Saturday , February 4 2023

Actiuni de popularizare si familiarizare a sucevenilor cu noul Cod Civil

Noul Cod Civil,  care va intra `n vigoare de la 1 octombrie, nu i-a l\sat indiferen]i pe magistra]ii suceveni care particip\ `n aceast\ perioad\ la mai multe seminarii [i conferin]e, at=t pe teritoriul jude]ului Suceava, c=t [i `n ]ar\ n modific\rile aduse de noul cod `i vor afecta pe to]i sucevenii, [i `n acest sens vor demara mai multe ac]iuni de familiarizare a acestora cu noile reglement\ri
Cu ocazia unei conferin]e organizate vineri de Curtea de Apel Suceava, purt\torul de cuv=nt [i vicepre[edintele Cur]ii de Apel, Maria Andrie[ a declarat c\ `n perioada ce urmeaz\ trebuie se vor face mai multe ac]iuni de familiarizare a sucevenilor  cu prevederile noului Cod Civil. Conferin]a, ce face parte din proiectul “Vin Codurile”, a avut ca tem\ elementele de noutate ce sunt cuprinse `n noul cod. Maria Andrie[ a ]inut s\ precizeze c\ magistra]ii suceveni sunt preg\ti]i [i c\ ace[tia [i-au `nsu[it deja modific\rile aduse de noul cod. “Volumul de informa]ie este unul foarte mare [i magistra]ii trebuie s\ asimileze foarte multe `ntr-un timp foarte scurt. Noi sper\m c\ suntem preg\ti]i [i credem c\ nu o s\ `nt=mpin\m probleme majore `n acest sens. Judec\torii au participat la cursurile Cur]ii de Apel Suceava precum [i la alte cursuri organizate `n parteneriat cu Institutul de Preg\tire al Avoca]ilor. De asemenea avem doi judec\tori din Suceava trimi[i `n ]ar\ s\ participe la diverse seminarii. Credem c\ magistra]ii suceveni sunt preg\ti]i deoarece elementele de noutate efectiv\ sunt foarte pu]ine. Totodat\ se are `n vedere un plan de interac]iune cu diferite institu]ii publice, precum [I mai multe conferin]e, cu scopul de a-i familiariza [i pe simplii cet\]eni” a mai declarat Maria Andrie[.
~n noul Cod Civil sunt cuprinse 2664 de articole, fa]\ de 1914, c=te erau `n cel vechi. Printre elementele de noutate cele mai importante se reg\sesc reglement\rile privind logodna [i raporturile de familie. Astfel sunt aduse modific\ri semnificative dreptului familiei `n privin]a raporturilor patrimoniale dintre so]i. ~n acest sens, se pot c\s\tori doar persoanele ce au `mplinit v=rsta de 16 ani. De asemenea, c\s\toriile `ntre persoanele de acela[i sex nu sunt permise iar astfel de c\s\torii realizate `n alte ]\ri `n care legisla]ia este mai permisiv\, nu sunt recunoscute. Totodat\, `n Codul Civil a fost introdus\ expres [i interzicerea bigamiei. ~n ceea ce prive[te alegerea numelui de familie, un so] poate s\-[i p\streze numele, `n timp ce cel\lalt are posibilitatea s\ ia numele reunit. ~n noul Cod Civil au fost introduse [i explicate regimurile matrimoniale, acestea fiind `n num\r de trei. ~n ceea ce prive[te separa]ia de bunuri a fost introdus\ clauza de preciput. Clauza de preciput reprezint\ acordul de voin]\ al so]ilor ori, dup\ caz, al viitorilor so]i, încheiat în condi]iile prev\zute de lege, cuprins în conven]ia matrimonial\, în virtutea c\ruia so]ul supravie]uitor poate s\ preia, f\r\ plat\, înainte de partajul mo[tenirii, unul sau mai multe bunuri comune.
Pentru popularizarea [i familiarizarea cu modific\rile noului Cod Civil se vor organiza pe viitor mai multe conferin]e pe raza jude]ului Suceava. ~n ceea ce prive[te data de intrare `n vigoare a codului, `n cazul `n care nu va exista o dispozi]ie contrar\, conform judec\toarei Maria Andrie[, va fi respectat\ data de 1 octombrie. Aceasta a mai ]inut s\ precizeze c\ popula]ia nu trebuie s\ se impacienteze de aceste modific\ri fiindc\ cele dou\ coduri nu se exclud, ci noul cod vine `n completarea primului. De asemenea, Maria Andrie[ a mai sus]inut c\ foarte multe lucruri erau deja puse `n practic\, doar c\ nu erau reglementate. (Paul BONDAR)

Vezi si

Programul detaliat al manifestărilor organizate de Primărie la împlinirea a 635 de ani de la atestarea documentară a Sucevei

Primăria municipiului Suceava a anunțat, sâmbătă dimineață, programul detaliat al manifestărilor prilejuite de sărbătorirea împlinirii …