Friday , December 9 2022

ADREM taie sperantele Sucevei ca va avea, iarna viitoare, o centrala noua

Firma Adrem Invest a trimis din nou o informare Prim\riei Suceava `n care d\ asigur\ri c\ lucr\rile vor `ncepe din aprilie, a[a cum s-au angajat `n contract, dar `n ce prive[te respectarea obliga]iilor asumate, public, cu privire la darea par]ial\, `n folosin]\, a noii centrale termice, Adrem a spus c\ sunt [anse pu]ine n primarul Ion Lungu a declarat c\ vor avea loc, s\pt\m=na viitoare, discu]ii cu sindicatele [i cu conducerea SC Termica SA privitoare la strategia de asigurare a c\ldurii [i apei calde `n iarna viitoare
Speran]ele sucevenilor c\ vor avea energie termic\ de la o central\ nou\, `nc\ cin iarna 2012 – 2013 au fost spulberate de firma Adrem care a recunoscut, oficial, c\ sunt [anse pu]ine ca m\car par]ial s\ fie dat\ `n folosin]\ vreuna din capacit\]ile de la noua cenrtal\. Odat\ cu aceasta, a fost spulberat\ [i speran]a Prim\riei Suceava c\, odat\ deschise noile capacit\]i de producere a energiei electrice [i termice, bugetul local nu va mai trebui s\ suporte subven]ii uria[e doar pentru ca sucevenii racorda]i la sistemul centralizat de termoficare s\ nu achite energia termic\ al un pre] ridicat pentru gigacalorie.
Societatea bucure[tean\ Adrem Invest SRL a comunicat Prim\riei Suceava c\ va respecta contractul privind construirea unei noi centrale electrice de termoficare, care va fi dimensionat\ la nevoile municipiului re[edin]\ de jude], dar a adus [i unele preciz\ri care ridic\ `n continuare semne de `ntrebare privind seriozitatea acestui demers. Anun]ul privind reiterarea asigur\rilor c\ investi]ia va fi demarat\ potrivit celor asumate `n contract a fost f\cut, ieri, de primarul Ion Lungu, potrivit c\ruia Adrem Invest „s-a angajat ferm s\ respecte termenii din contract”.
Pe de o parte, cei de la Adrem Invest i-au transmis primarului c\ lucr\rile vor demara `n aceast\ prim\var\, iar investi]ia va deveni func]ional\ pe 9 mai 2013, dup\ cum se arat\ `n contract. Astfel, investi]ia `n noua central\ a Sucevei va `ncepe `n aceast\ prim\var\, cel mai probabil `n aprilie a[a cum au declarat cu ceva timp `n urm\ reprezentan]ii acestei companii. Men]ion\m c\ Adrem Invest a r\spuns astfel municipalit\]ii la o scrisoare trimis\ de primar [i `n care se solicitau detalii vizavi de punerea `n practic\ a invsti]iei.
Pe de alt\ parte, Ion Lungu a spus c\ firma Adrem Invest l-a informat c\ nu poate pune `n func]iune, par]ial, centrala `nainte de termenul limit\ prev\zut `n contract adic\ 9 mai 2013. Aceasta `n pofida faptului c\, `n repetate r=nduri, au anun]at c\ exist\ aceast\ posibilitate [i c\, de altfel, `[i doreau ca s\ `nceap\ furnizarea de ap\ cald\ [i c\ldur\ `n sistemul centralizat de termoficare al Sucevei `nainte de a fi terminat\ `n `ntregime noua central\. „Am primit o scrisoare ferm\ din partea lor iar ultima fraz\ spune a[a: dorim s\ v\ inform\m c\ Adrem Invest se angajeaz\ `nc\ o dat\, `n mod ferm, s\ respecte to]i termenii contractuali prev\zu]i `n contractul de concesiune. ~n concluzie, firma se angajeaz\ c\ vor face aceast\ investi]ie. ~n ceea ce prive[te stabilirea strategiei de `n\lzire a ora[ului `n iarna 2012 – 2013 ei spun c\ este pu]in probabil c\ poate pune cap\cit\]i anticipat `n func]iune. Termenii de punere `n func]iune a investi]iei este 9 mai 2013”, a spus Ion Lungu.
Reamintim c\ ultima dat\ c=nd reprezentan]ii Adrem au comunicat demararea `n luna aprilie a construirii noii centrale a Sucevei a `nceput s\ se concretizeze tot mai mult varianta c\ este imposibil ca `n iarna viitoare s\ fie dat\ `n folosin]\, chiar [i par]ial, noua central\ termic\. Asta deoarece ini]ial aceasta era realizabil `n condi]iile `n care structura era un mixt gaz – biomas\, dar ulterior s-a decis ca s\ fie doar o central\ pe biomas\. Din cauza complexit\]ii lucr\rilor la capacit\]ile de produc]ie a energiei pe biomas\, dar [i a faptului c\ acestea nu au `nceput `nc\ din partea a doua a anului 2011, cum s-a spus la `nceputul anului trecut, devenea tot mai greu de crezut c\ `n iarna 2012 – 2013 vom avea la Suceava o nou\ central\ care s\ func]ioneze, fie ea [i par]ial. Ieri, Adrem a confirmat ceea ce se b\nuia de mai bine de o lun\.
~n privin]a acestei situa]ii, primarul a ad\ugat c\, s\pt\m=na viitoare, va avea discu]ii cu conducerea [i cu sindicatele de la SC Termica SA pentru a g\si solu]iile optime `n vederea asigur\rii agentului termic `n iarna 2012-2013, c=t [i pentru salaria]ii de la SC Termica SA Suceava. De asemenea, Ion Lungu a dat asigur\ri c\ sucevenii nu vor avea probleme cu c\ldura nici iarna viitoare. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur: Sper ca în 2023 să putem trimite la finanțare tronsonul dintre Pașcani și Suceava al A7. Avem nevoie de această autostradă ca de aer

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a mers, joi, personal în zona unde urmează a …

No comments

  1. siau dat seama ca trebuie prea multa cultura de iarba elefantului si nu-i loc ude sa cultive ,usca ss.a.m.d. iar gazul metan e o problema(pret gaz – carbune-lemn –pe cale de disparitie).DL de la prelipca aproape toti din uniunea europena renunta si la centralele de apartament ,de bloc si cartiere si se intorc laincalzirea in sistem centralizat pe carbune . oare degeaba. incurajati in continuare centralele de apartament ca sa puneti macar vr-o 2 ani taxa pentru cosu de fum poate asa va mai bagati niste bani la tescherea

  2. Oare contractul ala are ceva clauze de penalitati in cazul nerespectarii termenelor? Sa fie facute publice. De acord nea Lungu?

  3. la cati prosti sunt pe m2 in Suceava … gogoasa va prinde si gospodarul va ramane sa reconstruiasca orasul … vorba lui … , dar dupa ce 2 mandate
    se tot chinuie sa-l darame …

  4. pe 9 mai 2013???la ce ora sa ma duc si io poate prind o maslina:))))

  5. 9 mai 2013 ? dar la ce ora ?

  6. Nu va fi gata nici in 2013 nici 2014 si niciodata. Va fi folosita tema doar in campania electorala abia apoi va muri.