Thursday , March 30 2023

A doua sesiune de admitere la USV, pentru ocuparea celor 1.500 de locuri ramase vacante din vara

N de asemenea, `n aceast\ a doua sesiune sunt a[tepta]i [i candida]i pentru cele 580 locuri bugetate [i alte 1.621 locuri cu tax\ pentru studiile de masterat n azi are loc prima testare a candida]ilor care s-au `nscris la doctorat iar de luni `ncepe `nscrierea candida]ilor pentru studiile de licen]\ [i masterat n USV pune la dispozi]ie 1.487 locuri vacante pentru studii de licen]\, dintre care 78 f\r\ tax\, [ase pentru romi, 964 cu tax\ – toate la `nv\]\m=nt de zi – [i 439 locuri la ID
A doua sesiune de admitere la Universitatea “{tefan cel Mare” Suceava (USV) are loc în perioada 13-17 septembrie a.c. ~n data de 18 septembrie urmeaz\ s\ aib\ loc probele de concurs pentru candida]ii care se `nscriu la facult\]ile de Educa]ie Fizic\ [i Sport [i {tiin]e ale Educa]iei, iar `nmatricul\rile se vor face `ntre 20 [i 24 septembrie. Pentru absolven]ii de liceu care vor participa la aceast\ a doua sesiune de admitere, USV pune la dispozi]ie 1.487 locuri vacante pentru studii de licen]\, dintre care 78 f\r\ tax\, [ase pentru romi, 964 cu tax\ – toate la `nv\]\m=nt de zi – [i 439 locuri la ID. Pentru masterat sunt scoase la concurs 580 locuri bugetate, la fel ca [i anul trecut, [i alte 1.621 locuri cu tax\.
Toate cele nou\ facult\]i ale USV au r\mas `n urma primei sesiuni de admitere cu zeci, respectiv sute de locuri neocupate, astfel c\ la facult\]ile de Inginerie Mecanic\ [i Educa]ie Fizic\ [i Sport s-au `nmatriculat candida]i doar pentru jum\tate din locurile scoase la concurs, la Facultatea de Inginerie Electric\ s-au ocupat 181 locuri din cele 320 ofertate, iar la Facultatea de Istorie [i Geografie, din cele 335 locuri scoase la concurs, s-au ocupat 208. Pe de alt\ parte, un num\r mai mic de locuri r\mase vacante, dup\ prima rund\ de `nmatricul\ri, sunt la Facultatea de Inginerie Alimentar\, cu 34 locuri neocupate, Facultatea de Litere, unde au r\mas 50 locuri, la Facultatea de Silvicultur\ doar 23 locuri neocupate, iar la Facultatea de {tiin]e ale Educa]iei nu s-au ocupat 67 locuri. Cele mai multe locuri vacante sunt la Facultatea de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\ – 378 la num\r, unde au r\mas 74 locuri la Cibernetic\ economic\, fiind `nmatriculat un singur candidat, 69 la Informatic\ economic\, 49 la Afaceri interna]ionale [i 46 la Asisten]\ managerial\ [i secretariat. Tot `n cadrul acestei facult\]i, pentru specializarea Economie general\ [i comunicare economic\, nou-`nfiin]at\, nu s-a depus niciun dosar de `nscriere, iar la Cibernetic\ economic\ [i Informatic\ economic\ s-au `nmatriculat unul, respectiv [ase candida]i.
N azi are loc prima testare a candida]ilor care s-au `nscris la doctorat
La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolven]ii cu diplom\ de licen]\ sau echivalent\ ai studiilor universitare de lung\ durat\ [i absolven]i cu diplom\ de master ai ciclului de studii universitare de masterat.
Examenul de competen]\ lingvistic\ se sus]ine azi în cadrul catedrei de specialitate din Universitate, iar fiecare candidat a primit un atestat pe baza c\ruia s-a înscris. Potrivit USV, testul administrat va fi compus din verificarea cuno[tin]elor de gramatic\ [i vocabular (30 – 40 minute), verificarea abilit\]ii de în]elegere a unui minim-discurs sau a unei conversa]ii (audi]ie 15 minute) [i verificarea capacit\]ii de exprimare oral\ (prin interac]iune cu membrii comisiei (5-7 minute/candidat). Dac\ un candidat a ob]inut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competen]\ lingvistic\ cu recunoa[tere interna]ional\, examenul de competen]\ nu mai este necesar.
Examenul de specialitate la Domeniul Calculatoare [i tehnologia informa]iei examenul de specialitate const\ în sus]inerea unei teme de proiectare sau cercetare realizat\ anterior de candidat sau sus]inerea unei propuneri proprii de rezolvare a unei teme de cercetare anun]at\ pe site-ul web al admiterii la doctorat. Candida]ii care opteaz\ pentru domeniul Filologie vor prezenta [i sus]ine un proiect de cercetare în cadrul domeniului de doctorat (problematic\, metodologie, bibliografie). Pentru domeniile Ingineria materialelor, Inginerie electric\, Inginerie electronic\ [i telecomunica]ii, Inginerie Mecanic\, Silvicultur\ [i Istorie examenul de specialitate const\ în prezentarea de c\tre candidat a unei sinteze privind stadiul actual al cercet\rilor în domeniul temei de doctorat propuse. Pentru domeniile Administrarea afacerilor, Contabilitate [i Economie examenul const\ într-o prob\ scris\ – dou\ subiecte din domeniul de doctorat – [i una oral\, verificarea competen]elor [i abilit\]ilor în domeniul de cercetare abordat. (Oana PAULIUC)

Vezi si

În luna martie au murit 12 suceveni diagnosticați cu COVID, cât în lunile ianuarie și februarie la un loc

În perioada 1-29 martie s-au înregistrat 12 decese printre sucevenii diagnosticați cu Covid 19. În …