Saturday , June 15 2024

A doua sesiune de admitere la USV, pentru ocuparea celor 1.500 de locuri ramase vacante din vara

N de asemenea, `n aceast\ a doua sesiune sunt a[tepta]i [i candida]i pentru cele 580 locuri bugetate [i alte 1.621 locuri cu tax\ pentru studiile de masterat n azi are loc prima testare a candida]ilor care s-au `nscris la doctorat iar de luni `ncepe `nscrierea candida]ilor pentru studiile de licen]\ [i masterat n USV pune la dispozi]ie 1.487 locuri vacante pentru studii de licen]\, dintre care 78 f\r\ tax\, [ase pentru romi, 964 cu tax\ – toate la `nv\]\m=nt de zi – [i 439 locuri la ID
A doua sesiune de admitere la Universitatea “{tefan cel Mare” Suceava (USV) are loc în perioada 13-17 septembrie a.c. ~n data de 18 septembrie urmeaz\ s\ aib\ loc probele de concurs pentru candida]ii care se `nscriu la facult\]ile de Educa]ie Fizic\ [i Sport [i {tiin]e ale Educa]iei, iar `nmatricul\rile se vor face `ntre 20 [i 24 septembrie. Pentru absolven]ii de liceu care vor participa la aceast\ a doua sesiune de admitere, USV pune la dispozi]ie 1.487 locuri vacante pentru studii de licen]\, dintre care 78 f\r\ tax\, [ase pentru romi, 964 cu tax\ – toate la `nv\]\m=nt de zi – [i 439 locuri la ID. Pentru masterat sunt scoase la concurs 580 locuri bugetate, la fel ca [i anul trecut, [i alte 1.621 locuri cu tax\.
Toate cele nou\ facult\]i ale USV au r\mas `n urma primei sesiuni de admitere cu zeci, respectiv sute de locuri neocupate, astfel c\ la facult\]ile de Inginerie Mecanic\ [i Educa]ie Fizic\ [i Sport s-au `nmatriculat candida]i doar pentru jum\tate din locurile scoase la concurs, la Facultatea de Inginerie Electric\ s-au ocupat 181 locuri din cele 320 ofertate, iar la Facultatea de Istorie [i Geografie, din cele 335 locuri scoase la concurs, s-au ocupat 208. Pe de alt\ parte, un num\r mai mic de locuri r\mase vacante, dup\ prima rund\ de `nmatricul\ri, sunt la Facultatea de Inginerie Alimentar\, cu 34 locuri neocupate, Facultatea de Litere, unde au r\mas 50 locuri, la Facultatea de Silvicultur\ doar 23 locuri neocupate, iar la Facultatea de {tiin]e ale Educa]iei nu s-au ocupat 67 locuri. Cele mai multe locuri vacante sunt la Facultatea de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\ – 378 la num\r, unde au r\mas 74 locuri la Cibernetic\ economic\, fiind `nmatriculat un singur candidat, 69 la Informatic\ economic\, 49 la Afaceri interna]ionale [i 46 la Asisten]\ managerial\ [i secretariat. Tot `n cadrul acestei facult\]i, pentru specializarea Economie general\ [i comunicare economic\, nou-`nfiin]at\, nu s-a depus niciun dosar de `nscriere, iar la Cibernetic\ economic\ [i Informatic\ economic\ s-au `nmatriculat unul, respectiv [ase candida]i.
N azi are loc prima testare a candida]ilor care s-au `nscris la doctorat
La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolven]ii cu diplom\ de licen]\ sau echivalent\ ai studiilor universitare de lung\ durat\ [i absolven]i cu diplom\ de master ai ciclului de studii universitare de masterat.
Examenul de competen]\ lingvistic\ se sus]ine azi în cadrul catedrei de specialitate din Universitate, iar fiecare candidat a primit un atestat pe baza c\ruia s-a înscris. Potrivit USV, testul administrat va fi compus din verificarea cuno[tin]elor de gramatic\ [i vocabular (30 – 40 minute), verificarea abilit\]ii de în]elegere a unui minim-discurs sau a unei conversa]ii (audi]ie 15 minute) [i verificarea capacit\]ii de exprimare oral\ (prin interac]iune cu membrii comisiei (5-7 minute/candidat). Dac\ un candidat a ob]inut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competen]\ lingvistic\ cu recunoa[tere interna]ional\, examenul de competen]\ nu mai este necesar.
Examenul de specialitate la Domeniul Calculatoare [i tehnologia informa]iei examenul de specialitate const\ în sus]inerea unei teme de proiectare sau cercetare realizat\ anterior de candidat sau sus]inerea unei propuneri proprii de rezolvare a unei teme de cercetare anun]at\ pe site-ul web al admiterii la doctorat. Candida]ii care opteaz\ pentru domeniul Filologie vor prezenta [i sus]ine un proiect de cercetare în cadrul domeniului de doctorat (problematic\, metodologie, bibliografie). Pentru domeniile Ingineria materialelor, Inginerie electric\, Inginerie electronic\ [i telecomunica]ii, Inginerie Mecanic\, Silvicultur\ [i Istorie examenul de specialitate const\ în prezentarea de c\tre candidat a unei sinteze privind stadiul actual al cercet\rilor în domeniul temei de doctorat propuse. Pentru domeniile Administrarea afacerilor, Contabilitate [i Economie examenul const\ într-o prob\ scris\ – dou\ subiecte din domeniul de doctorat – [i una oral\, verificarea competen]elor [i abilit\]ilor în domeniul de cercetare abordat. (Oana PAULIUC)

Vezi si

USV, în primele 1.500 instituții de învățământ superior la nivel global, potrivit clasamentului Times Higher Education – Impact Rankings 2024

Clasamentul Times Higher Education (THE) – Impact Rankings, ediția 2024, poziționează Universitatea ”Ștefan cel Mare” …

error: