu privire la introducerea termenului de doi ani a contractului – cadru, Cristian Irimie a declarat c\ s-a considerat de c\tre cei de la MS c\ „este nevoie de predictibilitate `n sistem”. „Normele de aplicare ale acestui contract – cadru se fac anual tocmai pentru c\ bugetul alocat este anual [i pot ap\rea diferen]e de la un an la altul, diferen]e care, noi suntem convin[i c\ `n sistemul de s\n\tate vor fi `n plus [i nu `n minus”, a spus Cristian Irimie.
Bugetul unui cabinet de medic de familie se constituie din 50% plata pacien]ilor asigura]i `nscri[i pe lista medicului de familie [i restul din plata serviciilor. Secretarul de stat este de pr\ere c\ dac\ `n cinci ore un medic poate realiza 20 de consulta]ii, la un num\r maxim de consulta]ii, poate c=[tiga brut, `ntr-o lun\ de zile, numai din plata pe servicii, 4.950 de lei. Un alt aspect ]ine de organizarea centrelor de permanen]\ unde medicii de familie pot s\-[i rotunjeasc\ veniturile, men]ion=nd c\ alocarea bugetar\ a fost crescut\ [i la plata pe ora de gard\ la centrele de permanen]\.
Din punctul de vedere al secretarului de stat `n MS, institu]ia pe care o reprezint\ a rezolvat dolean]ele medicilor de familie [i de aceea este de p\rere c\ ace[tia vor semna contratele – cadru pentru anul 2011 astfel `nc=t pacien]ii s\ nu fie afecta]i. Totu[i, el a ad\ugat c\ vor mai avea loc discu]ii cu reprezentan]ii medicilor de familie, la MS [i Casa Na]ional\ de Asigur\ri de S\n\tate [i c\ se a[teapt\ decizia acestora.
El a spus c\ a fost abrogat\ prevederea referitoare la `nlocuirea medicilor de familie cu medici de specialitate dac\ primii nu vor semna contractul – cadru, eliminarea bugetelor orientative [i reducerea num\rului [i tipurilor de sanc]iuni la care erau expu[i medicii de familie. Cristian Irimie a mai spus c\ MS a f\cut demersuri [i s-a inclus `n contractul-cadru un spor de sut\ la sut\ pentru medicii de familie din Delta Dun\rii. „~n plus, valoarea punctului a crescut la trei lei pe pacient la serviciu per capita de la la 2,1 lei, c=t era prev\zut, iar la plata pe serviciu a crescut de la 0,9 la 1,80. De asemenea, pe lista de servicii au fost trecute servicii noi care p=n\ `n 2011 erau trecute la plata per capita”, a ad\ugat Cristian Irimie. (D.P.)

Vezi si

Șofer de TIR ucrainean, oprit la PTF Vicov pentru că nu avea permis de conducere corespunzător

În data de 30 noiembrie a.c., în jurul orei 12.00, în Punctul de Trecere a …