Wednesday , November 30 2022

Abatorul Nicsan din Calinesti, bagat in insolventa de Cominco Bucovina

Fabrica de procesare a c\rnii de la C\line[ti a fost ridicat\ cu bani europeni u cel pu]in teoretic, fiindc\ SC Cominco Bucovina SA, firm\ aflat\ de asemenea `n insolven]\, reclam\ c\ a f\cut lucr\ri de 2,6 miliarde de lei vechi `n contul investi]iei cu bani de la Sapard, pe care SC Nic[an SRL nu le-a pl\tit u unde s-au pierdut banii europeni ce nu au mai ajuns la constructor, urmeaz\ s\ se stabileasc\ de acum `ncolo t
SC Cominco Bucovina SA Frasin, a cerut, zilele trecute, deschidereas procedurii de insolven]\ `mpotriva SC Nic[an C\line[ti SA. Conform cererii depuse la Tribunalul Suceava, Cominco Frasin, `n calitate de contractant de lucr\ri la obiectivul “Abator mixt – C\line[ti, a efectuat lucr\ri aferente la dou\ contracte semnate `n anul 2007 `n valoare de 450.792 lei, respectiv 1.694.536 lei, exclusiv TVA, prin programul SAPARD. Din aceast\ sum\ nu s-a achitat nici p=n\ ast\zi suma de 260.366 de lei (2,6 miliarde de lei vechi), recunoscut\  de c\tre debitor.
Abatorul “european” de la C\line[ti – {erb\u]i a avut `n ultima vreme probleme mari cu legea, cea mai de notorietate fiind `mpr\[tierea prin felurite loca]ii a mai multor zeci de c\p\]=ni de cal, `n prim\vara acestui an. ~n luna martie 2011, `n urma anchetei inspectorilor veterinari ai DSVSA Suceava privind cele 80 de capete de cabaline g\site aruncate pe câmp, în apropierea viitorului pod al [oselei de centur\ peste râul Suceava, s-a stabilit c\ acestea provin de la abatorul apar]in=nd SC Nic[an C\line[ti SRL, care dirija resturile de abator c\tre un punct zoologic din Ili[e[ti. C\p\]=nile nu au mai ajuns acolo, fiind `mpr\[tiate pe traseu de cei care le transportau. SC Nic[an – C\line[ti SRL a fost sanc]ionat\ atunci cu suma de 12.000 lei pentru nerespectarea legisla]iei sanitar veterinare privind transportul subproduselor de origine animal\ cu ma[ini autorizate [i nerespectarea trasabilit\]ii. Reprezentan]ii DSVSA Suceava s-au mai confruntat cu un caz asem\n\tor anul trecut, în luna noiembrie, când 30 de tone de resturi de animale, în putrefac]ie, au fost împânzite pe câmpurile din apropierea abatorului din comuna {erb\u]i. DSVSA Suceava a suspendat [i atunci activitatea firmei Nic[an C\line[ti [i a aplicat o amend\ de 30.000 lei. (N.R.)

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …