Monday , November 28 2022

900 de fermieri cu datorii, exclusi de la subventii

N dupa apari]ia Ordinului 215 privind criteriile de acordare a subven]iei pentru bovine, APIA  a transmis tuturor prim\riilor din jude] adrese cu lista fermierilor care au solicitat subven]ii, iar prim\riile i-au eliminat pe cei care `nregistrau datorii c\tre administra]iile locale

Agricultorii nu mai au dreptul la sprijinul oferit de Uniunea European\ dac\ `nregistreaz\ restan]e la taxele [i impozitele locale ori amenzi nepl\tite. Peste 900 de  fermieri din jude]ul Suceava  au r\mas f\r\ subven]iile europene din cauza datoriilor pe care le au la prim\rii. Mai exact, este vorba despre 902  de fermieri din mai multe zone ale jude]ului care au depus cereri de subven]ie pentru vitele din ograd\, dar solicit\rile lor nu vor fi onorate.
Asta pentru c\, `n ce de-a doua jum\tate a anului trecut, Guvernul a emis Ordinul 215 privind criteriile de acordare a subven]iei pentru bovine, care prevede excluderea de la plat\ a fermierilor care `nregistreaz\ datorii c\tre administra]iile locale.
Potrivit directorului APIA ,  Angela Coroleuc\ cresc\torii de animale cu datorii la bugetul local, mai au doar c=teva zile pentru a contesta deciziile, deoarece pe data de 28 februarie 2011 expir\ termenul p=n\ la care fermierii puteau s\ aduc\ actele doveditoare c\  sunt pe zero la bugetul local la  sf=r[itul lunii octombrie 2010, aferente anului 2009.
Dupa apari]ia Ordinului 215, Agen]ia de Pl\]i [i Interven]ie pentru Agricultur\ a transmis tuturor prim\riilor din jude] adrese cu lista fermierilor care au solicitat subven]ii. ~n replic\, administra]iile locale au transmis c\tre A.P.I.A. liste cu beneficiarii care `nregistreaz\ datorii la bugetul local.
Fermieri afla]i pe respectivele liste au posibilitatea s\ conteste decizia Agen]iei de Pl\]i `n termen de 30 de zile de la data notific\rii. ~n situa]ia `n care nu `nregistreaz\ datorii la bugetul local, fermierii care fac contesta]ii trebuie s\ prezinte [i documentele care atest\ acest lucru. “~n schimb, fermierii cu datorii risc\ sanc]iuni penale pentru fals `n declara]ii pentru c\, la depunerea cererilor pentru subven]ie au declarat pe proprie r\spundere c\ nu au datorii la bugetul local / bugetul de stat”, a spus directorul APIA Suceava. (C.S.)

Vezi si

Polițiștii suceveni au intervenit anul acesta la peste 2.300 de cazuri de violență în familie. Cum putem ajuta un cunoscut care este victimă a unei forme de violență domestică 

În fiecare an, pe 25 noiembrie, la nivel mondial, este marcată Ziua Internațională pentru Eliminarea …