Sunday , September 25 2022

Accesul `n curtea Spitalului Judetean, o noua o problema pentru suceveni

Dup\ `n\sprirea regulilor de intrare `n incinta Spitalului Jude]ean de Urgen]\, sucevenii vor fi nevoi]i, `n scurt timp, s\ respecte [i noi reguli de acces `n curtea unit\]ii n managerul Vasile R`mbu a anun]at, ieri, c\ m\surile luate de la `nceputul lunii nu vor fi schimbate, `n ciuda nemul]umirilor pe care le st=rnesc
Conducerea Spitalului Jude]ean de Urgen]\ Suceava a anun]at, ieri, c\ nu se va face rabat `n ceea ce prive[te regulile de acces `n cl\dire, `n ciuda faptului c\ ele trezesc mul]ime de nemul]umiri. Purt\torul de cuv=nt al unit\]ii spitalice[ti jude]ene, Tiberiu Br\d\]an, a declarat c\ reglement\rile care s-au f\cut `n aceast\ privin]\ de la `nceputul lunii sunt legale [i c\ p=n\ `n prezent acestea nu au fost respectate `ntru totul din cauza diverselor lucr\ri de reabilitare [i modernizare desf\[urate `n spital. Mai mult dec=t at=t, managerul Vasile R`mbu a anun]at c\ `n scurt timp va fi vorba despre un acces la fel de strict gestionat [i `n curtea Spitalului Jude]ean de Urgen]\ Suceava. Acesta a mai spus c\ interzicerea accesului `n unitate `n afara orelor stabilite sau `n lipsa unui bilet de liber acces este o necesitate, `n condi]iile `n care incidente grave s-au petrecut [i se pot petrece `n continuare `n cl\direa spitalului. “~n urm\ cu o s\pt\m=n\ am avut un astfel de caz, `n care apar]in\torul unui pacient internat pe sec]ie a fost lovit de c\tre o persoan\ care a for]at intrarea `n spital prin ambulatoriu. Genul acesta de lucruri se pot `nt=mpla, iar noi trebuie s\ stabilim ni[te reguli foarte clare pentru a le evita”, a precizat Vasile R`mbu.
Tiberiu Br\d\]an a completat c\ personalul angajat a fost instruit pentru a nu ceda intrarea `n sec]iile spitalului `n cazul celor care insist\ [i, mai mult, pentru a nu facilita accesul pentru cunoscu]i sau rude. ~n astfel de cazuri, exist\ sanc]iuni care au fost [i pot fi aplicate. “Ne dorim un nivel c=t mai civilizat al activit\]ii. Nu inten]ion\m s\ limit\m accesul nim\nui `n spital. Acesta este permis [i `n condi]ii speciale, dar cu un bilet de liber acces semnat de medicul curant [i de [eful de sec]ie. Chiar [i dup\ ora 20.00 se poate intra, `n cazul apar]in\torilor cu pacien]i terminali spre exemplu, dac\ exist\ acest bilet”, a mai spus Br\d\]an. Cei care doresc s\ intre `n contact cu medici din sec]iile spitalului pentru consult, analize sau discu]ii sunt nevoi]i s\ ob]in\ mai `nt=i biletul de liber acces, iar dac\ este vorba despre urgen]e, s\ se adreseze medicilor din ambulator sau angaja]ilor UPU.
Pentru cei care doresc s\-[i viziteze cunoscu]ii sau rudele internate `n spital, accesul nu este permis dec=t `n intervalul 14.00 – 16.00 de luni p=n\ vineri, iar s=mb\t\, duminic\ [i de s\rb\tori legale, se va putea intra `ntre orele 12.00 – 16.00. Cei care vin din alte localit\]i `n afara acestui program sunt nevoi]i fie s\ a[tepte, fie s\ revin\ `n zilele urm\toare. ~n afara programului de vizit\, pacien]ii pot fi chema]i `n sala de a[teptare a holului principal, `n cazul `n care se pot deplasa. (A.D.)

Vezi si

 Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în derbyul local de la Fălticeni

Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în primul derby sucevean din actuala ediție de campionat …