Monday , April 15 2024

A inceput Recensamântul General Agricol

N ac]iunea se va desf\[ura `n perioada 2 decembrie 2010- 31 ianuarie 2011

Ieri a `nceput opera]iunea de culegere în teren a datelor Recens\mântului General Agricol, primul desf\[urat în România dup\ aderarea Rom=niei la Uniunea European\. Efectuat de Ministerul Agriculturii [i Dezvolt\rii Rurale, Institutul Na]ional de Statistic\ [i Ministerul Administra]iei [i Internelor, sub coordonarea Comisiei Centrale pentru Recens\mântul General Agricol, recens\mântul este organizat în conformitate cu metodologia european\ [i înregistreaz\ toate unit\]ile care desf\[oar\ activitate agricol\.
Toate informa]iile ob]inute în teren, de c\tre recenzori pe baza declara]iilor celor care desf\[oar\ activit\]i agricole, au caracter confiden]ial [i vor fi folosite numai în scopuri statistice.
Datele vor fi culese prin interviu fa]\ în fa]\ de c\tre recenzori pentru exploata]iile agricole f\r\ personalitate juridic\, [i prin autoînregistrare, sub îndrumarea recenzorilor [efi/coordonatorilor, la unit\]ile cu personalitate juridic\.
În activitatea de recenzare sunt implica]i circa: 30.000 de recenzori, 5000 recenzori [efi, 3250 de coordonatori [i 140 recenzori pentru Ancheta de control.
În spiritul transparen]ei, [i pentru asigurarea calit\]ii înregistr\rilor prin solu]ionarea în timp real a tuturor neclarit\]ilor ce pot ap\rea pe parcursul desf\[ur\rii recens\mântului, a fost creat un centru de contact care poate fi apelat 24 de ore din 24.
Mijloacele de contact sunt: telefonic la num\rul 1741 in retelele : Vodafone, Orange si Cosmote sau 021 9201 in reteaua Romtelecom; prin fax la num\rul 021 318 18 73 [i  e-mail: [email protected].
Conform Regulamentului Parlamentului European [i al Consiliului nr 1166/2008 exploata]ia agricol\ este definit\ ca o unitate tehnico-economic\ de sine stat\toare, cu o gestiune unic\ [i care desf\[oar\ activit\]i agricole prin utilizarea suprafe]elor agricole [i/sau cre[terea animalelor sau activit\]i de men]inere a terenurilor agricole în bune condi]ii agricole [i de mediu, fie ca activitate principal\, fie ca activitate secundar\.
Datele de referin]\ sunt: ziua de 1 decembrie 2010, pentru efectivele de animale; anul agricol 2010 (30 septembrie 2009 – 1 octombrie 2010), pentru terenuri [i celelalte informa]ii; ultimii 3 ani, pentru dezvoltarea rural\ [i suprafa]a efectiv irigat\.
Primele rezultate cu principalii indicatori (rezultate provizorii) vor fi difuzate în luna iunie 2011, rezultatele finale urmând a fi f\cute publice [i transmise la Eurostat, înso]ite de raportul metodologic, la data de 30 iunie 2012.
Rezultatele  Recens\mântului General Agricol 2010, în concordan]\ cu normele [i standardele interna]ionale, cu prec\dere cele ale Uniunii Europene, vor constitui o pre]ioas\ baz\ documentar\ pentru fundamentarea politicilor de dezvoltare rural\ [i a agriculturii române[ti, în fundamentarea deciziilor economice [i sectoriale, a strategiilor [i programelor de dezvoltare echilibrat\ [i armonizat\ a macroregiunilor, regiunilor de dezvoltare [i jude]elor ]\rii. (O.S.)

Vezi si

Pompierii suceveni s-au luptat în ultima săptămână cu zeci de incendii de vegetație uscată (VIDEO)

 În ultima săptămână, pompierii militari suceveni au fost solicitați să intervină pentru stingerea a 17 …