Monday , March 4 2024

80% dintre reclamatiile sucevenilor impotriva sucursalelor bancare din judet vizeaza Volksbank

N cel mai frecvent, sucevenii reclam\ perceperea, în continuare, a comisionului de risc, dar [i existen]a în contractele în derulare a unor clauze apreciate ca abuzive de c\tre consumatori n Comisariatul pentru Protec]ia Consumatorilor Suceava a aplicat, în luna august, amenzi de 85.000 de lei sucursalelor bancare din jude], pentru nerespectarea legisla]iei privind creditele popula]iei, îns\ zeci de suceveni continu\ s\ depun\ plângeri privind perceperea comisionului de risc
Comisariatul Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorilor (CJPC) Suceava a verificat în cursul lunii august toate sucursalele bancare din jude] în ceea ce prive[te respectarea drepturilor consumatorilor la prestarea serviciilor de plat\ [i la încheierea contractelor de credit de consum, fiind aplicate amenzi totalizând 85.000 de lei.
Comisarii au constatat abateri de la OG 50/2010 privind informarea consumatorului în faza precontractual\, prin lipsa formularului standard impus de normele legale sau prin prezentarea unui formular de informare precontractual\ incorect, prin înscrierea în contractele încheiate cu consumatorii ulterior apari]iei noilor reglement\ri a unor comisioane care exced prevederile legale, prin prezen]a unor clauze contractuale neclare sau prin lipsa din contracte a informa]iei c\ rata dobânzii majorate nu poate dep\[i 2% fa]\ de rata dobânzii normale.
Potrivit CJPC Suceava, 80% dintre reclama]iile `nregistrate `n ultimele zile `mpotriva sucursalelor bancare din jude] vizeaz\ Volksbank Rom=nia SA.
“Primim foarte multe reclama]ii de la clien]ii b\ncilor cu privire la `nc\lcarea prevederilor Ordonan]ei 50/2010 la contractele de credit `n derulare. Numai în ultimele zile am primit 30 de reclama]ii, 24 dintre acestea viz=nd Volksbank Rom=nia SA. Problema cel mai frecvent reclamat\ este perceperea, în continuare, a comisionului de risc – 0,125%, de[i prin art.36 din OG 50/iunie 2010 acesta a fost eliminat. De asemenea, este reclamat\ existen]a în contractele în derulare a unor clauze apreciate ca abuzive de c\tre consumatori, cu privire la condi]iile în care se modific\ rata, dob=nzile, modul în care se calculeaz\ dob=nzile penalizatoare tip procent etc.”, a declarat Elena Oanea, directorul CJPC Suceava.
Dintre aceste reclama]ii, [apte au fost solu]ionate, stabilindu-se ca m\suri restituirea contravalorii comisionului de risc pentru perioada ulterioar\ datei când a intrat în vigoare OG 50/2010 [i încheierea cu consumatorii de acte adi]ionale la contractul de credit în care s\ nu se reg\seasc\ aceste comisioane ilegale.
CJPC Suceava precizeaz\ c\ din discu]iile purtate cu consumatorii a reie[it c\ banca le-ar fi comunicat verbal c\ acest comision de risc va fi înlocuit cu un comision de administrare a creditului, dar [i aceasta este ilegal\ pentru c\, în conformitate cu prevederile legale, sunt interzise atât introducerea de noi comisioane, cât [i modificarea acestora pe perioada de derulare a contractului, f\r\ acceptul clientului.
Comisarii CJPC Suceava atrag aten]ia consumatorilor c\ Autoritatea Na]ional\ pentru Protec]ia Consumatorilor, prin Comisariatele jude]ene pentru protec]ia consumatorilor, este singura institu]ie abilitat\ s\ verifice respectarea prevederilor OG 50/2010, s\ aplice sanc]iuni [i s\ stabileasc\ m\suri reparatorii. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Primăria Suceava intenționează să acceseze noi fonduri elvețiene

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat că, după ce a participat la Forumul organizat …