Thursday , October 6 2022

ACET gaureste non-stop strazile Sucevei, spre disperarea cetatenilor lasati fara apa in toiul verii

Proiectul ISPA `[i arat\ limitele aproape `n fiecare zi, c=nd avarii apar pe diferite str\zi ale ora[ului u ieri, o conduct\ a cr\pat pe strada Curtea Domneasc\ [i, de parc\ situa]ia nu era deja dificil\, a cr\pat [i hidrantul umpl=nd de ap\ mai multe str\zi din centrul Sucevei, de parc\ ar fi plouat cu g\leata t
Societatea ACET SA continu\ s\ streseze sucevenii cu lucr\rile de remediere a tot felul de avarii care apar la re]elele de distribu]ie a apei. Cu toate c\ proiectul ISPA, mult l\udat de autorit\]i, de[i a dus la un disconfort greu de imaginat pentru suceveni, prevedea reabilitarea mai multor zone din ora[ afectate de avariile la re]eaua de ap\ potabil\, `n continuare mii [i mii de suceveni trebuie s\ rabde ore `n [ir f\r\ ap\ din cauz\ c\ plesne[te o ]eav\ sau cedeaz\ o van\ ori cine mai [tie ce alte motive tehnice. Ieri, ACET a trimis utilaje `n centrul Sucevei, aproape de strada Curtea Domneasc\, dup\ ce a avut loc
o avarie la o conduct\ care transporta apa spre mai multe blocuri din zona central\ [i la o parte din str\zile care urc\ spre Zamca.
La orele amiezii, apa ]=[nea din zona unde
s-a produs avaria [i curgea pe celelalte str\zi, ajung=nd p=n\ `n zona intersec]iei magazinului Orange. {uvoiul de ap\ se prelingea, la fel cum [i banii sucevenilor se scurg de-a valma pentru a se pl\ti ni[te servicii `nc\ sub a[tept\rile a ceea ce presupune un ora[ civilizat. ~n zona unde s-a `nregistrat avaria au fost trimise rapid o ma[in\ de interven]ii pentru a se detecta sp\rtura, un tractor cu remorc\ ce p\reau a fi dinainte de 1989 [i un utilaj pentru a sparge strada ca s\ poat\ ajunge c=]iva muncitori la locul unde era conducta spart\ [i s\ o repare.
Cu c=teva s\pt\m=ni `n urm\, tot cei de la ACET au spart `n zona respectiv\ strada, dar nu ca s\ repare eventualele avarii, ci doar ca s\ mute ni[te conducte [i s\ le devieze, la cererea Prim\riei. ~n zona esplanadei Taylan urmau s\ fie f\cute lucr\ri de reabilitare [i pentru aceasta erau necesare devieri de conducte, at=t de termoficare, c=t [i de ap\ potabil\. Lucr\rile acestea s-au f\cut, ca de altfel [i cele din proiectul ISPA, dar deranjul a r\mas `n continuare unul destul de mare. Dovad\ st\ faptul c\ o ]eav\ a cr\pat, ieri, la orele amiezii, l\s=nd o parte din zona central\ f\r\ ap\.
Avaria a fost depistat\ `n prima parte a zilei de ieri, dar din c=te se pare, atunci c=nd s-a intervenit pentru remediere, nu a cedat doar conducta, ci [i hidrantul din zona agen]iei BCR Curtea Domneasc\. ~n loc s\ se repare mai rapid, interven]ia a trebuit prelungit\ [i astfel cet\]enii din zona central\ a ora[ului [i din zona ce duce spre Zamca nu au avut ap\ p=n\ seara, dup\ ora 17.00. (D.P.)

Vezi si

Sucevenii pot plăti prin sms pentru eliberarea cărților de identitate

Începând de miercuri, 5 octombrie, sucevenii pot plăti prin SMS taxele pentru eliberarea cărților de …

No comments

  1. daca s-au schimbat toate tevile din oras, de unde atitea avarii? am avut asa un deranj in oras degeaba?