Tuesday , December 5 2023

Activitatea directorilor scolilor din judet, analizata `n raportul anual al ISJ-ului

To]i directorii unit\]ilor [colare din jude] au luat parte la “Reuniunea anual\ de management institu]ional”. ~n cadrul reuniunii, reprezentan]ii institu]iilor partenere I{J-ului au prezentat activit\]ile `ntreprinse `n sprijinul unit\]ilor [colare din jude]

Sala de festivit\]i a {colii Cre[tine Filadelfia a g\zduit ieri, cu `ncepere de la orele 10:00, “Reuniunea anual\ de management institu]ional”, eveniment la care au luat parte to]i directorii unit\]ilor [colare de `nv\]\m=nt preuniversitar de stat [i particular din jude].
Inspectorul [colar general Petru Carcalete a prezentat raportul privind activitatea desf\[urat\ de I.{.J. Suceava, de unit\]ile conexe [i unit\]ile [colare în anul [colar 2010-2011, expunere ce a fost precedat\ de inform\ri ale reprezentan]ilor institu]iilor partenere privind „Rela]ia [coal\- comunitate din perspectiva autorit\]ilor locale [i jude]ene”.
Reprezentan]i ai Institu]iei Prefectului- Angela Zarojanu, ai Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\- Ion Burlui, ai Consiliului Jude]ean- Vasile Ilie, ai Inspectoratului de Poli]ie- Ioan Carp, ai Jandarmeriei- Bogdan Cornaci, ai DSVSA- Petrea Dulgheru, au expus eforturile institu]iilor ai c\ror exponen]i sunt, pentru a asigura pe `ntreg parcursul anului [colar un climat favorabil desf\[ur\rii `n cele mai bine condi]ii a activit\]ii didactice.
N I{J critic\ modul de predare tradi]ional [i neatractiv, `nc\ practicat de mul]i dintre dasc\lii suceveni
Dac\ la modul general, unit\]ile [colare se prezint\ rezonabil la fiecare din cele patru domenii vizate de I{J – management, curriculum, resurse [i rela]ii comunitare-, fapt eviden]iat [i de rezultatele notabile ale elevilor at=t `n cazul olimpiadelor c=t [i de procentele de promovabilitate din cadrul examenelor na]ionale, exist\ numeroase cazuri în care înv\]\mântul sucevean este departe de a fi performant.
„Prin ac]iunile `ntreprinse, I{J a oferit unit\]ilor [colare expertiz\, consultan]\, monitorizare [i dezvoltare `n scopul asigur\rii cadrului organizatoric [i func]ional favorabil cre[terii calit\]ii serviciilor educa]ionale `n [coli”, a declarat Petru Carcalete.
Printre minusurile expuse `n raportul privind activitatea I{J referitoare la activitatea de management s-a punctat superficialiatea controalelor realizate de managerii [colari [i responsabilii de comisii, astfel de situa]ii dator=ndu-se dezinteresului unor directori [colari fa]\ de nout\]ile sistemului educa]ional, a lipsei de informare a acestora privind procedurile de coordonare managerial\, multe dintre materialele informative trimise `n [coli, devenind „literatur\ de sertar”. Profesorii nu au fost lipsi]i de „puncte critice”, printre acestea num\rându-se metodele de predare ale unora care `nc\ se aga]\ efectiv de metodele tradi]ionale de înv\]are, lec]iile fiind greoaie [i lipsite de atractivitate.
Cu privire la domeniul Curriculum, de[i demersurile didactice s-au adaptat `n mare parte la cerin]ele unui `nv\]\m=nt centrat pe elev, inspec]iile [colare de specialitate au relevat numeroase situa]ii de neadaptare a lec]iilor la `nv\]area centrat\ pe elev. Analiza rezultatelor elevilor la evaluarea la clasa a VIII-a [i la bac au scos `n eviden]\ neconcordan]e `ntre notele de la aceste examene [i rezultatele evalu\rilor continue [i finale la clas\.
Carcalete a mai punctat seturile de m\suri `ntreprinse de I{J pentru cre[terea gradului de integrare [colar\ a elevilor proveni]i din medii sociale dezavantajate, printre acestea num\r=ndu-se reducerea num\rului de clase cu predare simultan\, func]ionarea optim\ a programenlor sociale sau diversificarea programenlor finan]ate. „Eficien]a [i impactul programelor de integrare [colar\ a fost `ns\ diferit\, demersurile [colii fiind deseori insuficiente pentru a schimba mentalit\]i, `n condi]iile neimplic\ri autorit\]ilor locale. O alt\ problem\ o reprezint\ diminuarea frecven]ei elevilor `n `nv\]\m=ntul profesional [i tehnic, datorat\ fie lipsei de motivare a acestora pentru a urma cursurile, fie stilul tradi]ional de predare a cadrelor didactive, cu accent mult prea mare pe con]inuturi”, a explicat Carcalete.
Un alt punct vulnerabil `l reprezint\ frecven]a sc\zut\ a cadrelor didactice la activit\]ile de cerc pedagogic sau comisii metodice [i participarea inegal\ [i necorelat\ cu nevoile reale de formare a acestora, `n condi]iile `n care managerii [colilor sau [efii de catedr\ nu monitorizeaz\ `ndeajuns preg\tirea metodic\ a cadrelor didactice. „Sunt unii profesori care particip\ la prea multe cursuri iar al]i dasc\li nici m\car nu au cuno[tin]\ de existen]a acestora”, a completat Carcalete.
Dup\ radiografierea anului [colar ce s-a `ncheiat, prof. Cristian Cuciurean [i prof. Vasile Monacu, inspectori [colari general adjunc]i `n cadrul I{J au expus direc]iile de ac]iune prioritate `n organizarea activit\]ii de `nv\]\m=nt [i func]ionarea [colilor `n anul [colar 2011- 2012. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Șase percheziții la o rețea româno-ucraineană de contrabandiști. Trei indivizi arestați, patru mașini și aproape 40.000 de pachete cu țigări, confiscate (FOTO, VIDEO)

Vineri, 1 decembrie 2023, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii …