Monday , January 30 2023

Agentul sef Stefan cel Mare

N poli]ist de frontier\, tat\ a [apte copii, Petru Bod`rl\u interpreteaz\ de 20 de ani rolul lui {tefan cel Mare `n teatrul popular din zona Vicov n credincios de fire, el consider\ a avea multe p\cate, dar cea mai mare realizare a sa o reprezint\ copiii – trei fete [i patru b\ie]i, celui mai mic dintre ace[tia d=ndu-i numele {tefan, ca al domnitorului al c\rui rol `l interpreteaz\ de dou\ decenii n agentul [ef Petru Bod`rl\u spune c\ piesa de teatru popular `n care joac\ de 20 de ani descrie [i via]a grea a ]\ranului rom=n [i trecerea acestuia la haiducie n piesa va fi jucat\ ast\zi, la R\d\u]i, `n curtea Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ Suceava

Un poli]ist de frontier\ de la Vicov interpreteaz\, de dou\zeci de ani, rolul marelui domnitor rom=n {tefan cel Mare `ntr-o pies\ de teatru popular. Agentul [ef Petru Bod`rl\u este una din zecile de persoane care joac\, de ani de zile, `n aceast\ pies\ de teatru [i mereu interpreteaz\ rolul domnitorului {tefan cel Mare. Statura [i mai ales `nf\]i[area care aduce cu cea a domnitorului au fost doar c=teva din aspectele care l-au recomandat a avea rolul principal `n aceast\ pies\ de teatru. Pe l=ng\ acestea se num\r\ [i atitudinea sa de profund respect fa]\ de {tefan cel Mare [i credin]a pe care o are cum c\ juc=nd acest rol poate s\ insufle, `ntr-o anumit\ m\sur\, m\car un dram `n plus de patriotism, sentiment pe care `l consider\ necesar `n orice perioad\ pentru un popor. A interpreta pe {tefan cel Mare `n aceast\ pies\ popular\ este considerat, de c\tre Petru Bod`rl\u, nu doar o simpl\ manifestare, ci un act de curaj pentru c\ un rol ca acesta este unul de o mare responsabilitate. „De mai bine de 20 de ani am `ndr\znit s\ joc rolul Bine Credinciosului Voievod {tefan cel Mare [i Sf=nt, `ntr-o pies\ popular\, jucat\ de tinerii din Vicovu de Sus cu ocazia s\rb\torilor de iarn\. Acest teatru popular, din c=te [tiu eu, se joac\ numai `n Vicovu de Sus, are o vechime de aproape 50 de ani”, spune Petru Bod`rl\u. El a precizat c\ nu prea agreaz\ denumirea de „malanc\” pentru aceast\ pies\, a[a cum s-a vehiculat cu alte ocazii, [i c\, de fapt, piesa de teatru la care el joac\ de dou\ decenii a ap\rut, ini]ial, `ntr-o form\ mai simpl\ iar odat\ cu trecerea timpului a suferit modific\ri de text [i interpretare p=n\ la forma actual\. Printre ultimele modific\ri ce i-au fost aduse sunt, dup\ spusele lui Petru Bod`rl\u, [i cele la care a contribuit [i interpretul de muzic\ popular\ C\lin Br\teanu.
Despre aceast\ pies\ de teatru, Petru Bod`rl\u spune c\ nu reprezint\ dec=t un fel de imagine sau de reprezentare a ceea ce ar `nsemna teatrul popular, ]\r\nesc [i adaug\, nu f\r\ o oarecare sup\rare `n glas, c\ sunt unii care pentru c\ nu `n]eleg acest gen, se gr\besc s\ `l catalogheze ca fiind „kitch”. Totu[i, nu insist\ pe o astfel de polemic\ [i explic\ faptul c\ `n aceast\ pies\ de teatru sunt prezentate mai multe momente [i personaje care au marcat, `ntr-un fel sau altul, istoria rom=nilor, unele cu o statur\ arhetipal\ cum ar fi {tefan cel Mare. „E vorba, `n general, de evolu]ia vie]ii ]\ranilor moldoveni [i rom=ni, o via]\ nec\jit\ care `i face pe mul]i s\ treac\ la haiducie”, explic\ Petru Bod`rl\u.
N De regul\, piesa se joac\ c\lare, iar personajele sunt `n jur de 20
Un aspect deosebit de frumos la aceast\ pies\ de teatru popular ]\r\nesc este acela c\ se joac\ `n aer liber, cum de altfel este [i specificul majorit\]ii pieselor de acest gen. Un alt element de noutate este c\ multe dintre personaje, indiferent c\ vorbim de cele cu o conota]ie pozitiv\ sau negativ\, joac\ c\lare. Acest teatru popular „{tefan cel Mare” `ncepe cu trecerea de la un an la altul, cu personaje ca: Anul vechi, Anul nou, mo[neagul [i baba, haiducii care ]in [i locul r\ze[ilor lui {tefan, domni]a care nu este alta dec=t femeia sau „ve[nica tovar\[\ de via]\” a b\rbatului, dup\ cum s-a mai exprimat Petru Bod`rl\u. Bine`n]eles, nu poate lipsi personajul principal – {tefan cel Mare – [i, nu `n ultimul r=nd, Sultanul cu suita lui otoman\. Despre aceasta din urm\, agentul [ef de poli]ie Petru Bod`rl\u spune c\ „simbolizeaz\ potera [i reprezint\ etape de via]\ [i din mai multe epoci istorice, `n special via]a s\rac\ dus\ de ]\ranul rom=n sau moldovean [i trecerea la o via]\ riscant\, cea de haiduc, o via]\ primejdioas\ [i prigonit\ de poterele [i armatele vajnicilor boieri [i bog\tani”.
Aceast\ pies\ de teatru este interpretat\ `n zona Vicovului, `ns\ dac\ exist\ din partea vreunei institu]ii o cerere `n acest sens, se poate organiza o deplasare pentru a fi jucat\ [i `n alte p\r]i. Cu ani `n urm\, acest frumos obicei de iarn\ a fost interpretat chiar `n centrul Sucevei, `n preajma Cr\ciunului c=nd se organiza o parad\ a obiceiurilor populare. Atunci, gerul le-a dat de furc\ organizatorilor ce trebuiau s\ aduc\ tocmai de la Vicov nu doar actorii, ci [i caii cu care ace[tia trebuiau s\ apar\ `n aceast\ pies\ de teatru popular.
N Colegii [i [efii de la Poli]ia de Frontier\ au, ast\zi, ocazia de a aprecia talentul artistic al agentului [ef de la Vicov
{i anul acesta vor fi reprezenta]ii ale piesei de teatru popular `n alte loca]ii dec=t cele din zona Vicovului. Chiar `n cursul zilei de azi, `n jurul orei 12.00, piesa de teatru popular ]\r\nesc urmeaz\ a fi interpretat\ la R\d\u]i, `n curtea sediului Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava. „Prin aceast\ reprezenta]ie a teatrului popular „{tefan cel Mare” nu facem dec=t s\ reamintim tuturor bucovinenilor, moldovenilor [i rom=nilor cine suntem cu adev\rat [i de unde venim ca na]iune [i totodat\ transmitem genera]iei tinere s\ apere cu des\v=r[ire credin]a str\mo[easc\, tradi]ia [i obiceiurile str\bune, s\ le duc\ [i s\ le transmit\ mai departe altor genera]ii, cu o mai mare putere dec=t noi cei mai `n v=rst\”, spune agentul [ef care `l interpreteaz\ pe {tefan cel Mare. Va fi un moment deosebit pentru Petru Bod`rl\u care va intepreta rolul domnitorului pe care `l pre]uie[te foarte mult `n fa]a [efilor s\i care `l apreciaz\ mult at=t pentru munca pe care o desf\[oar\, c=t [i pentru cum se implic\ `n via]a social\. „Este unul dintre agen]ii de poli]ie de frontier\ de la Sectorul Vicov care `[i face treaba bine iar conducerea este mul]umit\ de seriozitatea de care d\ dovad\”, a ]inut s\ precizeze ofi]erul de rela]ii publice al IJPF Suceava, comisar Ilie Poroch – Seri]an. De men]ionat c\ piesa va fi interpretat\ de un num\r de peste 25 de persoane, dar Petru Bod`rl\u a precizat c\ s-a preferat o variant\ `n care s\ nu fie adu[i [i caii.
N Descriindu-se ca „pl\ie[ la fruntariile de nord ale Rom=niei”, poli]istul de frontier\ ce `l interpreteaz\ pe {tefan cel Mare spune c\ ultimii [ase din cei 20 de ani de munc\ au reprezentat punctul culminant al carierei sale profesionale

Despre Petru Bod`rl\u putem spune c\ este angajat al Ministerului Administra]iei [i Internelor din ianuarie 1991, denumirea actual\ a poli]i[tilor de frontier\ fiind, la aceea dat\, cea de gr\niceri. De la acea dat\ [i p=n\ `n prezent a activat la mai multe subunit\]i de frontier\, actualmente lucreaz\ `n cadrul Sectorului Politiei de Frontier\ Vicov – Inspectoratul Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ Suceava, av=nd gradul profesional de Agent [ef de poli]ie. Se consider\ un patriot iar unul dintre reperele pe care le are din istoria rom=nilor este chiar domnitorul a c\rui rol `l interpreteaz\ de dou\ decenii. „Ca urma[ al Marelui {tefan, sunt m=ndru c\ am `mbra]i[at aceast\ meserie de « pl\ie[ » la fruntariile de nord a Rom=niei, aduc=ndu-mi o contribu]ie important\ `n slujba cet\]eanului [i a ]\rii”, spune Petru Bod`rl\u, cu un ton un pic mai milit\ros, f\r\ s\ ezite. Din punct de vedere profesional, cea mai mare realizare a sa o constituie, dup\ cum chiar el o m\rtrise[te, munca pe care a desf\[urat-o `n ultimii [ase ani la dispeceratul Sectorului Poli]iei de Frontier\ (SPF) Vicov. Nu dore[te s\ dea multe detalii dintr-o minim\ pruden]\ ce ]ine de secretul de serviciu, `ns\ d\ asigur\ri c\ este o munc\ foarte complex\, pentru care se cere disciplin\ [i bun\ organizare pentru c\ „totul trebuie s\ treac\ pe la dispecerat” iar din acest punct de vedere este o r\spundere mare.
N Cre[tin ortodox convins, Petru Bod`rl\u crede c\ to]i cei [apte copii `i vor duce numele mai departe „c=t va vrea Bunul Dumnezeu”
Pe de alt\ parte, nu se fere[te s\ recunoasc\ faptul c\ este un individ credincios, dar cu multe p\cate. „Sunt un cre[tin ortodox convins. Poate c\ pentru unii sun\ aberant, dar noi, aici, `n Bucovina, chiar avem multe biserici [i m\n\stiri de unde [i credin]a mea. Avem m\n\stiri, avem multe sfinte moa[te [i cred c\, de[i suntem p\c\to[i ca oameni, sfin]ii chiar mijlocesc sau se roag\, fie [i indirect, la Bunul Dumnezeu pentru noi. Chiar cred `n a[a ceva [i de aceea v\ spun c\, `n plan personal, cea mai mare realizare a mea sunt copii. At=t pot s\ spun clar, cu siguran]\, c\ am f\cut eu bun la via]a mea, c\ `n rest pot s\ spun c\ am p\cate multe. Cea mai mare realizare a mea sunt copiii, care o s\-mi duc\ numele mai departe, c=t va vrea Bunul Dumnezeu, a[a cum `n fiecare rom=n exist\ o pic\tur\ din s=ngele Sf=ntului {tefan cel Mare”, ne spune Petru Bod`rl\u, ad\ug=nd c\ `n preajma frumoaselor [i Sfintelor s\rb\tori de Cr\ciun [i Anul Nou dore[te familiei, prietenilor, colegilor de breasl\ [i tuturor s\ aib\ parte de s\n\tate, putere de munc\ [i s\ aib\ parte de mul]i ani ferici]i. C=t prive[te situa]ia sa din punct de vedere social, men]ion\m c\ Petru Bod`rl\u, `n v=rst\ de 43 de ani, s-a c\s\torit c=nd avea numai 25 de ani, `n toamna lui 1992, cu Eufrosina Poleuc\, tot din ora[ul Vicovu de Sus. ~mpreun\ au [apte copii – trei fete [i patru b\ie]i. Cel mai mare dintre copii are 17 ani [i cel mai mic va `mplini, pe data de 1 martie, doi ani[ori. ~n ordine descresc\toare, numele copiilor sunt: Ileana, Maria, Ilie, Vasile, Teodora, Ciprian [i mezinul {tefan. Numele i-a fost dat mezinului, dup\ cum recunoa[te chiar tat\l copilului, deoarece [i-a dorit mult ca s\ aib\ un copil ce s\ poarte numele marelui domnitor. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Aeroportul Suceava, locul doi într-un top european, din punct de vedere al creșterii procentuale a numărului de pasageri

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat sâmbătă, 28 ianuarie 2023, că, într-un clasament …

No comments

  1. vasluianu marius

    felicitari pentru ceea ce faci