Saturday , October 1 2022

Alte trei comune, obligate de Tribunal sa-si plateasca datoriile catre Test Prima

Ieri, judec\torii Sec]iei de Contencios Administrativ ai Tribunalului Suceava au obligat la plat\ cu sume totaliz=nd 10,65 miliarde de lei vechi, alte trei prim\rii din jude] u valoarea total\ a debitelor c=[tigate `n instan]\ de Test Prima, dep\[e[te 23 de miliarde de lei vechi

 
Ieri, Tribunalul Suceava, prin Sec]ia de Contencios Administrativ a dat `nc\ trei solu]ii favorabile SC Test Prima SRL, prin care prim\riile din Panaci, Gr\me[ti [i Mitocu Dragomirnei au fost obligate s\ pl\teasc\ sume importante firmei administrate de Viorel Juravlea cu titlu de daune contractuale, la care se adaug\ cheltuieli de judecat\.
Prim\ria comunei Gr\me[ti are de pl\tit c\tre Test Prima, prin hot\r=re judec\toreasc\ suma de 3,07 miliarde de lei vechi, la care se adaug\ cheltuieli de judecat\. Vasile {uleap, primarul comunei, a declarat c\ suma respectiv\ provine dintr-un contract `ncheiat `n anul 2010, pentru repara]iile necesare pe un drum ce fusese reabilitat anterior printr-un proiect SAPARD. “Drumul era monitorizat [i ni s-a dat termen 15 zile s\ prezent\m procesul verbal de predare a lucr\rilor. Drumul a fost calamitat, trebuia s\ se repare. S-a f\cut o licita]ie prin SEAP, c=[tigat\ de Test Prima. Am pl\tit o parte din bani, am f\cut [i o e[alonare la plat\, dar cu toate acestea, ne-au ac]ionat `n judecat\. Dac\ lucr\rile s-ar fi f\cut din bugetul prim\riei, banii ar fi fost achita]i demult”, a declarat primarul Vasile {uleap. Comuna Panaci, prin primarul Vasile Cozan, a fost ieri obligat\ de Tribunal s\ pl\teasc\ la Test Prima SRL suma de 6,99 miliarde de lei vechi, cu cheltuielile de judecat\ aferente, cu titlu de daune contractuale. Primarul Vasile Cozan a explicat c\ din suma pe care Test Prima a c=[tigat-o `n instant\, au fost pl\ti]i peste patru miliarde de lei vechi [i ar mai fi de pl\tit pu]in peste dou\ miliarde. Dar lucr\rile pentru care firma lui Viorel Juravlea cere acum bani de la comunitatea local\ din Panaci nu ar fi trebuit s\ fie pl\tite de prim\rie. “Contractul a fost f\cut `ntre Prim\rie [i Guvern pentru aduc]iune de ap\ Panaci – Coverta, investi]ie ce trebuia finan]at\ de Guvern conform Ordonan]ei 7/2006. Test Prima a fost desemnat\ c=[tig\toare a unei licita]ii organizate prin SEAP, au fost mai multe firme care au licitat. Vom face recurs la sentin]a Tribunalului, ne vom judeca [i cu Guvernul Rom=niei, pentru c\ Panaciul nu poate suporta plata unor asemenea sume”, a declarat primarul Vasile Cozan. A treia comun\ obligat\ ieri la plat\ c\tre Test Prima este Mitocul Dragomirnei, `ntr-un al doilea dosar, ce prive[te lucr\rile efectuate de firm\ la {coala de Arte [i Meserii din localitate. Suma ce trebuie pl\tit\ `n acest nou dosar este de 596 de milioane de lei vechi cu titlu de daune contractuale plus cheltuieli de judecat\. Un al patrulea dosar viz=nd daunele contractuale cerute de la ora[ul Cajvana s-a am=nat pentru 12 noiembrie a.c. ~n total, SC Test Prima SRL a c=[tigat ieri `n instan]\ 10,65 miliarde de lei vechi. Acestea se adaug\ la cele 13 miliarde c=[tigate de la alte patru prim\rii s\pt\m=na trecut\, rezult=nd `n total peste 23 de miliarde de lei vechi. Iar b\t\lia firmei Test Prima pentru recuperarea datoriilor de la prim\riile sucevene este abia la `nceput.
De la `nceputul lunii septembrie a.c., SC Test Prima SRL a depus la Sec]ia de Cotencios Administrativ [i Fiscal a Tribunalului Suceava nu mai pu]in de 20 de ac]iuni `n daune contractuale.16 dintre acestea vizeaz\ efectiv recuper\ri de debite de la comunele din jude] unde firma a efectuat lucr\ri , iar `n patru cazuri, Test Prima a cerut instan]ei reducerea sau e[alonarea ta-xelor de timbru pentru cererile depuse. Este vorba despre lucr\ri comandate de prim\rii, `n cea mai mare parte, pentru refacerea de poduri `n urma inunda]iilor, plomb\ri de drumuri, dar [i pentru parcuri. ~n baza dosarelor `n care s-a dat pronun]area p=n\ la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, un num\r de patru unit\]i administrativ teritoriale au fost obligate la plata toat\ a unei sume de aproape 13 miliarde de lei vechi. (Neculai RO{CA)

Vezi si

COD GALBEN de ploi și vijelii pentru jumătatea de vest a județului Suceava

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o avertizare meteo COD GALBEN de instabilitate …