Sunday , July 21 2024

Actiuni nerealizate la termen de unitatile deconcentrate din judetul Suceava

N pentru c\ nu a primit acordul de la centru, Inspectoratul Teritorial de Munc\ nu a desf\[urat campania de instruire privind regimul explozivilor [i planul de incluziune social\ a ]inerilor care au p\r\sit centrele de plasament n din lipsa fondurilor, nu s-a realizat un festival destinat unit\]ilor de `nv\]\m=nt [i o por]iune din DN 17
~n trimestrul II al acestui an nu au fost realizate de c\tre institu]iile deconcentrate din jude]ul Suceava patru ac]iuni al c\ror termen scadent era prima jum\tate a lui 2010.
Dou\ din acestea sunt contabilizate de Inspectoratul Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava, `ns\, potrivit unui comunicat al Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava, cauzele nu sunt legate de un mod defectuos de lucru al acestei institu]ii, ci de probleme independente de ITM. Prima ac]iune nerealizat\ `n trimestrul doi de ITM, de[i atunci era termenul scadent, o reprezint\ „campania sectorial\ privind instruirea angajatorilor [i a lucr\torilor desemna]i asupra noilor prevederi legale privind regimul explozivilor [i al obiectelor pirotehnice”. „Aceast\ ac]iune, de[i planificat\ a se realiza `n trimestrul II, nu a fost dispus\ de Inspec]ia Muncii”, se men]ioneaz\ `ntr-un comunicat al Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava. Cea de-a doua ac]iune „restant\” a ITM Suceava este „evaluarea `ndeplinirii obiectivelor din planul de ac]iune privind incluziunea social\ a tinerilor care au p\r\sit centrele de plasament”. Aceast\ ac]iune, la fel ca precedenta, nu a fost realizat\ din cauze ce n-ar putea fi imputate conducerii ITM, ci pentru c\ „nu a fost dispus\ prin ordin al ministrului”.
O a treia nerealizare apar]ine Sec]iei Drumuri Na]ionale C=mpulung Moldovenesc. Aceasta avea luna iunie 2010 ca termen de finalizare a lucr\rii „Reabilitare etapa a IV-a DN 17 Km”. Numai c\, potrivit Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava, „lucrarea a fost realizat\ numai `n propor]ie de 90%, din lipsa fondurilor”.
Tot lipsa fondurilor a fost [i cauza pentru care, potrivit Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava, nu s-a putut realiza la data de 1 iunie Festivalul folcloric [colar „Flori de M\r”, ini]iat de Uniunea Polonezilor din Rom=nia [i Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava. (D.P.)

Vezi si

Un pompier militar care transporta apă către Solca a resuscitat un bătrân căzut într-o casă din Păltinoasa

Bogdan Gorce, pompier militar la Detașamentul Rădăuți, se afla în misiune încă de sâmbătă dimineață, …