Tuesday , November 29 2022

Actiune de amploare a politiei `mpotriva unei bande de hoti din locuinte si case de vacanta

~n urma perchezi]iilor de s=mb\t\ diminea]\, principalii suspec]i `n cazul multiplelor furturi de la casele de vacan]\ sau ale celor pleca]i `n str\in\tate din zona Humor – C=mpulung, au fost prin[i n doi indivizi au fost s\lta]i chiar de la priveghiul bunicului lor, care a ars cu dou\ zile `nainte cu tot cu c\su]a `n care `l trimiser\ nepo]ii s\-[i tr\iasc\ ultimele zile n b\tr=nul de aproape 80 de ani va fi `nmorm=ntat pe cheltuiala prim\riei n opt indivizi au fost re]inu]i – patru ho]i, doi din Pojor=ta, [i doi din Sadova, trei [oferi de taxi din C=mpulung – transportatori [i un intermediar care dosea marfa furat\ [i se ocupa de valorificarea ei din aceea[i localitate n trei dintre ace[tia au fost aresta]i de judec\toria C=mpulung n Elvis Lacatus, fiind minor, a primit 19 zile de arest `n vreme ce Cristian Calancea [i Augustin Sztan, c=te 29 de zile n poli]i[tii r\ni]i `n accidentul rutier petrecut vineri diminea]\ `n zona {cheia supravegheau taman aceast\ band\ de ho]i [i producerea acestui eveniment pare s\ fi determinat grabirea perchezi]iilor [i re]inerilor
Zeci de poli]i[ti, caguli[ti [i jandarmi au efectuat s=mb\t\ diminea]\ mai multe perchezi]ii `n localit\]ile Gura Humorului, C=mpulung Moldovenesc, Pojor=ta [i Sadova. Ac]iunea a `nceput la ora [ase diminea]a c=nd au fost puse `n aplicare autoriza]iile de efectuare a perchezi]iilor emise de Parchetul de pe lâng\ Judec\toria Cîmpulung Moldovenesc, fiind vizate nou re[edin]e ale persoanelor suspecte de comiterea infrac]iunilor mai multor infrac]iuni de furt, respectiv dou\ în ora[ul Gura Humorului, cinci în municipiul Cîmpulung Moldovenesc, câte una în comunele Pojorâta [i Sadova.
Urmare a efectu\rii perechezi]iilor au fost identificate mai multe bunuri care se spuspecteaz\ c\ au fost furate – (electronice, bijuterii, obiecte de îmbr\c\minte, electrocasnice, instrumente muzicale, [.a.). O parte însemnat\ a prejudiciului a fost recuperat\, bunurile fiind restituite p\r]ilor v\t\mate. De asemenea, au fost identificate [i alte probe [i mijloace materiale de prob\.
Perchezi]iile au vizat identificarea autorilor [i recuper\rii prejudiciului în [ase cazuri de furt a c\ror p\r]i v\t\mate au fost Constantin I., Gheorghe B., Valeria I., Constan]a M. din municipiul Câmpulung Moldovenesc, Costic\ N., Daniel D. din comuna Vama [i Aurel L. din ora[ul Gura Humorului, fapte petrecute `n intervalul 15 februarie – `nceputul lunii martie a acestui an. Cei `mpotriva c\rora au fost emise mandate de perchezi]ie sunt suspecta]i c\ au s\v=r[it cel pu]in `nc\ 10 furturi `ncep=nd cu luna decembrie a anului trecut. De altfel, `nc\ de atunci a `nceput monitorizarea lor dar pentru a avea instrumentul legal de obbservare – mandatul de perchezi]ie, au fost conexate deocamdat\ doar cele [ase cazuri de furt mai sus amintite, pentru care s-a ob]inut ordonan]a ce a fost pus\ s=mb\t\ diminea]\ `n executare.
În urma probatoriului administrat, poli]i[tii au emis ordonan]e de re]inere pentru opt persoane, autori ai furturilor sau complici ai acestora, dup\ cum urmeaz\: Cristian Calancea, de 27 ani din comuna Sadova; Elvis Lacatus de 17 ani [i Suraj Lacatus de 23 ani din comuna Pojorâta; Augustin Sztan, de 23 ani din comuna Sadova, to]i pentru comiterea infrac]iunii de furt calificat. De asemenea, au fost re]inu]i pentru 24 de ore Florinel Rusu, de 33 ani , Iulian Poliec de 44 ani [i Constantin Lati[ de 49 ani, [oferi de taxi din municipiul Câmpulung – Moldovenesc precum [i Bogdan Croitoru de 28 ani din ora[ul Gura Humorului, to]i pentru complicitate la infrac]iunea de furt calificat.
S-a dispus m\sura indisponibiliz\rii în vederea continu\rii cercet\rilor pentru trei autoturisme ce au fost folosite la comiterea infrac]iunilor.
Concomitent cu perchezi]iile, s-au realizat verific\ri la o cas\ de amanet din municipiul Cîmpulung Moldovenesc, având ca rezultat l\sarea în custodie a bijuteriilor ce fac obiectul unor contracte de amanet, cât [i la o societate din ora[ul Gura Humorului care comercializeaz\ bijuterii, având ca rezultat l\sarea în custodie a mai multor bijuterii, toate acestea urmând a face obiectul verific\rilor pentru a se stabili dac\ provin din infrac]iuni.
N bijuterii de jum\tate de miliard puse la v=nzare prin case de amanet, la C=mpulung [i Humor
~n urma descinderilor f\cute, la casa de amanet de la C=mpulung Moldovenesc au fost identificate aproximativ 200 de contracte de amanet f\cute cu indivizii din banda Lacatus [i compania prin Bogdan Croitoru, care asigura rolul de depozitar [i valorificator al bunurilor furate, prin acest gen de societ\]i comerciale. O alt\ cantitate de bijuterii a fost scoas\ la valorificare prin firma de la Gura Humorului. Prejudiciul estimat, `n urma calculelor f\cute conduc la mai bine de jum\tate de miliard de lei vechi rezultat din furtul de bijuterii doar `n cazul celor [ase ho]ii deja dovedite. Pentru alte categorii de m\rfuri care au fost descoperite la re[edin]ele suspec]ilor, `nc\ nu s-a f\cut o estimare final\. Este vorba despre aparatura electronic\, electrocasnic\, sculele electrice, care `n bun\ parte a fost recuperat\ [i care `[i a[teapt\ proprietarii. Conform spuselor reprezentan]ilor poli]iei, s=mb\t\ au venit la sediul Poli]iei C=mpulung mai mul]i cet\]eni care au reclamat c\ le-au fost furate diverse bunuri, `n speran]a c\ le vor indentifica printre cele ridicate de la gruparea infrac]ional\ perchezi]ionat\ `n diminea]a acelei zile. Pentru aparatur\, au putut s\ `[i recupereze bunurile doar cei care de]ineau acte de v=nzare – cump\rare, certificate de garan]ie, alte documente de acest gen de la magazinele specializate din ]ar\ [i din str\in\tate.
Ieri cei opt re]inu]i au fost prezenta]i Judec\toriei C=mpulung Moldovenesc cu propunere de luare a m\surii arest\rii preventive pentru 29 zile, urmând a se extinde cercet\rile, în vederea stabilirii întregii activit\]i infrac]ionale a acestora. Trei dintre cei opt re]inu]i au fost aresta]i ieri dup\ amiaz\ de Judec\toria C=mpulung Moldovenesc. Elvis Lacatus, fiind minor, a primit 19 zile de arest, `n vreme ce Cristian Calancea [i Augustin Sztan, c=te 29 de zile. Ceilal]i cinci au primit din partea procurorilor interdic]ie de a p\r\si localitatea.
N s\lta]i de poli]i[ti de la priveghiul bunicului
Dac\ ceilal]i suspec]i au fost s\lta]i din a[ternuturi, Elvis Lacatus [i Suraj Lacatus au fost ridica]i de la priveghiul la care participau l=ng\ sicriul con]in=nd resturile incinerate ale b\tr=nului lor bunic, Petru Lacatus, care tocmai fusese cu o zi `nainte adus de la morg\ `n sicriul pl\tit de prim\rie. B\tr=nul a murit `n noaptea de miercuri spre joi ars de viu `n c\su]a `n care locuia – o buc\t\rie de var\ `n care fusese trimis de mai mult\ vreme s\ locuiasc\ de rudele sale mai tinere, casa cea mare, pe care el o ridicase, dup\ puterile lui, r\m=n=nd `n st\p=nirea urma[ilor. C=nd poli]i[tii [i masca]ii au descins `n odaia unde era depus sicriul cu r\m\[i]ele lui Petru Lacatus, i-au g\sit aici at=t pe Elvis, c=t [i pe Suraj, nepo]ii decedatului, dar [i al]i b\rba]i dintre rude preum [i mai multe femei. To]i b\rba]ii au fost ridica]i [i condu[i la postul de poli]ie, pentru audieri. Dintre to]i, s-a stabilit c\ numai cei doi tineri au leg\tur\ cu furturile petrecute. Dar p=n\ c=nd anchetatorii s-au dumirit cine este vinovat [i cine nu, la intrarea `n postul de poli]ie au n\v\lit femeile familiei, cu repro[uri la adresa organelor de ordine. Unele au reclamat c\ au trebuit s\ `ncuie mortul `n cas\, pentru a venit la Poli]ie. Altele s-au pl=ns c\ au cheltuit o sumedenie de bani pentru `nmorm=ntarea b\tr=nului, care ar fi trebuit s\ se desf\[oare s=mb\t\. S-au pl=ns, de asemenea c\ le-au fost luate telefoanele mobile iar una, mai `n v=rst\ a reclamat c\ i-au luat „d=v=d=ul”.
N bunicul fra]ilor Lacatus, trimis s\ locuiasc\ iarna aceasta de familie, `ntr-o „buc\t\rie de var\”
Primarul comunei Pojor=ta, Ioan – Bogdan Codreanu a explicat cum au stat lucrurile legate de moartea [i `nmorm=ntarea b\tr=nului Petru Lacatus. Mai `nt=i, familia nu a pl\tit niciun leu `n contul cheltuielilor de `nmorm=ntare a acestuia. „B\tr=nul a fost dus la morg\, a fost scos de acolo, pus `n sicriu [i adus la Pojor=ta `n casa pe care familia a indicat-o, pe cheltuiala prim\riei. El va fi `nmorm=ntat mar]i [i nici nu s-a pus problema s\ fie `ngropat s=mb\t\ pentru c\, a spus p\rintele, sunt trei mor]i `n sat [i nu se pot face trei slujbe de `nmorm=ntare `n aceea[i zi. Acest lucru `l cuno[tea de altfel [i una dintre fiicele celui decedat, care a venit la Prim\rie s\ se intereseze de situa]ie. Ei a[teptau bani de la noi `ns\ le-am spus c\ toate r=nduielile ce trebuie f\cute pentru `nmorm=ntarea b\tr=nului de la cele dint=i p=n\ la cele din urm\, inclusiv pomana ce se face va fi suportat\ din bugetul prim\riei, prin intermediul unei firme specializate. Nu vom aloca familiei b\tr=nului Petru Lacatus niciun leu `n acest scop”, a declarat primarul Codreanu.
El a ar\tat mai apoi c\ familia `l abandonase practic pe b\tr=n `ntr-o mic\ `njghebare, denumit\ „buc\t\rie de var\”, unde acesta [i-a petrecut [i iarna acestui an [i `n care a murit, odat\ cu micu]a cl\dire.
„Pe b\tr=n `l ]in minte din copil\rie. Era ]igan dar om demn, cu socoteal\. Avea o cas\ bine a[ezat\. De c=nd a `mb\tr=nit `ns\, lucrurile s-au schimbat. Au `nceput s\ vin\ al]ii, aduna]i de pe la Humor, de pe la Baia Mare, pe b\tr=n l-au scos din cas\. ~l c\utau doar `n zilele `n care acesta venea la prim\rie s\ `[i ridice ajutorul social. Banii `i ]inea `n buzunar doar p=n\ ie[ea afar\, unde era repede abordat de rudele mai tinere ce `l deposedau de micul c=[tig”, a mai explicat primarul comunei Pojor=ta.
~n urm\ cu o lun\, b\tr=nul Petru Lacatus a fost g\sit [ez=nd amor]it pe o bordur\ de la marginea drumului, `n stare aproape hipotermic\. Reprezentan]ii prim\riei l-au ridicat [i l-au dus la spital unde timp de c=teva zile a beneficiat de o `ngrijire c=t de c=t omeneasc\. C=nd s-a mai `ntremat, a trebuit s\ fie externat [i trimis acas\. La scurt\ vreme, b\rbatul de aproape 80 de ani a murit `n carbonizat, adormind cu ]igara aprins\, de la care a luat foc c\su]a `n care fusese scos de urma[ii s\i. O bun\ parte dintre ace[tia sunt acum re]inu]i [i cerceta]i pentru mai multe furturi.
N perchezi]iile de s=mb\t\ diminea]\, gr\bite de accidentul `n care au fost implica]i trei poli]i[ti, supraveghetori ai grupului de ho]i
Trei poli]i[ti judiciari suceveni au fost implica]i, precum se [tie, `ntr-un eveniment rutier, `n noaptea de joi spre vineri, pe [oseaua Humorului. Perchezi]iile [i re]inerile care au urmat `n cele patru localit\]i din zona de munte a jude]ului ar mai fi putut a[tepta, cel pu]in p=n\ la `nmorm=ntarea r\m\[itelor lui Petru Lacatus, dac\ `n noapte de joi spre vineri nu s-ar fi petrecut acel eveniment rutier grav `n care un Logan al poli]iei s-a ciocnit cu un Ford Cougar, la intrarea `n Suceava dinspre Humor, `n zona „Vama Veche”. Circumstan]ele producerii accidentului `n care au fost r\nite [apte persoane – trei poli]i[ti [i patru civili nu sunt pe deplin elucidate (dac\ except\m faptul c\ impactul s-a produs pe axul drumului iar [oferul Fordului era sub influen]a alcoolului) dar consecin]ele au fost dintre cele mai determinante pentru urgen]area finaliz\rii anchetei. ~n ma[ina poli]iei s-ar fi aflat documente importante precum [i mai multe probe adunate `n ultimele zile, referitoare la acest dosar, cei trei poli]i[ti judiciari implica]i `n accident fiind chiar cei care se ocupau `n mod direct de anchet\, fiind desemna]i supraveghetori ai grupului de ho]i. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Premierul Nicolae Ciucă : La Mulți Ani, frumoasă Bucovină! La mulți ani, tuturor românilor bucovineni!

La 104 ani de la unirea Bucovinei cu Țara, premierul Nicolae Ciucă a transmis un …