Friday , May 24 2024

82 de studenti vor beneficia, in noul an universitar, de stagii de studiu in afara tarii

Un num\r de 82 de studen]i ai Universit\]ii “{tefan cel Mare” vor beneficia de stagii de studiu [i plasament prin programele de cooperare de tip Erasmus u `n anul universitar care a trecut, 65 de studen]i au avut statutul de student Erasmus, urm=nd un program de studiu `ntr-o universitate european\ partener\ u de cealalt\ parte, 15 universitari au efectuat misiuni de predare `n universit\]i europene, iar alte 37 de cadre au urmat un program de formare continu\

~n noul an academic 2012- 2013, un num\r de 82 de studen]i ai Universit\]ii “{tefan cel Mare” vor beneficia de stagii de studiu [i plasament prin programele de cooperare de tip Erasmus. “Universitatea sucevean\ deschide oportunit\]i de studiu [i plasament `n ]\rile europene prin cele circa 180 de acorduri Erasmus realizate cu 135 de universit\]i partenere”, anun]\ reprezentan]ii USV. .
De cealalt\ parte, `n anul academic care s-a `ncheiat, 65 de studen]i au avut statutul de student Erasmus, urm=nd un program de studiu sau plasament `ntr-o universitate european\ partener\. De asemenea, 15 cadre didactice au efectuat misiuni de predare `n universit\]i europene din ]\ri precum Portugalia, Fran]a, Austria, Turcia, Germania, iar alte 37 de cadre didactice au beneficiat de programe de formare continu\.
“Cooperarea interna]ional\ deschis\ de c\tre USV ofer\ un cadru de manifestare a activit\]ilor academice [i de cercetare `n context l\rgit, prin derularea de proiecte `n parteneriat, universitatea beneficiind de cadrul a 73 de protocoale de parteneriat `ncheiate cu universit\]i din Europa, America de Nord, Africa, Asia, dintre acestea 12 fiind acorduri cu universit\]i din republica Moldova [i 11 cu institu]ii academice din Ucraina”, anun]\ conducerea USV.
Programul Erasmus urm\re[te ajutarea studen]ilor `n a beneficia de experien]a studierii în alte ]\ri europene. De asemenea, proiectul mai urm\re[te s\ promoveze cooperarea între institu]ii [i îmbog\]irea mediului educa]ional al institu]iilor gazd\, s\ contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri califica]i, cu deschidere [i cu experien]\ interna]ional\, ca viitori speciali[ti.
Programul Erasmus este un program de co-finan]are, `n consecin]\ studen]ii trebuie s\ ]in\ cont c\ „suplimentul de burs\” Erasmus acoper\ doar o parte din cheltuielile impuse de perioada de studii în str\in\tate.
Criteriile de selec]ie a participan]ilor impun cunoa[terea limbii ]\rii în care se deplaseaz\ studentul [i rezultate bune la înv\]\tur\. Studentul trebuie s\ fie înscris într-un program de studii la Universitatea „{tefan cel Mare” (student, masterand, doctorand) [i s\ fie absolvent al primului an de studiu (la momentul începerii stagiului). Totodat\, ei trebuie s\ îndeplineasc\ orice alte criterii impuse de comisia de selec]ie a facult\]ii de care apar]ine. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Candidații înscriși pentru admiterea la Colegiul Militar ”Ștefan cel Mare” susțin vineri proba scrisă

Elevii claselor a VIII-a care s-au înscris în vederea admiterii la Colegiul Național Militar ”Ștefan …