Wednesday , November 30 2022

Alegatorii colegiului 8 Siret sunt rugati sa voteze cu inima, nu cu cei ce fac presiuni politice

Apelul a fost adresat de Daniel Ungurian, candidatul ARD pentru func]ia de deputat `n colegiul nr. 8 Siret, el mul]umind, totodat\, locuitorilor din aceast\ zon\ a jude]ului pentru c\ au fost al\turi de el `n aceast\ campanie electoral\

Daniel Ungurian (foto), candidatul Alian]ei Rom=nia Dreapt\ (ARD) pentru func]ia de deputat `n colegiul nr. 8 Siret, a f\cut un apel la aleg\torii din localit\]ile pe care vrea s\ le reprezinte `n Camera Deputa]ilor ca `n data de 9 decembrie s\ voteze cu inima, „nu cu ce sugereaz\ al]ii, prin presiuni politice”. Inima este [i sigla electoral\ a ARD, forma]iune politic\ din partea c\reia candideaz\ Daniel Ungurian care, de altfel, le-a mul]umit locuitorilor pentru `n]elegerea [i sprijinul pe care i l-au acordat pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. „~i rog pe aleg\torii colegiului nr. 8 s\ voteze a[a cum le spune inima, [i nu cum spun al]ii `n urma presiunilor politice. La final de campanie, vreau s\-i asigur pe cet\]enii colegiului pe care `mi doresc s\-l reprezint `n Parlamentul Rom=niei c\ `mi voi respecta promisiunile din campanie [i c\ voi fi al\turi de ei `n urm\torii patru ani. Vreau s\ le mul]umesc colegilor din PDL [i ARD din toate localit\]ile colegiului nr. 8 care m-au sprijinit [i ajutat `n aceast\ lun\. Nu `n ultimul r=nd, vreau s\ le urez tuturor sucevenilor s\n\tate, s\rb\tori cu bine [i un An nou cu `mpliniri”, a spus Daniel Ungurian. El este de p\rere c\ `n aceast\ zon\ a jude]ului, timp de opt ani c=t a fost deputat Eugen Bejinariu, „nu s-a `nt=mplat nimic” care s\ schimbe `n bine via]a cet\]enilor. Candidatul ARD pentru func]ia de deputat `n colegiul nr. 8 Siret le-a solicitat aleg\torilor s\ `l sprijine `n continuare, [i prin votul din data de 9 decembrie 2012, astfel `nc=t s\ poat\ face o schimbare. (D.P.)

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …