Thursday , December 1 2022

87 de elevi suceveni care picasera initial bacul, au fost admisi dupa rezolvarea contestatiilor

66,25% este noul procent al celor promova]i la bac, la nivelul jude]ului Suceava N `n ]ar\, potrivit unei centraliz\ri finale, aproape 50% dintre examina]i au ramas “repeten]i” la examenul maturit\]ii
Pentru 87 dintre candida]ii suceveni examina]i `n aceast\ sesiune a bacalaureatului, contestarea notelor a fost o idee inspirat\, ace[tia fiind declara]i ‚reu[i]i’ dup\ recorectarea tezelor, asta dup\ ce ini]ial dup\ prima corectare, picaser\ examenul de bac.
Conform celor mai recente date furnizate de c\tre Inspectoratul {colar al Jude]ului Suceava procentul promovabilit\]ii la nivelul jude]ului a suferit o u[oar\ cre[tere, de la 65,03% la 66,25%,  fiind devansat `ns\ de Harghita – care a reu[it `n urma rezolv\rii contesta]iilor s\ cumuleze un procent de 67,41% ( fa]\ de 64,04% înaintea recorect\rilor).
~ntr-un top al jude]elor realizat `n func]ie de cele mai multe note sc\zute dup\ reevaluare, Suceava se afl\ pe primul loc cu un num\r de 607 note mic[orate, urmat\ de Hunedoara cu 545 de teze notate `n defavoarea candida]ilor, a ter]a pozi]ie fiind ocupat\ de jude]ul Buz\u cu 400 de calificative mic[orate. Solu]ionarea contesta]iiilor la bacalaureat 2011 a însemnat pentru mul]i elevi suceveni care au sus]inut examenul o not\ mai mic\ cu p=n\ la chiar un punct.
Potrivit centraliz\rii finale a I{J, aproape 12% (555) din notele celor 4735 de examina]i care au fost decla]i „reu[i]i” apar]in intervalului 9- 9,99, cu 33 mai mul]i elevi ob]in=nd aceste note dup\ recorectare (523 `nainte de recorectare).
De asemenea, se observ\ [i o u[oar\ sc\dere a num\rului de note at=t din intervalul 8-8,99 (de la 1284 la 1282), c=t [i din intervalul 7-7,99 (de la 1436 la 1418 ). Dup\ reevaluarea lucr\rilor nemul]umu]ilor num\rul de note `ntre 6 [i 6,99 a crescut de la 1406( 30,25%) la 1480 (31,26%). Nici o not\ de 10 nu a fost `nregistrat\ dup\ reevaluarea lucr\rilor.
Reamintim c\ la Suceava un num\r de 934 de note au fost modificate în urma solu]ion\rii contesta]iilor la examenul de bacalaureat, din care doar 327 au crescut, din totalul celor 3.516 contesta]ii înregistrate în jude]ul.
N 45,72 %- promovabilitatea la nivel na]ional
~n tar\, cel mai slab procent de promovabilitate a fost `nregistrat la Ilfov-26,14%  [i Mehedin]i- 28,16%. Înaintea contesta]iilor erau promova]i 90.765 de candida]i (44,47%), dup\ recorectarea tezelor, ponderea celor care au reu[it la bacalaureat cresc=nd la 45,72%, cu 1,25% mai mult.
Elevii care nu au promovat, care au absentat la acest\ sesiune sau care nu au fost elimina]i pentru fraud\ se pot înscrie începând de ast\zi la sesiunea de toamn\ a bacalaureatului. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …