Monday , December 4 2023

Acord de cooperare turistica intre judetele Suceava, Bistrita – Nasaud si Cluj

N acesta are ca obiective ac]iuni de punere `n valoare a poten]ialului economic [i turistic din localit\]ile str\b\tute de DN17, prin dezvoltarea comun\ a sistemului de marcaje turistice, sprijinirea reciproc\ a dezvolt\rii re]elelor rutiere secundare, dar [i prin colaborarea `ntre centrele [i/sau birourile de informare turistic\ din cele trei jude]e

Jude]ele Suceava, Bistri]a N\s\ud [i Cluj au demarat procedurile de `ncheiere a unui acord de cooperare `n domeniul turismului, iar `n [edin]a de ast\zi a  Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava va supune spre aprobare un proiect de hot\r=re privind acordul de cooperare `ntre cele trei unit\]i administrativ teritoriale. Acesta are ca obiective ac]iuni de punere `n valoare a poten]ialului economic [i turistic din localit\]ile str\b\tute de DN17 prin dezvoltarea comun\ a sistemului de marcaje turistice, sprijinirea reciproc\ a dezvolt\rii re]elelor rutiere secundare, dar [i prin colaborarea `ntre centrele [i/sau birourile de informare turistic\ din cele trei jude]e. Totodat\, se are `n vedere [i stabilirea unor noduri de interes turistic, „schimbul” de turi[ti, cre[terea duratei de [edere a turi[tilor str\ini `n cele trei jude]e, promovarea comun\ a produselor tradi]ionale din arealul aferent DN17 cu scopul `ncuraj\rii [i dezvolt\rii produc]iei locale, realizarea unui proiect comun referitor la siguran]a turistului pe ruta Cluj-Napoca – Suceava, crearea unei re]ele de informare turistic\ reciproc\ bazat\ pe centrele de informare existente, participarea `n comun la t=rguri de turism interne [i interna]ionale cu pachete turistice de trei p=n\ la [apte zile, bazate pe oportunit\]ile oferite de cele trei entit\]i administrative.
Pentru cre[terea gradului de atractivitate se are `n vedere un segment teritorial cuprins `ntre Cluj [i Suceava, bazat pe infrastructura existent\ `n acest moment, pe promovarea unor elemente comune. Este vorba, printre altele, de urmele lui {tefan cel Mare `n Transilvania [i anume biserica ortodox\ din Feleac al\turi de cetatea Ciceului din Bistri]a-N\s\ud, c\rora li se va al\tura imaginea Cet\]ii de Scaun a Sucevei – capitala Moldovei `n vremea lui {tefan cel Mare. Totodat\, Drumul S\rii este o alt\ modalitate de a se pune `n valoare turismul `n jude]ul Cluj – salina Turda, respectiv jude]ul Suceava – salina Cacica. Pentru cre[terea gradului de atractivitate se are `n vedere [i punerea `n valoare a Drumului lui Johnatan Harker din romanul lui Bram Stoker, Drumului chazarilor [i a Drumului v=n\torilor. De asemenea, acordul de cooperare turistic\ `ntre cele trei jude]e presupune [i organizarea, `n fiecare an, a dou\ forumuri de investi]ii, sub egida Camerelor de Comer] [i Industrie [i a CJ-urilor din Suceava, Cluj [i Bistri]a – N\s\ud pentru a se identifica oportunit\]ile de investi]ii [i/sau pentru atragerea de investitori. Reamintim c\ ideea acordului a fost conturat\ `n urma unei `nt=lniri recente care a avut loc, la Tihu]a, `ntre reprezentan]i celor trei jude]e, cu ocazia inaugur\rii lucr\rilor de modernizare a DN17, finalizarea acestora cre=nd infrastructura rutier\ favorabil\ pentru punerea `n valoare a poten]ialului economic [i turistic din zonele str\b\tute de acest drum. (D.P.)

Vezi si

O bătrână de 82 de ani a murit într-un incendiu izbucnit într-o casă din Drăgușeni

Duminică, în jurul orei 13.30, a afost anunțată izbucnirea unui incendiu la o casă din …