Thursday , July 25 2024

Absolventii cu studii superioare nu au loc pe piata muncii din judetul Suceava

N doar 118 din cei 355 participan]i la Bursa locurilor de munc\ pentru absolven]i selecta]i pentru interviuri au fost angaja]i, la o lun\ de la eveniment n se pare c\ pia]a muncii din jude]ul nostru are nevoie doar de absolven]i cu studii medii [i profesionale, din moment ce 108 dintre tinerii angaja]i sunt absolven]i de liceu n `n ce-i prive[te pe absolven]ii cu studii superioare, doar zece [i-au g\sit un loc de munc\ cu ocazia Bursei de la finalul lunii septembrie

La Bursa locurilor de munc\ pentru absolven]i, care a avut loc `n urm\ cu o lun\, pe 24 septembrie a.c., participarea nu a fost pe m\sura a[tept\rilor organizatorilor. De[i num\rul absolven]ilor f\r\ loc de munc\ este foarte mare, ace[tia nu au considerat c\ solu]ia [omajului lor ar putea fi oferit\ de acest eveniment ce se organizeaz\ anual. Astfel, reprezentan]ii Agen]iei Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava au num\rat 1.167 participan]i `n toate cele patru loca]ii `n care s-a organizat Bursa – 427 `n Suceava, 197 `n R\d\u]i, 356 la F\lticeni [i la C=mpulung au participat 187 persoane. Au fost angaja]i pe loc 23 de absolven]i – zece `n Suceava, cinci `n F\lticeni [i opt `n C=mpulung – iar al]i 355 au fost selecta]i `n vederea `ncadr\rii. Dintre ace[tia, doar 118 au fost angaja]i, potrivit eviden]elor Agen]iei, care a monitorizat situa]ia acestora timp de o lun\ de la Bursa locurilor de munc\. Se pare c\ pia]a muncii din jude]ul nostru are nevoie doar de absolven]i cu studii medii [i profesionale, din moment ce 108 dintre tinerii angaja]i sunt absolven]i de liceu. Dintre cei cu studii superioare, doar zece [i-au g\sit un loc de munc\ cu ocazia Bursei de la finalul lunii septembrie.
“La data `nchiderii Bursei absolven]ilor din 24 septembrie a.c. au fost selecta]i pentru interviu un num\r de 355 absolven]i din jude]ul Suceava, iar dup\ aceast\ perioad\ de intervievare angajatorii au `ncadrat un num\r de 118 absolven]i, din care 108 cu studii medii [i profesionale [i zece cu studii superioare. Cele mai multe contracte de munc\ din prima categorie de persoane au fost ob]inute de absolven]ii cu calificare `n domeniul confec]iilor de `mbr\c\minte, urma]i de cei cu calificare de agent v=nz\ri, agent asigur\ri, v=nz\tor, lucr\tor comercial, t=mplar [i osp\tar. Dintre absolven]ii cu studii superioare au fost prefera]i economi[tii [i inginerii. Absolven]ii de liceu f\r\ atestat profesional au ob]inut contracte de munc\ de muncitor necalificat `n cele mai diverse domenii, din care prelucrarea lemnului, confec]ii, comer], transporturi, construc]ii, colectarea, tratarea [i eliminarea de[eurilor”, se arat\ `ntr-o informare a AJOFM Suceava.
Preciz\m c\ la finalul lunii septembrie a.c. rata [omajului la nivel jude]ean a fost de 7,67%, `n cre[tere cu 0,02% fa]\ de valoarea `nregistrat\ la sf=r[itul lunii anterioare. Num\rul total de [omeri `nregistra]i `n eviden]ele AJOFM Suceava a ajuns la 19.490, din care 8.282 beneficiaz\ de indemniza]ie, iar restul de 11.208 reprezint\ [omeri neindemniza]i. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Dinos and Sea Monsters: expoziție de animale marine gigant și dinozauri animatronici, în parcarea Iulius Mall Suceava

O parte dintre misterele erei mezozoice pot fi descoperite în parcarea Iulius Mall, prin intermediul …