Sunday , February 5 2023

Aglomeratie `n prima zi de cazari `n campusul USV

Ieri, campusul USV forfotea de studen]ii din anii de studiu III [i IV care au venit s\-[i revendice locurile la c\min N buluceala a început `n jurul orelor 9:00, c=nd deja studen]ii ceva mai zelo[i au purces la `ntocmirea unor liste de a[teptare N caz\rile continu\ [i ast\zi pentru studen]ii din anii I [i II

A `nceput forfota `n c\minele campusului studen]esc al Universit\]ii “{tefan cel Mare”, studen]ii cu vechime, din anii de studiu III sau IV fiind cei care au f\cut cozi `nc\ de la primele ore ale dimine]ii pentru a-[i lua `n primire camerele. Agita]ia din campusul universit\]ii este [i ast\zi în toi [i va continua pân\ vineri inclusiv, când este programat\ ultima serie de caz\ri pentru masteranzi, famili[ti [i `nt=rzia]ii motiva]i.
Buluceala a început `n jurul orelor 9:00, c=nd c=]iva tineri zelo[i ocupaser\ deja primele locuri pe listele de a[teptare improvizate. Unii au venit `nso]i]i doar de colegi, `n timp ce al]ii [i-au adus [i p\rin]ii sau prietenii [i bagaje uria[e. “Am colegi care au venit de la ora 8:00 diminea]a pentru a-[i revendica locul de c\min. Marea majoritate nu sunt din Suceava [i vor s\ plece c=t mai repede acas\ pentru a reveni luni”, ne-a explicat Valentina Manca[, student\ a Facult\]ii de Inginerie Alimentar\.
Nu au lipsit nici nemul]umi]ii, care au g\sit drept pricin\ fie locul unde au fost repartiza]i, fie procedurile de cazare ‘amor]ite’ ale USV. ”Am colegi cu medii de 10 care au fost repartiza]i `n C1, `n ciuda faptului c\ au solicitat s\ fie caza]i `n C4 unde au stat [i `n anii trecu]i. Eu am prins un loc `n c\minele colegiului “Samuil Isopescu, unde condi]iile las\ de dorit, st\m c=te patru `n camer\, baia este comun\”, ne-a declarat Georgiana din Siret, student\ `n cadrul FIA.
De[i cazarea studen]ilor de anul I se face ast\zi, mai mul]i boboci din comune `ndep\rtate ale jude]ului precum Moldovi]a, Fundu Moldovei sau Siret s-au prezentat `nc\ de ieri `n campusul USV pentru a-[i revendica locul. ~nc\rca]i cu perne, pilote, [i gen]i ticsite de bulendre, bobocii `nso]i]i de p\rin]i au fost nevoi]i s\ fac\ o cale `ntoars\ spre case pentru a reveni ast\zi.
Pentru a-[i lua `n primire locurile `n c\mine, studen]ii au prezentat o copie dup\ cartea de identitate, iar cei cu p\rin]i cadre didactice, cei proveni]i de la casele de copii [i orfanii de ambii p\rin]i au adus [i actele doveditoare semnate [i [tampilate de institu]iile de pe raza jude]ului de provenien]\.
Pentru a primi un loc la c\min, cele mai multe cereri au fost f\cute de c\tre studen]ii Facult\]ii de Inginerie Electric\ [i {tiin]a Calculatoarelor, c\rora le-au fost repartizate 177 de locuri `n cele patru c\mine ale campusului, iar cele mai pu]ine locuri, `n num\r de 42, le-au primit cei de la Facultatea de Educa]ie Fizic\ [i Sport.
N USV se `ncadreaz\ `n media tarifelor practicate `n celelalte campusuri din ]ar\
În timp ce în corpurile C1 [i C2 forfota era în toi, pe partea cealalt\ de strad\, în cl\direa `n care func]ioneaz\ C4, atmosfera nu era animat\ dec=t de dou\, trei grupuri de studen]i. „Aici personalul care se ocup\ de caz\ri se mi[c\ foarte bine. ~n cinci minute rezolv\ un student, nu a fost coad\ deloc de diminea]\. Am avut noroc [i medie mare [i am intrat `n C4, e c\minul cu condi]iile cele mai bune”, ne-a declarat Geo M. din Pa[cani, student al Facult\]ii de Inginerie Mecanic\.
Studen]ii au la dispozi]ie în acest an universitar 1.331 de locuri de cazare, 1.016 sunt în c\minele universit\]ii, iar restul sunt în c\minele liceelor din Suceava. Pentru c\ cererea a fost mai mare dec=t oferta locurilor de cazare, fiecare facultate a `ncheiat parteneriate cu liceele din municipiul Suceava, care au pus la dispozi]ia studen]ilor locurile din internate care au r\mas vacante dup\ cazarea elevilor.
Pentru un loc în c\min cu patru locuri, un student bugetat [i care are [i un p\rinte cadru didactic pl\te[te 75 de lei, în timp ce un loc într-un c\min de lux, precum C\minul 4, cu dou\ locuri în camer\, un student sucevean pl\te[te 320 de lei. Tarifele estimate pentru anul universitar 2011-2012 sunt mai mici dec=t anul trecut. Politica `n campusul sucevean este de a calcula tariful incluz=nd estimarea cheltuielilor cu utilit\]ile, care include [i cablul TV [i internet. Comparativ cu tarifele din ]ar\ [i ]in=nd cont de nivelul de confort al c\minelor modernizate din Suceava, USV se `ncadreaz\ `n media tarifelor pe ]ar\.
Cazarea studen]ilor continu\ [i ast\zi pentru studen]ii din anii I [i II [i pe  30 septembrie, pentru famili[ti, masteranzi [i pentru întârzia]ii motiva]i. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Programul detaliat al manifestărilor organizate de Primărie la împlinirea a 635 de ani de la atestarea documentară a Sucevei

Primăria municipiului Suceava a anunțat, sâmbătă dimineață, programul detaliat al manifestărilor prilejuite de sărbătorirea împlinirii …