Wednesday , April 17 2024

Abia `ncepute, marile lucrari de asfaltare sunt deja `n `nt=rziere

Cel pu]in zece zile mai dureaz\ calvarul [oferilor care circul\ pe bulevardele de la ie[irea spre F\lticeni u p=n\ la finele lui noiembrie se dore[te a se lucra [i pe por]iunea de la Prim\rie p=n\ la McDonald’s, iar ritmul actual al lucr\rilor de la Prim\rie la Galleria Mall nu d\ deloc motive de optimism sucevenilor. Unul dintre motivele `nt=rzierii `l constituie `ncercarea firmelor care se ocup\ de lucrare de a `nlocui piatra concasat\ de carier\, care ar fi trebuit introdus\ `n compozi]ia asfaltului, cu produse de balastier\, mult mai ieftine, dar care nu respect\ calitatea impus\ de caietul de sarcini. Dezorganizarea se vede la tot pasul, de la bordurile  care `nc\ nu au fost puse [i p=n\ la drumurile de acces care aproape au fost blocate

Programul de asfaltare a arterei principale a Sucevei devine, pe zi ce trece, un co[mar pentru [oferi [i mult nu mai r\m=ne p=n\ c=nd va ajunge [i pentru pietoni. Mult tr=mbi]atele lucr\ri pe timp de noapte sunt mai mult de form\, grosul lucr\rilor se face tot pe timp de zi, c=nd cel pu]in treizeci de oameni, uneori chiar `n jur de cincizeci, sunt trimi[i la lucru cu tot cu utilajele lor [i creeaz\ multe probleme `n trafic.
Nici bine nu a debutat programul c\ au [i `nceput s\ curg\ belelele. Firmele care au c=[tigat licita]ia abia la a treia „strigare” nu sunt foarte mari, gen SCCF sau UMB Spedition, ci sunt de pe plan local [i se confrunt\ cu tot felul de probleme. Asta se r\sfr=nge automat `n organizare [i `n ritmul lucr\rilor, iar de aici p=n\ la a tensiona nervii sucevenilor participan]i la trafic nu mai este dec=t un pas. Un pas pe care deja drumarii l-au f\cut chiar foarte ap\sat.
Zilnic sunt trimi[i agen]i de circula]ie care s\ dirijeze traficul `n intersec]iile problematice, de-a lungul po]iunii de drum care a intrat la asfaltare, dar degeaba. Cozile de ma[ini sunt tot mai mari, mai ales la primele ore ale dimine]ii [i dup\ amiaz\, de la ora 13 p=n\ `n jurul orei 15. Indiferent cum ar dirija agen]ii de circula]ie traficul, mereu se g\se[te cineva care s\ `ngreuneze circula]ia [i mai mult, fie c\ este vreun [ofer gr\bit, fie c\ este o ma[in\ sau vreun utilaj mai mare al drumarilor [i care are nevoie de un spa]iu mai mare de manevr\.
Toate acestea sunt doar problemele de suprafa]\. ~n fond, problemele sunt mai mari [i mai complexe, pornind de la respectarea unor detalii din proiectul de execu]ie, p=n\ la calitatea efectiv\ a unora din lucr\ri. Asta ca s\ nu mai lu\m `n calcul [i graficul de lucr\ri, ritmul `n care acestea ar fi trebuit s\ se realizeze [i nu s-a f\cut, modul `n care a `nceput s\ afecteze [i circula]ia pietonal\ [i perspectiva deloc `mbucur\toare `n acest sens.
De aproape dou\ s\pt\m=ni a `nceput decopertarea unui strat de asflat de pe strada principal\, `ncep=nd de la sensul giratoriu din zona Galleria Mall [i p=n\ la intersec]ia bulevardului 1 Mai cu strada M\r\[e[ti, `n dreptul Prim\riei [i al fostei cofet\rii studen]e[ti. Lucr\rile au `nceput destul de bine, multe utilaje au fost dislocate, iar ma[ini de mare tonaj au tot c\rat zile `n [ir asfaltul decopertat, de se credea c\ `ntr-o s\pt\m=n\ va fi a[ternut cel pu]in un strat de asfalt din cele dou\ care trebuie puse.
Probleme de organzare –  [mecherii pentru a reduce costurile de asfaltare
Ei bine, de aici au `nceput problemele. „Treaba merge greu. Sunt firme mai pu]in puternice. Au `nceput s\ fie probleme de organizare”, ne-au declarat c=]iva din responsabilii de lucr\ri, sub protec]ia anonimatului.
Ini]ial, lucr\rile de a[ternere a primului strat de asflat trebuiau `ncepute `n jurul datei de 23 septembrie, `n ideea ca p=n\ joi, 29 septembrie, s\ fie finalizat un covor de asfalt m\car pe toate benzile bulevardului 1 Decembrie 1918. Din cauza unor sincope s-a am=nat demararea lucr\rilor p=n\ mar]ea trecut\, adic\ `n data de 27 septembrie. ~ntre timp, s-a decoperat tot mai mult, ajung=ndu-se p=n\ aproape de zona unde se termin\ [i bulevardul 1 Mai. Imediat, asfaltarea a dat semne c\ se poticne[te.
Proiectul prevedea ca primul strat de asflat, a c\rui denumire `n termeni de specialitate este binder, s\ fie f\cut dintr-o mixtur\ de bitum cu piatr\ special\, din carier\. Aceasta [i datorit\ caracteristicilor tehnice aparte pe care le are acest tip de piatr\ atunci. Asocierea firmelor FlorConstruct, ConBucovina, Symmetrica [i Cominco Frasin – c=[tig\toarea licita]iei la proiectul cu fonduri europene care a fost accesat de Prim\rie – au considerat c\ se poate face [i altfel dec=t este `n proiect. De aceea, ini]ial au `ncercat s\ aduc\ mixtur\ asfaltic\ `n care piatra s\ nu fie din carier\, ci de r=u. Costurile de achizi]ie erau ceva mai mici, iar materia prim\ putea fi achizi]ionat\ de la balastiere aflate c=t mai aproape de municipiul Suceava. Demersurile firmelor au iscat discu]ii, iar solu]ia nu a fost agreat\ de proiectant [i, `n final, nici de beneficiar. Asta a `nsemnat aducerea pietrei pentru prepararea binderului de la o carier\ tocmai de la Pojor=ta, ceea ce a dus la alt\ structur\ de cheltuieli, dar [i la un alt grafic de lucr\ri pentru c\ distan]a nu mai era aceea[i.
Viceprimarul Seredenciuc spune c\, `n compara]ie cu alte lucr\ri, asfaltarea nu are mari probleme
„Bine c\ timpul `nc\ ne permite s\ mai facem lucr\ri. Sunt dificult\]i de aprovizionare, de transport [i de organizare”, ne-a spus unul dintre cei ce sunt responsabili de lucrare. Dovad\ a celor afirmate era, ieri, stadiul `n care se aflau lucr\rile, unul deloc favorabil pentru [oferi. Astfel, pe sensul de urcare de la intersec]ia din dreptul Metro (bulevardul 1 Decembrie 1918 cu strada Bistri]ei – n.red.) p=n\ la sensul giratoriu de la Galleria Mall nu se turnase nici m\car o lingur\ de asfalt, fiind doar decopertat carosabilul. Sensul de cobor=re de la Galleria Mall [i p=n\ la magazinul Sigma era asfaltat pe ambele benzi de circula]ie, dar numai cu un singur strat de asflat. De la Sigma p=n\ la Metro [i mai `ncolo, p=n\ la intersec]ia cu Calea Obcinilor, era asfaltat\ o singur\ band\ pe sensul de cobor=re. Pe sensul de urcare nu era nicio lopat\ de asfalt a[ternut\.
Pe bulevardul 1 Mai lucrurile nu stau cu mult mai bine. Ba din contr\, doar datorit\ faptului c\ drumarii au ie[it, ieri, la orele de v=rf, ca s\ lucreze s-a putut ajunge la o situa]ie comparabil\ cu cea de pe bulevardul 1 Decembrie. Asfaltul s-a turnat `n zona stadionului [i `n fa]a sediului Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Suceava, dar numai pe una din benzile de pe sensul de cobor=re.
Viceprimarul Sucevei, Viorel Seredenciuc, sus]ine c\ nu exist\ probleme cu banii [i a reamintit c\ Prim\ria Suceava dispune [i de bani de avans, a[a numita cot\ de pre-finan]are pentru care a [i ob]inut un `mprumut de la CEC Bank. El a mai spus c\ nu este direct responsabil de aceste lucr\ri, dar c\, din punctul s\u de vedere, `n compara]ie cu alte proiecte chiar [i din cele pe care le-a coordonat, acestea se deruleaz\ destul de bine. „Comparativ cu ce s-a f\cut sau cum s-a mai asfaltat `n alte p\r]i, pot s\ spun c\ se lucreaz\ bine. Din p\cate, nu se poate asfalta simulan `n mai multe zone ale bulevardului pentru c\ trebuie s\ existe o anumit\ continuitate”, a mai spus Viorel Seredenciuc.
Dou\ condi]ii [i un compromis pentru ca asfaltarea pe bulevardele 1 Decembrie 1918 [i 1 Mai s\ se poat\ face `n zece zile
Reamintim c\ primarul Ion Lungu declarase, cu dou\ s\pt\m=ni `n urm\, c\ sunt [anse ca artera principal\ de circula]ie a Sucevei s\ fie asfaltat\ [i chiar marcat\ de la sensul giratoriu de la Galleria Mall [i p=n\ `n centrul ora[ului p=n\ la finele acestei toamne. Totu[i, pe por]iunea unde au demarat lucr\rile nici m\car primul strat de asfalt nu s-a turnat `n `ntregime iar pe por]iunea carosabil\ de la cele dou\ bulevarde mai trebuie f\cute lucr\ri [i de turnare a unui strat de asfalt de uzur\, dar [i de `n\l]are a capacelor de canal. Un pronostic favorabil de la cei din zona Prim\riei Suceava ar fi c\ lucr\rile restante ar putea s\ fie finalizate `n zece zile.
Aceasta cu dou\ condi]ii [i un compromis [i care trebuie `ndeplinite simultan. Prima condi]ie este s\ fie `n continuare vreme favorabil\, iar prognoza meteo arat\ c\ p=n\ `n jurul datei de 12 octombrie maximele zilnice vor fi p=n\ `n jur de 18 de grade Celsius, minimele cobor=nd `ns\ sub pragul de 5 grade, temperatur\ p=n\ la care poate fi turnat asfaltul. A doua condi]ie este ca lucr\rile s\ fie f\cute cu o ritmicitate mai bun\.
~n fine, compromisul care va trebui f\cut [i asupra c\ruia `nc\ nu s-a c\zut la un acord, este cel cu privire la `n\l]area capacelor de canal. Acestea ar trebui `n\l]ate imediat dup\ turnarea stratului de binder, l\sate cel pu]in zece zile s\ se `nt\reasc\ betonul din jurul lor [i apoi s\ se treac\ la turnarea asfaltului de uzur\. Pentru c\ `n acest fel este riscul ca `n zece zile s\ nu se duc\ la cap\t [i acest termen de finalizare a lucr\rilor, s-ar putea apela la o alt\ variant\, discutabil\ din punct de vedere tehnic. Este vorba de `n\l]area capacelor de canal dup\ ce este turnat [i asflatul de uzur\. ~n municipiul Suceava astfel de lucr\ri au mai fost f\cute, de regul\ tot de firma FlorConstrcut, iar consecin]a a fost c\ majoritatea gropilor din asfalt au ap\rut, `n intervale de la c=teva luni, taman `n zona capacelor de canal. Pe de alt\ parte, exist\ [i exemple de acest fel `n jude] unde, la asfaltarea drumului european ce trece prin municipiul Vatra Dornei, s-a recurs la o solu]ie similar\. O decizie `nc\ nu s-a luat cu privire la capacele de canal.
Sute de borduri puse pe trotuar `ncurc\ circula]ia
Pe de alt\ parte, [i ritmul `n care se pun borduri noi este discutabil. Deocamdat\ s-au pus borduri noi `ndeosebi pe partea dreapt\ a carosabilului, cu prec\dere pe zona bulevardului 1 Decembrie 1918. Sute de borduri noi au fost aduse [i l\sate pe trotuare iar, acolo unde s-a putut, chiar `n curtea altor institu]ii cum ar fi cazul la Sta]iunea de Cercet\ri Agricole. ~n timp ce majoritatea sucevenilor sunt de p\rere c\ lucr\rile merg slab [i la acest capitol, responsabilii cu lucr\ri cita]i anterior au spus c\, totu[i, ritmul de lucru este unul acceptabil, mai ales comparativ cu asfaltarea [i `n condi]iile `n care `ntr-o s\pt\m=n\ s-a lucrat pe un traseu de aproape un kilometru [i jum\tate, iar zilnic se pun borduri noi pe o distan]\ ce poate ajunge `ntre 250 [i 300 de metri.
Pe de alt\ parte, pe bulevardul 1 Mai [i-au f\cut apari]ia alte zeci de borduri, dar nu din cele noi, ci din altele vechi care vor fi `nlocuite. Deocamdat\, au fost scoase, puse pe trotuar [i l\sate acolo ca ni[te stive de lemne, `ncurc=nd pietonii ce trebuie s\ se fereasc\ de ele ca de obstacole. Acela[i lucru este valabil [i la mormanele de pavele care au fost scoase pentru a se `nlocui bordurile vechi [i, ulterior, s\ fie puse la loc.
La intersec]ia str\zii Bistri]a cu bulevardul 1 Decembrie 1918 era, cel pu]in ieri, o alt\ situa]ie de-a dreptul jenant\. Stratul de beton din zona unde erau borduri vechi [i uzate a fost spart cu picamerul, toate resturile de materiale fiind l\sate de izbeli[te, nefiind ridicate din zona respectiv\. Iar asta `n condi]iile `n care nu s-a a[ternut m\car un singur strat de asfalt iar ma[inile care virau spre dreapta de pe strada principal\ sau spre st=nga pentru a intra pe strada principal\ aveau un pic mult de furc\.
B\taie de joc cu accesul din strada principal\ la mai multe imobile
Un alt aspect problematic `n ceea ce prive[te lucr\rile per ansamblu [i `ndeosebi montarea de borduri este cel legat de accesul spre diferite imobile, fie c\ este vorba de locuin]e, agen]i economici sau de institu]ii. Unul din exemplele cele mai elocvente este cazul unei vile de pe bulevardul 1 Decembrie 1918. Parcarea de la vila respectiv\ are un acces direct la strada principal\ numai c\ pentru muncitorii [i, probabil, cei care `i coordoneaz\ la fa]a locului, acest lucru nu a contat foarte mult. Astfel, prin fa]a accesului din bulevard la parcarea vilei au s\pat un [an] ad=nd drumarii `n a[a fel `nc=t nici m\car ma[ina de teren a proprietarului nu putea s\ mai ias\ din parcare. C=t despre ni[te poduri metalice ceare putea fi montate, nici pomeneal\. O alt\ situa]ie interesant\ este la o cas\ mai sus de vila respectiv\ [i care avea accesul auto spre bulevard unde din c=te se pare fusese deja s\pat un [an] `n fa]a c\ruia au fost puse ni[te borduri at=t de `nalte `nc=t era aproape imposibil pentru o ma[in\ obi[nuit\ s\ intre din strad\ `n parcarea acelui imobil.
Probleme erau [i la banda de acces a celor care vor s\ ias\ din parcarea de la Metro [i s\ vireze la dreapta, spre Spital [i Poli]ie. Por]iunea a fost decoperat\, dar drumarii au f\cut o treab\ deloc gospod\reasc\ [i nu au turnat asfalt dec=t pe banda 1 de circula]ie, nu [i pe accesul din parcarea Metro, un alt inconvenient pentru [oferi. Accesul la OMV iar\[i era o problem\ pentru [oferi. Chiar `n fa]a intr\rii din bulevard era s\pat un [an] ad=nd de cel pu]in zece centimetri [i lat de 15 p=n\ la 30 – 40 de centimetri. De[i pe banda 1 de circula]ie a bulevardului 1 decembrie 1918 s-a dat cu asfalt, drumarii au uitat s\ astupe [i groapa din fa]a benzin\riei. De parc\ nu era suficient, un [ofer al unui Audi cu numere de Neam] a parcat exact `n curb\, la intrarea `n benzin\rie, ceea ce f\cea accesul [i mai greu pentru ma[inile care veneau de pe bulevard ca s\ alimenteze la pomp\. Un poli]ist dirija circula]ia lini[tit `n intersec]ia cu Calea Obcinilor, iar altul s\tea `n ma[ina parcat\ la OMV, f\r\ ca s\ `l aten]ioneze m\car pe [oferul ma[inii care a parcat-o aiurea. (Dan PRICOPE)

Vezi si

18 percheziții la Hânțești și Vârfu Câmpului, într-un dosar de braconaj piscicol

Poliţiştii din Botoşani efectuează, miercuri dimineaţă, 18 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Botoşani şi Suceava, …

No comments

  1. Nici nu trebuiau sa ii lase sa inceapa lucrarile asa un consortiu de mare de firme multinationale gen florconstruct, symmetrica si restul. Niste neispraviti care isi bat joc de lucrari.
    Mergeti si vedeti cum pune asfalt la botosani, de vreo 50 de cm.

  2. astazi nu au turnat asfalt … au intrat in greva nesimtitii ….

  3. Dar gurile de canal care nu sunt la nivelul asfaltului nu le vede nimeni? Dar gurile de scurgere pentru apa pluviala (multe colmatate) deasemeni Bani aruncati

  4. Pentru banii alocti in plina criza financiara , constructorii ar fi trebuie sa spuna sarut mana si sa lucreze sambata si duminica , mai ales ca suntem in pragul iernii . Dar vechile metehne nu se dau duse nici dupa atatia ani si continua sa intareasca concluzia ca suntem o tara de doua parale .

  5. bataie de joc pe banii nostri …. Despre gurile de canal lasate sub nivelul asfaltului ce sa mai spunem … ASFALT ELECTORAL pentru prostime ….