Tuesday , July 23 2024

Alin Novac, fugarul din dosarul uciderii valutistului Cajvaneanu, prins in Anglia si adus azi la Suceava

Alin Novac a fost prins dupa un an si jumatate, in Anglia

N ast\zi de diminea]\, Alin Novac a fost prezentat Tribunalului Suceava pentru confirmarea mandatului european de arestare n el a fost trimis `n judecat\, al\turi de Florin Daniel Platoc, Constantin Lungu, Vasile Crasi, Viorel Anton [i Iulian Sp\tariu, pentru t=lh\rie urmat\ de moartea victimei [i constituire de grup infrac]ional organizat n colegii lui se afl\ `n penitenciar `nc\ de la mijlocul anului trecut, a[tept=ndu-[i condamn\rile n Novac a reu[it s\ fug\, prezen]a lui fiind semnalat\ mai `nt=i `n Grecia, apoi `n Anglia, unde a fost prins la un an [i jum\tate de la comiterea faptei [i adus `n ]ar\ spre a fi judecat

~n cursul dimine]ii de ast\zi, judec\torii Tribunalului Suceava au fost convoca]i s\ se pronun]e `n privinta validit\]ii mandatului european de arestare emis  pe numele lui Alin Novac, individul din Ipote[ti care nu a reu[it s\ fie prins `n vara anului trecut, dup\ ce anchetatorii au dat de urma autorilor t=lh\riei urmate de moartea victimei Cristian C\jv\neanu, patron de case de schimb valutar care a fost jefuit de grupul infrac]ional condus de Florin Daniel Platoc `n seara zilei de 20 iulie 2009. ~n urma loviturilor primite, Cristian C\jv\neanu a decedat, c=teva zile mai t=rziu, la Spitalul Jude]ean Suceava. Alin Novac este [oferul care a stat la dispozi]ia celor care l-au jefuit pe Cristian C\jv\neanu – Florin Daniel Platoc, Constantin Lungu, Vasile Crasi, Viorel Anton [i Iulian Sp\tariu, i-a dus pe ace[tia la marginea unei p\duri din Ipote[ti, unde au `mp\r]it prada – 300.000 de euro. Ace[tia din urm\ au fost prin[i [i `ncarcera]i `n vreme ce Alin Novac a reu[it s\ fug\ din ]ar\. Prezen]a lui a fost semnalat\ mai `nt=i `n Grecia, apoi `n Anglia, unde a fost prins acum trei s\pt\m=ni, la un an [i jum\tate de la comiterea faptei [i `n baza mandatului european de arestare emis pe numele s\u a fost adus ieri adus `n ]ar\ spre a fi judecat. Confirmarea mandatului european de arestare a fost programat\ la Tribunalul Suceava pentru ora 7.00, a zilei de ast\zi.
Serviciul Teritorial Suceava al DIICOT a finalizat `n luna noiebrie a anului trecut rechizitoriul `n aceast\ cauz\  [i a dispus trimiterea `n judecat\ a celor [ase indivizi care se fac vinova]i de jefuirea [i uciderea patronului de cas\ de schimb valutar sucevean Cristian C\jv\neanu.
Cinci dintre ace[tia se aflau deja `n stare de arest  – Florin Daniel Platoc, zis Ca[uba, Constantin Lungu, Vasile Ion – Crasi, zis “Lic\”, Gheorghe Viorel Anton – “Legionarul”, Iulian Ioan Sp\tariu zis “Spionu”  iar cel de-al [aselea – Alin Novac, este disp\rut de la domiciliu. Florin Daniel Platoc, fost Croitoru, zis Ca[uba, din Ipote[ti a fost trimis `n judecat\ pentru t=lh\rie [i constituire a unui grup infrac]ional organizat, Constantin Lungu din Suceava a fost trimis `n judecat\ pentru t=lh\rie, constituire a unui grup infrac]ional organizat [i de]inere f\r\ drept de droguri de risc, Vasile Ion Crasi, zis „Lic\” din Ipote[ti, este judecat pentru t=lh\rie [i constituire de grup infrac]ional organizat, Gheorghe Viorel Anton – Legionarul din Ad=ncata a fost trimis `n judecat\ pentru t=lh\rie, constituire de grup infrac]ional organizat, nerespectarea regimului materiilor explozive [i contraband\ calificat\ iar  Iulian Ion Sp\tariu, zis „Spionu” din Ad=ncata va fi judecat pentru t=lh\rie [i constituire a unui grup infrac]ional organizat. Cu acel prilej s-a stabilit disjungerea cauzei [i continuarea cercet\rilor fa]\ de Alin Novac, din Dumbr\veni, pentru t=lh\rie [i consituire de grup infrac]ional organizat. Pentru c\ t=lh\ria a avut ca rezultat moartea victimei, cei [ase risc\ p=n\ la 25 de ani de `nchisoare.
N Cum a fost jefuit Cristian C\jv\neanu
Constantin Cristian C\jv\nean desf\[ura activit\]i comerciale de schimb valutar, în sfera schimbului legal de valut\, fiind  unul din administratorii S.C.  Casa CID Exchange  S.R.L. Suceava, [i era cunoscut în  jude] ca unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri.
Din probatoriul administrat de procurori a reie[it c\ Lungu [i Platoc au strâns date despre acesta anterior începutului lunii iulie 2009, au comunicat aceste date celorlal]i, respectiv lui Vasile Ioan Crasi  [i Alin Novac, iar ulterior lui Gheorghe Viorel  Anton [i Iulian Ioan Spatariu, dup\ care  de comun acord au elaborat planul de t=lh\rire a lui Cristian C\jv\neanu Constantin  Cristian, de suma de 300.000 EURO, în seara zilei de 20 iulie 2009.
Florin Daniel Platoc [i Constantin Lungu [i-au asumat ca principale sarcini identificarea victimei, supravegherea sa [i a domiciliului acesteia, precum [i a punctului de lucru –  casa de schimb valutar de pe strada Mihai Viteazu nr. 1. Aceste activit\]i au fost cele în baza c\rora s-a reu[it o cunoa[tere la perfec]ie a victimei [i a programului lui Cristian C\jv\neanu. Cei doi, la diferite intervale de timp, i-au condus în arealul de domiciliu al victimei pe ceilal]i membri ai grup\rii, Vasile Ioan Crasi, Gheorghe Viorel Anton, Iulian Ioan Spatariu [i Alin Novac, pentru a le indica toate elementele [i datele ob]inute de ei anterior. Platoc [i Lungu erau cei care în permanen]\ îi mobilizau [i controlau pe ceilal]i membri ai grup\rii.
Vasile-Ioan Crasi [i-a asumat la rândul s\u un rol la fel de important, acela de a supraveghea imobilul în care locuia victima, parcarea din spatele acestuia precum [i cele dou\ c\i principale de acces spre imobilul 12B, pe care le urma Cristian C\jv\neanu atunci când pleca sau venea la domiciliu. Crasi  avea efectiv rolul de a primi de la na[ul s\u  Platoc Ca[uba  [i de la Constantin Lungu semnalul plec\rii victimei, de a supraveghea parcarea [i cele dou\ c\i de acces denumite de inculpa]i traseul nr. 1 [i traseul nr.2 [i de a transmite executan]ilor – Iulian – Ioan  Spatariu [i  Gheorghe Viorel Anton toate datele [i indiciile în vederea execut\rii agresiunii.
Iulian Ioan Sp\tariu „ Spionu” [i Gheorghe Viorel  Anton „Legionarul” au fist cei care l-au lovit efectiv pe  Cristian C\jv\neanu [i l-au deposedat de sumele de bani pe care le avea asupra sa, dup\ ce anterior comiterii faptei înso]i]i fiind de inculpa]ii Platoc Florin-Daniel [i Lungu Constantin au plasat în zona în care s-a comis agresiunea dou\ corpuri contondente – o bât\ tip basseball [i o bar\ de fier, care au fost aduse de Constantin Lungu. Sp\tariu [i Anton coordonarii exercitate de Florin Daniel Platoc, Constantin  l-au lovit pe Cristian C\jv\nean  [i l-au deposedat de suma total\  de 417.682 RON (sum\ de bani în moned\ na]ional\ [i valut\) pe care o avea `n geant\.
Alin Novac [i-a asumat, în cadrul grup\rii, un rol la fel de important ca [i a celorlal]i, acela de a evacua pe principalii executan]i ai agresiunii din perimetrul comiterii faptei, aspect care s-a [i petrecut, dup\ deposedarea victimei de suma de bani pe care o avea asupra sa, „Spionu” [i „Legionarul”, s-au deplasat pe Aleea Nucului de unde au fost prelua]i de c\tre acesta.
Dup\ ce Cajv\neanu a fost lovit [i jefuit, to]i cei [ase s-au întâlnit pe un teren situat în extravilanul comunei Ipote[ti, jude]ul Suceava unde `n trei loca]ii diferite, în ultimele dou\ dintre acestea, având loc împ\r]irea `ntre ei a sumelor în lei [i valut\ luate de la victim\.
Dup\ ce a fost lovit [i a fost transportat la Spital, medicii au `ncercat, f\r\ succes s\ salveze viata lui Cristian C\jv\neanu. T=n\rul om de afaceri sucevean a murit `n noaptea de 5 spre 6 august 2009. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …

No comments

  1. sa fac 50 de ani de puscarie asa le trebuie mai ales novac eu il cunosc personal si el a fost capul iun toate

    • de unde il cunosti tu pe novac, si de unde stii tu atatea??? spune mi si mie ,pt ca si eu il cunosc pe baiat da nu il stiu de infractor