Thursday , July 7 2022

Accesul in Spitalul Judetean se va face doar prin intrarea principala

N laboratorul de analize Synevo va fi mutat pentru a elibera intrarea principal\ a spitalului n vor exista interdic]ii [i reglement\ri clare `n leg\tur\ cu accesul `n spital

Conform reglement\rilor Ordinului nr. 1365/2008 emis de Ministerul S\n\t\]ii, accesul `n unit\]ile sanitare publice nu poate fi realizat dec=t pe intrarea principal\ a spitalului. Managerul Vasile R`mbu a declarat c\ `n cazul Spitalului Jude]ean Suceava, acest lucru nu este deocamdat\ posibil, `n principal datorit\ faptului c\ `n spa]iul intr\rii principale activeaz\ de c=]iva ani laboratorul privat de analize Synevo.
~n acest moment, accesul `n spitalul jude]ean se face prin intrarea de sub cupola unde va fi deschis Ambulatoriul, prin intrarea care duce la laboratorul de radiologie [i prin intrarea Unit\]ii de Primire a Urgen]elor (U.P.U.). Numai `n anumite cazuri este folosit\ intrarea principal\ a spitalului. Pentru a rezolva corect [i legal aceast\ problem\, Spitalul Jude]ean a f\cut demersurile necesare c\tre Laboratorul Synevo pentru ca spa]iul intr\rii principale s\ fie eliberat. ~n locul acestui spa]iu, administra]ia spitalului le-a oferit un spa]iu corespunz\tor la nivelul II, chiar `n vecin\tatea `n care func]ioneaz\ efectiv laboratoarele de analiz\ Synevo, pentru a putea satisface `n continuare contractul `ncheiat cu operatorul privat, valabil p=n\ `n 2014. Accesul la Laboratorul Synevo se va face, astfel, exclusiv prin latura nordic\ a spitalului, pe o scar\ de acces special\. Pacien]ii care se vor prezenta la analize vor putea intra pe poarta dinspre Strada Scurt\ [i vor avea la dispozi]ie un spa]iu special rezervat din parcarea auto. ~n acest mod va fi eliminat\ [i posibilitatea bloc\rii c\ilor de acces ale ambulan]elor.
Prin urmare, `ntr-un interval de 1-2 luni Laboratorul Synevo va putea s\-[i amenajeze noul spa]iu, iar intrarea principal\ va fi eliberat\ [i deschis\ publicului. Vasile R`mbu a fost foarte specific `n leg\tur\ cu interdic]iile care vor exista pe toate celelalte c\i de acces. ~n U.P.U. nu vor putea p\trunde dec=t pacien]ii care au nevoie de asisten]\ medical\ urgent\, maximum un apar]in\tor [i numai medicii specializa]i care deservesc aceast\ unitate. De asemenea, accesul `n Ambulatoriu va fi limitat la programul zilnic [i va fi posibil numai pentru persoanele care au nevoie de serviciile de ambulatoriu. Accesul prin dreptul laboratorului de radiologie va fi [i el restric]ionat, `n principal datorit\ lucr\rilor de reabilitare [i modernizare care vor `ncepe dup\ data de 4 aprilie.
Holul de la intrarea principal\ a spitalului va fi amenajat [i dotat cu un birou de recep]ie, unde to]i vizitatorii vor fi legitima]i [i `nscri[i `n registre. Buletinul va fi re]inut `n schimbul unui ecuson pe care persoanele trebuie s\ `l poarte pe toat\ durata vizitei, [i va putea fi ridicat la ie[ire. ~n acest mod va exista o imagine foarte clar\ `n leg\tur\ cu circuitul publicului `n interiorul spitalului. Pentru `nt=lnirile cu pacien]ii care nu se `ncadreaz\ `n cele dou\ ore de program de vizite, vor fi amenajate s\li speciale de a[teptare. ~n acela[i scop va fi recondi]ionat\ [i curtea [i gr\dina interioar\ a spitalului. Vor fi reabilitate aleile, spa]iile verzi [i b\ncile, iar accesul auto va fi dirijat de un personal auxiliar.
Aceste m\suri vor contribui la atingerea standardelor unui spital clinic. Vasile R`mbu a mai declarat c\ are totalul acord al Consiliului Jude]ean `n privin]a tuturor acestor modific\ri. (Andreea DIACONU)

Vezi si

S-a stins din viață ing. Mariana Oniciuc, diriginte de șantier la numeroase lucrări importante din Suceava

Miercuri după-amiază, unul din cei mai experimentați diriginți de șantier din Suceava, Mariana Oniciuc a …