Monday , December 4 2023

9 milioane de lei, confiscate de autoritatea vamala de la OIL D Negru

Inspectorii vamali au stabilit c\, `ncep=nd cu luna noiembrie 2009 [i p=n\ la sf=r[itul anului trecut, SC OIL D Negru SRL a comercializat angro combustibil f\r\ autoriza]ie n vame[ii au aplicat o amend\ de 50.000 de lei [i au confiscat suma de 8.886.370 lei, contravaloarea a 1.919 tone de combustibil v=ndut `n acest interval n firma OIL D Negru este intrat\ `n insolven]\, la cererea administratorului societ\]ii `nc\ de anul trecut

 
~n cursul zilei de ieri, 12 aprilie 2012, inspectorii vamali din cadrul Direc]iei Jude]ene pentru Accize [i Opera]iuni Vamale Suceava au încheiat un control care a avut ca obiect verificarea modului de achizi]ie, de]inere [i comercializare a produselor energetice la SC Oil D Negru SRL Suceava firm\ aflat\ de anul trecut `n procedur\ de insolvenVame[ii au aplicat societ\]ii o amend\ de 50 000 lei [i au confiscat suma de 8 886 370 lei, contravaloarea a 1 910 tone combustibil comercializat nelegal..
Conform unui comunicat de pres\ al Direc]iei Regionale de Accize [i Opera]iuni Vamale Ia[i, ieri, un echipaj mobil din cadrul DJAOV Suceava a încheiat un control la SC Oil D Negru SRL, societate care are ca obiect principal de activitate între]inerea [i repararea autovehiculelor.
În urma verific\rilor efectuate s-a constatat c\ în perioada 24.11.2009 – 31.12.2011, societatea a comercializat angro cantitatea de 464 249 litri benzin\ în valoare de 1 972 901 lei [i 1 412 458 litri motorin\, în valoare de 6 747 249 lei, f\r\ a de]ine atestatul de înregistrare referitor la comercializarea angro f\r\ depozitare, pentru unitatea de comercializare respectiv\.
S-a constatat, de asemenea, achizi]ionarea, de]inerea [i comercializarea ulterioar\ de c\tre societate a cantit\]ii de 34 000 litri motorin\, în valoare de 166 220 lei, pentru care aceasta nu a putut face dovada provenien]ei legale [i a introducerii în sistemul de accizare.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, autoritatea vamal\ a sanc]ionat contraven]ional societatea cu amend\ în cuantum de 50 000 lei [i, ca sanc]iune complementar\, a dispus confiscarea sumei de 8 886 370 lei rezultat\ din vânzarea ilegal\ a 1 910 tone combustibil.
N acum zece ani, familia Negru au sc\pat ca prin minune de plata c\tre stat a peste 145 de miliarde de lei vechi
~n anul 2002, fra]ii Viorel [i Dumitru Negru au fost la un pas de a lichida afacerea, dup\ ce Garda Financiar\ ceruse confiscarea unei sume de 74,8 miliarde de lei vechi de la SC OIL D Negru SRL.
Dup\ trei ani `ns\, `n 2006, ace[tia au sc\pat basma curat\ `n urma unei decizii favorabile date de Judec\toria Suceava. De re]inut c\ cei de la Garda Financiar\ calculaser\ dob=nzi [i penalit\]i la suma respectiv\, care ridicau debitul firmei OIL D Negru la peste 145 de miliarde de lei vechi. Banii reprezentau contravaloarea carburan]ilor comercializa]i `ntr-un anumit interval al anului 2002, pentru care au fost emise documente fiscale ce nu corespundeau tipului proasp\t introdus `n circula]ie de c\tre Ministerul Finan]elor Publice, la acea vreme. Ca s\ se pun\ la ad\post de eventualitatea scoaterii la v=nzare a bunurilor firmei de c\tre fisc, fra]ii Negru au decis s\ `nstr\ineze, `n interiorul cercului lor de apropia]i, bunurile societ\]ii, la care, dup\ ce apele s-au lini[tit, a fost numit ca administrator fiul lui Dumitru Negru – Dumitru Andrei, acum `n v=rst\ de 28 de ani.
N 3,5 miliarde de lei vechi, cecuri f\r\ acoperire la ODN, firma familiei Negru
Dumitru Negru – senior, patronul firmei ODN SRL {cheia, societate nou constituit\ `n cadrul grupului de firme ale familiei Negru s-a ales `n luna februarie a acestui an cu un dosar penal dup\ ce parchetul a confirmat rezolu]ia de `ncepere a urm\ririi penale fa]\ de acesta, pentru `nc\lc\ri ale Legii Cecului 59/1934, reactualizat\. Astfel, la data de 24 februarie 2012, la propunerea IPJ Suceava, Parchetul de pe lâng\ Judec\toria Suceava a confirmat rezoluţia de începere a urm\ririi penale fa]\ de Dumitru Negru care în calitate de administrator al unei societ\]i comerciale respective, a emis în data de 30.12.2010, respectiv 28.01.2011, dou\ file CEC, am=ndou\ c\tre o societate comercial\ din municipiul Bucure[ti, f\r\ a completa toate rubricile [i f\r\ a avea disponibilul suficient, cele dou\ fiind refuzate la plat\. Este vorba despre o sum\ total\ de peste 3,5 miliarde de lei vechi. Procurorii Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria Suceava au de cercetat `n ce condi]ii s-au produs aceste `nc\lc\ri ale legii [i au constatat c\ Dumitru Negru se face vinovat.
Afacerile cu carburan]i ale familiei Negru au intrat `n mare impas `nc\ de acum un an. Dumitru Andrei Negru, fiul mai cunoscutului om de afaceri Dumitru Negru, `n calitate de administrator la SC OIL D Negru SRL, firm\ cu sediul `n ora[ul Frasin, a cerut, `n data de 5 ianuarie 2011 Tribunalului Suceava, deschiderea procedurii generale a insolven]ei [i admiterea cererii de reorganizare a activit\]ii societ\]ii. ~n motivarea acestei cereri, administratorul de 27 de ani al societ\]ii a ar\tat c\ firma, care desf\[oar\ activit\]i `n domeniul `ntre]inerii [i repar\rii autovehiculelor dar [i a distribu]iei [i comercializ\rii de carburan]i prin sta]ii PECO, nu mai poate face fa]\ crizei. ~ncep=nd cu anul 2009, activitatea societ\]ii a `nregistrat dificult\]i serioase.
Astfel, activitatea de repara]ii auto a avut de suferit, `nregistr=ndu-se sc\deri semnificative ale veniturilor ce au afectat echilibrul financiar al societ\]ii. “Nici prin activitatea de distribu]ie [i comercializare a carburan]ilor prin sta]iile proprii nu au ie[it rezultatele scontate”, se arat\ `n cererea semnat\ de administratorul firmei, care a indentificat drept cauz\ principal\ intrarea pe pia]\ a marilor distribuitori de carburan]i care au propriile rafin\rii [i care practic\ pre]uri la poarta rafin\riei ce nu aduc niciun profit pentru distribuitorii mici cum este OIL D Negru SRL. “Astfel, societatea noastr\ este nevoit\ s\ practice pre]uri la carburan]i care nu asigur\ nici m\car un profit minim”, se mai arat\ `n cererea de deschidere a procedurii insolven]ei.
N administratorul SC OIL D Negru invoca datorii de peste 5 miliarde de lei vechi c\tre ODN SRL, societate pe care tot el o conduce
Conform actelor contabile, societatea `nregistreaz\ datorii de peste 4 miliarde de lei vechi c\tre SC Plan Oil SRL Bucure[ti, distribuitor de carburan]i, alte peste 5 miliarde de lei vechi c\tre SC ODN SRL Suceava societate la care administrator este mai nou chiar Dumitru Andrei Negru, cel care a cerut, tot `n calitate de administrator, deschiderea procedurii insolven]ei la OIL D Negru SRL. Dar datoria cea mai mare, aproape 13 miliarde de lei vechi, o reprezenta un `mprumut pe care firma ce ar urma s\ intre `n insolven]\ l-a angajat la BCR [i care nu a fost restituit. ~n toamna anului 2010, Tribunalul Suceava a respins apelul declarat Dumitru Negru [i Viorel Negru, împotriva unei sentin]e pronun]ate anterior de Judec\toria Suceava.
Cel mai mult i-a durut pe cei doi afaceri[ti suceveni faptul c\ instan]a a stabilit ca ace[tia s\ pl\teasc\ `mpreun\ statului peste 10 miliarde de lei vechi, condamn\rile la `nchisoare cu suspendare ce le-au fost administrate fiind cel mai mic dintre r\ul ce li s-a `nt=mplat. Cele zece miliarde de lei vechi, prejudiciu adus bugetului statului, provin din afacerile pe care cei doi le-au `nv=rtit la SC Eldo Forest SRL la `nceputul anilor 2000. (Neculai RO{CA)

Vezi si

O bătrână de 82 de ani a murit într-un incendiu izbucnit într-o casă din Drăgușeni

Duminică, în jurul orei 13.30, a afost anunțată izbucnirea unui incendiu la o casă din …